Wybór wypróbowanych urzędników

Wybór wypróbowanych urzędnikówGdy my w naszych wyborach wybieramy urzędników, nie czynimy tego po to, byśmy cierpieli wszelkie zło, podczas gdy oni byliby błogosławieni, lecz po to, by wprowadzali oni takie rozwiązania ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze, które błogosławiłyby nas i wspierały nasze interesy. Podobnie Bóg – dokonuje wyboru urzędników ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych do Swego tysiącletniego Królestwa, by przez nich błogosławić wszystkich niewybranych.

Tak jak nie wszyscy obywatele są wybierani do funkcji ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej naszego rządu, lecz w sposób rzeczywisty lub domniemany kwalifikują się do tego tylko pewne osoby (a przynajmniej tak być powinno), tak i Bóg nie wybiera całej ludzkości do ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych funkcji Królestwa Tysiąclecia (zresztą – już samo pojęcie wyboru zakłada istnienie niewybranych), lecz jedynie pewne osoby odpowiednio do tego przygotowane – i w przypadku Boga możemy mieć pewność co do kwalifikacji tych, których On wybiera.

Tak jak ze wszelkich stron wypróbował wierność ich wodza:

  • Hebrajczyków rozdział 4 wersety 14-16: „(14) Mając zatem wielkiego arcykapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, mocno trwajmy przy wierze”. „(15) Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł się wczuć w nasze słabości, lecz wypróbowanego pod każdym względem tak jak my, ale bez grzechu”. „(16) Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili”,

tak też wypróbował i ich samych:

  • Jakuba rozdział 1 werset 12: „Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują”;
  • 1 Piotra rozdział 1 wersety 6 i 7: „(6) Dlatego cieszcie się już teraz, nawet jeśli musicie jeszcze odczuwać smutek z powodu różnych doświadczeń. (7) Są one potrzebne dla wypróbowania waszej wiary, o wiele cenniejszej od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się w ogniu. Ukaże się ona w pełnym blasku, a wy doznacie chwały, uznania i czci, gdy objawi się Jezus Chrystus”;
  • 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 12: „jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze”; itd.

Jeśli będziemy pamiętać, że żadne jednostki nie są z góry przeznaczone ani do zbawienia, ani do potępienia, że wstępny wybór jednostek dokonuje się w związku z ich pozytywną reakcją na Boskie zaproszenie do usprawiedliwienia i uświęcenia, że ich ostateczny wybór zależy od wierności aż do śmierci i że celem predestynacji klas przed założeniem świata i wyboru jednostek tych klas w czasie ich obecnego życia nie jest to, by błogosławieni byli tylko wybrańcy, lecz także to, by w czasie Tysiąclecia stali się oni Boskimi narzędziami w udzielaniu wolnej łaski, tj. błogosławienia odpowiednią możliwością uzyskania zbawienia wszystkich tych, którzy w tym życiu nie mieli szansy stać się wybrańcami i którzy w wyniku tego zmarli jako niewybrani, zgubieni pod potępieniem Adamowym – wówczas będziemy mogli dojrzeć wspaniałą i harmonijną manifestację doskonałej Boskiej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, w ich wszystkich zależnościach obecnych w doktrynie predestynacji, potępienia i wyboru, jak również w doktrynie wolnej łaski.

Dziękujmy, wychwalajmy i uwielbiajmy naszego Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, za tak wspaniały Plan!
Poprzednia stronaNastępna strona