Kiedy następuje wybór wybrańców?

Kiedy następuje wybór wybrańców?Z reguły słowa „wybór” i „wybierać” są używane w Biblii na określenie aktu Boga wybierającego jednostki w czasie Wieku Ewangelii (wiele wieków po predestynacji klasy Kościoła, tj. ustaleniu, że taka klasa zaistnieje i określeniu wymagań jakie będą musieli spełnić kandydaci do tej klasy).

I tak czytamy:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 16: „(…) Wielu bowiem jest powołanych [usprawiedliwionych z wiary], ale mało wybranych [z grona usprawiedliwionych z wiary do (w przypadku klasy Kościoła) współdziedzictwa z Chrystusem przez spłodzenie z Ducha po poświęceniu].
  • Ewangelia Jana rozdział 6 werset 70 „Wtedy Jezus im oznajmił: „Czyż nie wybrałem was Dwunastu? [gdy powoływałem was do pójścia za Mną] (…)” (prosimy porównać to z rozdziałem 15 wersetami 16 i 19: „(16) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię. (…) (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi”).
  • 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13: „(…) Bóg od początku wybrał was [przy czym grecka gramatyka w tym miejscu wskazuje, że nie chodzi tu o wybór w dalekiej przeszłości, tj. zanim powstał świat, lecz w mniej odległej przeszłości – tj. od początku przyjęcia przez was Ewangelii i uświęcania Ducha] do zbawienia przez uświęcenie [będąc zaangażowanym w działania uświęcające] Ducha i wiarę w prawdę”.
  • Jakuba rozdział 2 werset 5: „Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze [ludzie stają się bogatymi w wierze dopiero wtedy, gdy posiadają wiarę i jej używają, dlatego wybór ten nastąpił po zamanifestowaniu wiary usprawiedliwiającej i uświęcającej (okazaniu jej przez poświęcenie się Bogu)] (…)?” (prosimy porównać to z 1 Koryntian rozdziałem 1 wersetami 26-29: „(26) Bracia! Przypatrzcie się waszemu powołaniu! Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. (27) Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych, i to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. (28) Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone, i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. (29) W ten sposób nikt nie może wynosić się wobec Boga”).
  • Objawienie rozdział 17 werset 14: „Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani [w usprawiedliwieniu] i wybrani [w uświęceniu], i wierni [w odkupieniu/wyzwoleniu] (prosimy porównać to z 1 Koryntian rozdziałem 1 wersetem 30: „Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem”)

Widzimy zatem, że chociaż predestynacja, czyli wybór klas wybrańców, miała miejsce przed powstaniem świata, to wybór jednostek do klas wybrańców następuje wtedy, gdy wiernie reagują oni na Boskie zaproszenie, by całkowicie się Mu oddać, tak jak oficerowie i szeregowcy ziemskiej armii są wybierani długo po tym, jak rząd aktem prawnym zdecyduje, że ma powstać armia składająca się z oficerów i szeregowców.

(czasami, tak jak w powyżej zacytowanym wersecie 4, w znaczeniu predestynacji użyte jest słowo „wybrał”). Taka jest biblijna nauka na temat predestynacji i potępienia – zupełnie odmienna od błędów kalwinizmu.
Poprzednia stronaNastępna strona