Wybrani i wcześniej przeznaczeni

Wybrani i wcześniej przeznaczeniZ powodu faktu, że kalwinizm przedstawia pewne zarysy predestynacji, wyboru i potępienia w sposób niebiblijny, nielogiczny i niezgodny z rzeczywistością, tematy te stały się czymś odpychającym dla myślących ludzi, którzy nie rozumieją ich z biblijnego punktu widzenia. Biblijne doktryny o predestynacji, wyborze i potępieniu są w tych zarysach zupełnie odmienne od odnośnych nauk naszych kalwińskich braci. Kalwinizm przedstawia te tematy w sposób, który szokuje moralne uczucia zaszczepione w nas przez Boga, uwłacza Boskiemu charakterowi i zaciemnia Boski plan.

Zgadzamy się z kalwinizmem, że istnieje Boska predestynacja, potępienie i wybór, przeczymy jednak jego naukom, że predestynacja i potępienie odnosi się do jednostek i twierdzimy, że mają one zastosowanie do klas (grup ludzi).

Rząd aktem prawnym stanowi, że będzie istniała narodowa armia posiadająca taką czy inną liczbę korpusów, brygad, regimentów, kompanii itp.; że oficerowie i szeregowi muszą posiadać pewne cechy pod względem wieku, wzrostu, wagi, zdrowia, inteligencji itp., przy czym zakłada on wykluczenie wszystkich tych, którzy nie spełniają tych wymogów, ale z góry nie dobiera ani nie odrzuca żadnej jednostki od tej służby, co następuje dopiero później w związku z ubieganiem się o miejsce w armii poprzez szkolenia wojskowe kadetów i badania rekrutów, czy też pobór do wojska.

Podobnie Bóg, jeszcze zanim zaczął się świat, z góry określił każdy zarys Swego planu, uwzględniając jako jeden z jego zarysów wybór Kościoła jako klasy, z podziałem na 12 grup, które powinny mieć pewne cechy umożliwiające im odpowiednie ich wykorzystanie, nie określając jednocześnie żadnej jednostki z tej klasy, a jedynie to, że do grona tego nie może należeć nikt nie posiadający tych cech:

  • Rzymian rozdział 8 wersety 28 i 29: „(28) Wiemy przecież, że tym, którzy kochają Boga i którzy zostali powołani zgodnie z Jego wcześniejszym zamysłem, wszystko służy dla ich dobra. Zostali oni wezwani według wcześniejszego zamysłu. (29) Tych, których Bóg wcześniej poznał, tych też przeznaczył, aby byli obrazem Jego Syna, pierworodnego pośród wielu braci”;
  • Efezjan rozdział 1 wersety 3-11: „(3) Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa! On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie. (4) On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. (5) On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli, (6) aby był uwielbiony majestat Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. (7) W Nim mamy odkupienie przez krew Jego: odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski. (8) Obdarzył nas nią obficie wraz z wszelką mądrością i zrozumieniem, (9) gdy dał nam poznać tajemnicę swej woli. Tak sobie upodobał i w Nim postanowił, (10) że dla dokonania pełni czasów wszystko podda Chrystusowi jako Głowie: to, co w niebie, i to, co na ziemi. (11) W Nim także my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli”;

(czasami, tak jak w powyżej zacytowanym wersecie 4, w znaczeniu predestynacji użyte jest słowo „wybrał”). Taka jest biblijna nauka na temat predestynacji i potępienia – zupełnie odmienna od błędów kalwinizmu.
Poprzednia stronaNastępna strona