Symboliczne niebiosa ‚drugiego świata’ – część 1

Symboliczne niebiosa 'drugiego świata' - cz. 1Obydwie części – symboliczne niebiosa i symboliczna ziemia – teraźniejszego złego świata są omówione w 2 Piotra rozdziale 3 wersetach 7 i 10-12, szczególnie w odniesieniu do ich końca: „(7) Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. (10) A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. (11) Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, (12) jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?”.

Tak jak w pierwszym świecie, tak i tutaj niebiosami są władze duchowej kontroli. Władzami duchowej kontroli w drugim („obecnym złym”) świecie są symboliczne gwiazdy – fałszywe systemy religijne i nauczyciele, których od czasu potopu szatan używa do zwodzenia rodziny ludzkiej. Każdy system religijny, każda większa lub mniejsza sekta i nauczyciel – czy to w pogaństwie, czy w chrześcijaństwie, jaki od czasu potopu używany jest przez szatana do narzucania rodzajowi ludzkiemu fałszywych doktryn, praktyk i organizacji – jest jedną z gwiazd teraźniejszego złego świata.

Prawda w doktrynie, praktyce i organizacji pochodzi od Boga i jest nam podawana poprzez Jego Słowo:

  • ewangelia Jana rozdział 17 werset 17: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą”;
  • 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 15-17: „(15) I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”).

Błąd w doktrynie, praktyce i organizacji pochodzi od szatana:

  • ewangelia Jana rozdział 8 werset 44: „Waszym ojcem jest diabeł i chcecie pełnić jego zamiary. A on od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”;
  • 2 Koryntian rozdział 4 werset 4: „w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”;
  • Objawienie rozdział 20 wersety 1-3: „(1) Następnie zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, który trzymał w ręku klucz do otchłani i ogromny łańcuch. (2) Chwycił on smoka, dawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) Gdy wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby smok nie zwodził już narodów, aż upłynie tysiąc lat. Potem ma być na krótki czas wypuszczony”.

A zatem fałszywi nauczyciele religijni, jako rzecznicy szatana, są symbolicznymi gwiazdami na symbolicznych niebiosach drugiego świata, dyspensacji (list Judy rozdział 1 werset 13: „(12) Oni to są (…) (13) wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności”). Zwiedli oni pogan, którzy przyjęli wszelkiego rodzaju fałszywe religie. Co więcej, weszli nawet do chrześcijaństwa i wprowadzili do różnych sekt doktryny diabelskie:

  • 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 3-9: „(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, (4) przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. (5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? (6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. (7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. (8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. (9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów”;
  • 1 Tymoteusza rozdział 4 wersety 1-3: „(1) A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (3) którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem”;
  • Objawienie rozdział 17 wersety 3 i 5: „(3) I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. (5) A na jej czole wypisane imię – tajemnica: Wielki Babilon. Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”;
  • Objawienie rozdział 18 wersety 3 i 23: „(3) Bo wszystkie narody upiły się odurzającym winem jej rozpusty, królowie ziemscy uprawiali z nią nierząd, a handlarze ziemscy wzbogacili się dzięki jej wielkiemu przepychowi”;
  • Objawienie rozdział 19 werset 2: „gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki. Bo ukarał wielką nierządnicę, która rozpustą zepsuła ziemię i pomścił krew swoich sług, którą przelała”.

Poprzednia strona

Następna strona