Cztery znaczenia słowa ‚świat’ w Biblii

Cztery znaczenia słowa 'świat' w BibliiPodstawowym znaczeniem słowa „świat” w Biblii jest porządek, układ rzeczy. Z punktu widzenia tej ogólnej myśli Biblia stosuje słowo „świat” do wielu rzeczy, w których zawiera się pojęcie porządku i planu. I tak, jest ono w Biblii używane w znaczeniu:

 1. wszechświata:
  • Ewangelia Jana rozdział 17 werset 5: „Teraz zaś Ty, Ojcze, obdarz Mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata”,
  • Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 24: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych”;
 2. Ziemi:
  • Ewangelia Jana rozdział 11 werset 9: „Odpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata”,
  • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 13: „Zapewniam was: Wszędzie, gdziekolwiek na świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będą również ją wspominać, opowiadając o tym, co uczyniła”;
 3. rodziny ludzkiej:
  • Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 10 i 29: „(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (29) Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”,
  • Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”; oraz
 4. porządku rzeczy w rodzinie ludzkiej:
  • Galatów rozdział 6 werset 14: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata”,
  • 1 Jana rozdział 2 wersety 15-17: „(15) Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Wszystko bowiem, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha ze spraw doczesnych nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. (17) Świat jednak przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto natomiast wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki”,
  • 1 Jana rozdział 5 wersety 4 i 5: „(4) Wszystko bowiem, co z Boga wzięło swój początek, zwycięża świat, a zwycięstwem nad światem jest wiara nasza. (5) Któż zatem zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”,
  • Jakuba rozdział 4 werset 4: „Ludzie wiarołomni! Czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”.

W naszym cyklu słowo „świat” jest używane w czwartym znaczeniu tego słowa – porządku rzeczy w rodzinie ludzkiej. Trzy światy oznaczają zatem trzy porządki rzeczy w rodzinie ludzkiej.
Poprzednia strona
Następna strona