Symboliczna ziemia ‚przyszłego świata’ – część 1

Symboliczna ziemia 'przyszłego świata' - część 1Po bardzo skrótowym omówieniu w poprzednim odcinku symbolicznych niebios trzeciego, „przyszłego świata”, rozpoczniemy dziś podobnie skrótowe omówienie nowej, symbolicznej ziemi, która będzie im towarzyszyć.

Nowa ziemia – ziemia trzeciego świata, „przyszłego świata” – będzie składać się ze społeczeństwa ludzkiego zorganizowanego na podstawie prawdy, sprawiedliwości i miłości, w kontraście do błędnych, niesprawiedliwych i samolubnych rządów symbolicznej ziemi „obecnego złego świata”:

 • Jeremiasza rozdział 31 wersety 31-34: „(31) Oto nadchodzą dni – wyrocznia PANA – gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy Nowe Przymierze. (32) Będzie się ono różnić od przymierza, które zawarłem z ich przodkami w dniu, gdy ująłem ich za rękę i wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tamci złamali moje przymierze, choć byli moją własnością – wyrocznia PANA. (33) Lecz takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia PANA: Moje Prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercach. Będę dla nich Bogiem, a oni będą dla Mnie ludem. (34) I nikt już nie będzie pouczał swego rodaka ani swego brata: ‚Poznajcie PANA!’, bo wszyscy będą Mnie znali, od najmniejszego do największego – wyrocznia PANA. Wtedy odpuszczę ich winy, a ich grzechów nie będę już pamiętał”;
 • Izajasza rozdział 35 wersety 4-10: „(4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! (5) Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. (6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. (7) Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. (8) I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. (9) Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. (10) I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną”.

Jądrem tej nowej ziemi będą Starożytni Godni (wybierani w starożytności, przed rozpoczęciem powołania do Kościoła święci Starego Testamentu, o których Hebrajczyków rozdział 11 werset 38, mówi, że: „Świat nie był ich godny”) i Młodociani Godni (nowożytni święci, wybierani po zakończeniu powołania do Kościoła, więcej o nich powiemy w przyszłych seriach):

 • Joela rozdział 2 werset 28 (w niektórych przekładach rozdział 3 werset 1): „Potem ześlę Ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą wasi synowie i wasze córki; starcy [Starożytni Godni] wasi będą miewali sny, a młodzieńcy [Młodociano Godni] wasi – widzenia”;
 • Daniela rozdział 12 werset 3: „Mądrzy będą jaśnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzili ku sprawiedliwości – jak gwiazdy po wieczne czasy”.

Wokół tych Godnych najpierw zbierze się Izrael, upokorzony i nawrócony do Chrystusa w czasie ucisku Jakuba, tuż przed końcem fazy anarchii wielkiego ucisku:

 • Jeremiasza rozdział 30 wersety 7-9: „(7) Ach, jak wielki to dzień, nie ma on równego sobie! Będzie to czas ucisku Jakuba, a jednak zostanie on zeń wybawiony! (8) W dniu tym – wyrocznia Pana Zastępów – skruszę jarzmo na ich karku, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym. (9) Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę”
 • Ezechiasza całe rozdziały 38 i 39, zacytujemy tylko niektóre wersety i zapraszamy do osobistego przeczytania pozostałych: rozdział 38 „(…) (8) Po wielu dniach zostaniesz posłany. Na końcu czasów wejdziesz do kraju, którego ludność ocalała po przejściu miecza, do tych, którzy zostali zgromadzeni spośród licznych narodów. Wyruszysz przeciwko górom Izraela, które długo były spustoszone. Wrócili oni spośród narodów i wszyscy mieszkają bezpiecznie. (9) Wtargniesz jak burza, nadciągniesz jak chmura, aby przykryć kraj. Przybędziesz ze swoimi oddziałami i licznymi narodami. (10) Tak mówi Pan BÓG: W tym dniu zrodzą się w tobie liczne zamysły i zawładną twoim sercem. Poweźmiesz zbrodniczy plan. (…) (15) Przybędziesz ze swojego kraju, z dalekiej północy, wraz z wieloma narodami. Będziesz miał liczną jazdę i niezliczoną piechotę. (16) Nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak chmura, aby przykryć kraj. Na końcu czasów sprowadzę cię przeciwko mojemu krajowi, aby poznały Mnie narody, gdy wobec nich na tobie, Gogu, objawię swoją świętość. (…) (22) Dokonam sądu nad nim przez zarazę i krew. Ześlę ulewny deszcz i wielki grad. Ogień i siarkę spuszczę na niego, na jego oddziały i na liczne narody, które z nim będą. (23) Objawię swoją wielkość i świętość. Dam się poznać wobec licznych narodów i przekonają się, że Ja jestem PANEM.” Rozdział 39: „(…) (7) Poznają moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego i sprawię, że nie będą więcej hańbić mojego świętego imienia. Narody przekonają się, że Ja jestem PANEM, świętym Izraela. (8) Oto nadchodzi i spełnia się – wyrocznia Pana BOGA. To jest dzień, o którym mówiłem. (…) (21) Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, którego dokonałem, kładąc na nich swoją rękę. (22) Tego dnia przekona się lud Izraela, że Ja jestem PANEM, ich Bogiem na zawsze. (23) Narody zrozumieją, że lud Izraela poszedł do niewoli z powodu swoich grzechów. Ze względu na ich niewierność odwróciłem się od nich i wydałem ich w ręce wrogów, tak że wszyscy padli od miecza. (24) Postąpiłem z nimi według ich nieczystości i występków. Odwróciłem się od nich. (25) Dlatego tak mówi Pan BÓG: Teraz odmienię los Jakuba, ulituję się nad całym ludem Izraela i będę zazdrosny o moje święte imię. (26) Zapomną o swojej hańbie oraz o wszystkich niewiernościach, którymi Mnie obrazili. Zamieszkają w swojej ziemi bezpiecznie i nikt ich nie będzie już niepokoił. (27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę z wrogich krajów, objawię w nich swoją świętość wobec licznych narodów. (28) Wtedy przekonają się, że Ja jestem PANEM, ich Bogiem: Ja zesłałem ich na wygnanie pomiędzy narody, lecz teraz ich zgromadzę w ich kraju i już ich nie opuszczę. (29) Nie odwrócę się już więcej od nich, ponieważ mojego ducha wylałem na lud Izraela – wyrocznia Pana BOGA”;
 • Zachariasza rozdział 12 wersety 9-14: „(9) W tym dniu zadbam o to, by zniszczyć wszystkie narody, które wystąpią przeciw Jerozolimie. (10) Ale na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha współczucia i błagania. Wtedy będą patrzeć na tego, którego przebili. Będą nad nim rozpaczać, jak się rozpacza nad jedynakiem, i będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko płaczą nad pierworodnym. (11) W tym dniu wielki będzie lament w Jerozolimie, jak lament w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. (12) Będzie lamentował kraj, z osobna każdy ród, ród Dawida osobno i ich kobiety osobno, ród Natana osobno i ich kobiety osobno, (13) ród Lewiego osobno i ich kobiety osobno, ród Szimei osobno i ich kobiety osobno, (14) wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno”.

Izrael przyjmie nowe zarządzenia społeczne od klasy Chrystusa i będzie przez nie wielce błogosławiony. Wieści o tych rzeczach będą docierać do pogan, wyczerpanych, upokorzonych i wyciszonych uciskiem, którzy będą pragnąć ustanowienia u siebie tego samego porządku społecznego i których pragnienia pod tym względem zostaną spełnione:

 • Izajasza rozdział 2 wersety 2-4: „(2) I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. (3) I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. (4) Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej”;
 • Izajasza rozdział 19 wersety 23-25: „(23) Tego dnia z Egiptu do Asyrii będzie prowadzić szeroka droga; Asyryjczycy przybywać będą do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii. Egipt z Asyrią służyć będą PANU. (24) Tego dnia Izrael jako trzeci, wraz z Egiptem i Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. (25) PAN Zastępów pobłogosławi im, mówiąc: ‚Błogosławiony mój lud Egiptu i Asyria, dzieło rąk moich, oraz Izrael, moje dziedzictwo!'”;
 • Zachariasza rozdział 8 wersety 20-23: „(20) Tak mówi Pan zastępów: Jeszcze będą przychodzić narody i obywatele wielu miast; (21) Przychodzić, mówię, będą obywatele jednego miasta do drugiego, mówiąc: Pójdźmy ochotnie błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana zastępów; i rzecze każdy: Pójdę i ja. (22) A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana zastępów w Jeruzalemie, i błagać oblicze Pańskie. (23) Tak mówi Pan zastępów: W one dni uchwyci się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka [skraju szaty] jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami”.
 • Aggeusza rozdział 2 werset 7: „Ja poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą – mówi PAN Zastępów”.

Poprzednia stronaNastępna strona