Symboliczna ziemia ‚przyszłego świata’ – część 2

Symboliczna ziemia 'przyszłego świata' - część 2Kontynuujemy skrótowe omawianie nowej, symbolicznej ziemi trzeciego, „przyszłego świata”. W poprzednim odcinku wskazaliśmy, że będzie się ona składać ze społeczeństwa ludzkiego zorganizowanego na podstawie prawdy, sprawiedliwości i miłości, posiadającego wspaniały rząd i skupionego wokół odrodzonego i nawróconego Izraela, który przyjmie nowe zarządzenia społeczne od klasy Chrystusa, co przyniesie im wielkie błogosławieństwo. Wieści o tych rzeczach będą docierać do pogan, wyczerpanych, upokorzonych i wyciszonych uciskiem, którzy będą pragnąć ustanowienia u siebie tego samego porządku społecznego i których pragnienia pod tym względem zostaną spełnione.

Przez posłuszeństwo temu porządkowi społecznemu zarówno wszyscy Żydzi, jak i poganie będą błogosławieni i podnoszeni, aż w końcu społeczeństwo stopniowo dojdzie do doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej. Pod koniec Tysiąclecia rodzaj ludzki przejdzie krótką próbę w celu sprawdzenia, czy jest godny wiecznego życia w tych doskonałych warunkach społecznych. Niewierni w tej próbie zostaną odcięci we wtórej śmierci – wiecznym zniszczeniu:

  • Apokalipsa rozdział 20 wersety 7-9: „(7) Kiedy upłynie tysiąc lat, ze swego więzienia zostanie wypuszczony szatan. (8) Wyjdzie, aby na czterech narożnikach ziemi zwodzić narody, Goga i Magoga, aby zgromadzić ich do walki. A są liczni jak piasek morski. (9) Weszli oni na wyżynę ziemską i otoczyli obóz świętych oraz umiłowane miasto. Z nieba jednak spadł ogień, który ich pochłonął”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23: „(22) Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. (23) I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie”;
  • 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9: „Spotka ich za to kara w postaci wiecznej zagłady oraz odrzucenia od oblicza Pańskiego i Jego potężnego majestatu”;
  • Psalm 145 werset 20: „Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci”;
  • Przypowieści Salomonowe rozdział 2 werset 22: „lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni”,

natomiast wierni dostąpią przywileju wiecznego cieszenia się nową ziemią:

  • Przypowieści Salomonowe rozdział 2 werset 21: „Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej”;
  • Izajasza rozdział 66 werset 22: „Bo podobnie jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, będą trwały przede Mną – wyrocznia PANA – tak też będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię!”;
  • 2 Piotra rozdział 3 werset 13: „Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość”;
  • Psalm 37 wersety 9-11 i 29: „(9) Bo złoczyńcy będą wytępieni, a ufający PANU posiądą ziemię. (10) Bo wkrótce znikną bezbożni, daremnie będziesz ich szukał, bo już ich nie będzie. (11) Łagodni zaś posiądą ziemię i będą się rozkoszować pełnią pokoju. (29) Sprawiedliwi posiądą ziemię i wiecznie będą na niej mieszkać”.

W wyniku tego w niekończących się wiekach trzeciego, „przyszłego świata”, jakie nastąpią po Tysiącleciu, nowe niebiosa i nowa ziemia i wszyscy znajdujący się w nich będą wielbić Boga (Apokalipsa rozdział 5 werset 13: „Usłyszałem również, jak całe stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu oraz wszystko, co się w nich znajduje, mówiło: ‚Siedzącemu na tronie i Barankowi uwielbienie, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków'”).

W ten sposób Bóg, poprzez Swój plan działający w trzech światach Biblii, wyjdzie z konfliktu z szatanem jako niekwestionowany Zwycięzca, niszcząc wszelkie zło i wszystkie niepoprawnie złe istoty i doprowadzając wiernych do wiecznej doskonałości – niektórych na różnych poziomach istnienia w niebie jako nowe niebiosa, a innych, doskonałe istoty ludzkie, na ziemi jako doskonałą ziemię, w której na wieki mieszkać będzie sprawiedliwość (o czym mówi cytowany powyżej 2 Piotra rozdział 3 werset 13). Cóż za wspaniały koniec, godny najwyższego pożądania!

Na tym kończymy niniejszą serię. Większą ilością szczegółów odnośnie poszczególnych okresów Boskiego Planu Wieków będziemy się zajmować w rozmaitych przyszłych seriach.
Poprzednia strona