Niższość ‚Wielkiej Kompanii’ od ‚Maluczkiego Stadka’ – cz.2

Niższość 'Wielkiej Kompanii' od 'Maluczkiego Stadka' - cz.2Jak Bóg mógłby uczynić ich członkami Ciała Chrystusa, z którego popłyną rzeki wód żywych:

 • Ewangelia Jana rozdział 7 wersety 37 i 38: „(37) W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! (38) Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”;
 • Zachariasza rozdział 14 werset 8: „W tym dniu popłyną z Jerozolimy wody żywe, połowa do morza na wschodzie i połowa do morza na zachodzie — i tak będzie latem i zimą”;
 • Objawienie rozdział 22 wersety 1 i 2: „(1) Anioł pokazał mi też rzekę wody życia, przejrzystej jak kryształ, która wypływa od tronu Boga i Baranka. (2) Na środku placu miasta, pomiędzy brzegami rzeki rośnie drzewo życia rodzące owoce dwanaście razy. Wydaje ono owoc co miesiąc, a jego liście służą narodom jako lekarstwo”;
 • Ewangelia Jana rozdział 4 werset 14: „Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym”;

skoro przez fałszywe nauki zanieczyścili oni źródło prawdy?

 • Przypowieści Salomonowe rozdział 25 werset 26: „Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój”;
 • 2 Piotra rozdział 2 wersety 20-22: „(20) Jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, odcięli się od brudów świata, a potem znów się w nie wikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. (21) Lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości niż — po jej poznaniu — odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. (22) W ten sposób spełnia się na nich to trafne przysłowie: Pies powróci do tego, co zwrócił. Albo: Świnię po kąpieli znów w błocie widzieli”.

Jak mógłby uczynić ich częścią Świątyni Boga:

 • Objawienie rozdział 21 werset 3: „I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: Oto namiot spotkania [Przybytek] Boga oraz ludzi! Będzie z nimi mieszkał. Oni będą Mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg — ich Bóg”;
 • Efezjan rozdział 2 wersety 20-22: „(20) Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. (21) W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. (22) W Nim także wy wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu”;
 • 1 Piotra rozdział 2 werset 5: „Również i wy, jako żywe kamienie, służycie do budowy duchowego domu, aby stać się świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu dzięki Jezusowi Chrystusowi”,

skoro w tym życiu rozwijali oni fałszywe systemy religijne?:

 • 1 Koryntian rozdział 3 wersety 3 i 4: „(3) Jeszcze jesteście zbyt cieleśni. Jeśli bowiem wśród was jest zazdrość i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? (4) Gdy ktoś mówi: „Ja jestem Pawła”, a inny: „Ja Apollosa”, to czy nie jesteście tylko ludźmi cielesnymi?”;
 • 1 Koryntian rozdział 3 wersety 12 i 15: „(11) Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego, poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. (12) Natomiast, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, (13) to się okaże w tym Dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. (14) Jeśli czyjeś dzieło, wzniesione na tym fundamencie, przetrwa, ten otrzyma nagrodę. (15) Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak, jakby został ocalony z ognia”.
 • ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27: „(26) Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. (27) Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki”;
 • 1 Tymoteusz rozdział 1 wersety 19 i 20: „(19) Zachowuj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. (20) Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których wydałem szatanowi, aby ich oduczono bluźnić”.

Jak mógłby uczynić ich Swymi najbardziej zaszczyconymi, skoro oni przynosili wstyd wiernym?:

 • Izajasza rozdział 66 werset 5: „Słuchajcie słowa PANA, wy, którzy drżycie na jego słowo. Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was ze względu na moje imię, mówią: „Niech PAN pokaże swoją chwałę!” Ukaże się jednak dla waszej radości, a oni będą zawstydzeni”.

Z pewnością byłoby nierozsądne, gdyby częściowo wiernych traktował On tak samo jak całkowicie wiernych. Ani rozum, ani Pismo Święte nie dają podstaw do takiego poglądu.
Poprzednia stronaNastępna strona