Ogólny podział ludu Bożego – klasa niebiańska i ziemska

Ogólny podział ludu Bożego - klasa niebiańska i ziemskaOgólnie mówiąc, Boski plan traktuje o dwóch klasach – niebiańskiej i ziemskiej, czyli klasie wybranych i niewybranych – Jezusie i Kościele, Jego Oblubienicy, jako klasie wybranych oraz świecie ludzkości jako klasie niewybranych. Nie można dokładnie zrozumieć Pisma Świętego bez zrozumienia różnicy między tymi dwoma klasami. Różnicę między nimi możemy nazwać podstawową lekcją wiedzy biblijnej (2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15: „Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy”), a bez pamiętania o tej różnicy nie można oczywiście zrozumieć różnych szczegółów zawartych w Piśmie Świętym.

Biblia kontrastuje te dwie klasy na wiele sposobów, z których podajemy następujące: każda klasa ma swoje odnośne powołanie: jedna ograniczone, druga – ogólne:

 • 1 Koryntian rozdział 1 wersety 26-29: „(26) Bracia! Przypatrzcie się waszemu powołaniu! Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. (27) Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych, i to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. (28) Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone, i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. (29) W ten sposób nikt nie może wynosić się wobec Boga”;
 • Ewangelia Jana rozdział 12 werset 32: „Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich ku sobie”;

są dwie drogi, po których one podróżują: jedna po „wąskiej drodze”, druga – po „drodze bitej”:

 • ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14: „Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia — i niewielu tych, którzy ją znajdują”;
 • Izajasza rozdział 35 werset 8: „I będzie tam bity trakt, droga zwana świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, a On będzie strzegł idącego i nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy”;

są dwa rodzaje warunków, wśród których następuje ich rozwój: jedne trudne, drugie – łatwe:

 • 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 12: „Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani”;
 • Izajasza rozdział 25 werset 8: „Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział”;

każdej z nich dotyczy inny rodzaj obietnic: jednej – niebiański, drugiej – ziemski:

 • Hebrajczyków rozdział 10 wersety 32-34: „(32) Przypomnijcie sobie dawne dni. Tuż po otrzymaniu światła przetrwaliście liczne zmagania z cierpieniem, (33) czy to publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też uczestnicząc w nich z tymi, którzy ich doznawali. (34) Współcierpieliście przecież z uwięzionymi, przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie lepsze, trwałe dobra”;
 • Amosa rozdział 9 wersety 14-15: „(14) Odmienię los mojego ludu izraelskiego, odbudują zburzone miasta i w nich zamieszkają; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. (15) I zasadzę ich na ich ziemi, i już nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem- mówi PAN, twój Bóg”;

ich wiecznym domem będą dwa różne mieszkania: dla jednych nowe niebiosa, dla drugich – nowa ziemia:

 • 2 Piotra rozdział 3 werset 13: „Oczekujemy bowiem, zgodnie z Jego obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość”;
 • Obj. rozdział 21 werset 1: „Następnie ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Również morza już nie ma”;

każda ma mieć udział w innym zmartwychwstaniu: jedna w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, druga – w zmartwychwstaniu niesprawiedliwych:

 • Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29: „(28) Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie (29) i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd”;
 • Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 15: „Mam przy tym nadzieję, że Bóg dotrzyma obietnicy, której spełnienia również oni oczekują, to znaczy, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych”;

w nagrodę za wierność każda otrzyma też inną naturę: jedna Boską, druga – ludzką:

 • 2 Piotra rozdział 1 werset 4: „Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze”;
 • Izajasza rozdział 65 wersety 16-25: „(16) Kto życzy sobie błogosławieństwa na ziemi, niech życzy sobie błogosławieństwa od Boga wiernego, a kto przysięga na ziemi, na Boga wiernego niech składa swą przysięgę. Bo pójdą w niepamięć poprzednie udręki i będą zakryte przed moimi oczyma. (17) Bo oto Ja stwarzam nowe niebo i nową ziemię i poprzednich rzeczy nie będą już wspominać, nikomu na myśl już nie przyjdą. (18) Cieszcie się więc i radujcie na zawsze tym, co teraz tworzę, bo stwarzam Jerozolimę jako wesele i jej lud jako przyczynę radości. (19) Będę się cieszył z Jerozolimy i radował z mojego ludu. Nie będzie już w niej słychać płaczu ani głosów narzekania. (20) Nie będzie tam już niemowlęcia, żyjącego tylko kilka dni, ani też starca, który nie dożyłby sędziwego wieku. Będzie uchodził za młodzieńca, kto umrze jako stuletni, a kto by nie dożył stu lat, będzie uchodził za dotkniętego klątwą. (21) Zbudują domy i w nich zamieszkają, założą winnice i będą spożywać ich plony. (22) Nie będą budować, żeby ktoś inny zamieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny się żywił. Bo długowieczność mojego ludu będzie jak długowieczność drzewa i moi wybrani długo korzystać będą z tego, czego dokonają ich ręce. (23) Nie będą się trudzić na próżno ani rodzić dzieci, by żyły w strachu, bo są potomstwem błogosławionym przez PANA, a wraz z nimi ich dzieci. (24) Zanim więc zawołają, Ja odpowiem, gdy jeszcze będą mówili, Ja już wysłucham. (25) Wilk i jagnię będą paść się razem, lew jak wół będzie jadał słomę, a proch będzie pokarmem węża. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze” – mówi PAN”.

Poprzednia stronaNastępna strona