Dobre początki częściowo wiernych

Dobre początki częściowo wiernychPrzy swym poświęceniu i spłodzeniu z Ducha jednostki z tej klasy zaczynały jako prospektywni (możliwi w przyszłości) członkowie Chrystusa:

 • Efezjan rozdział 4 werset 4: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie”;
 • Hebrajczyków rozdział 3 werset 14: „Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca” (w innym tłumaczeniu: „Mamy bowiem udział w losie Chrystusa, jeśli zdecydowanie aż do końca zachowamy naszą pierwotną postawę”).

Usłyszeli bowiem i zwrócili uwagę na zaproszenie do okazania pokuty wobec Boga i wiary w naszego Pana Jezusa:

 • Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 21: „Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa”

i przyjęli zaproszenie do poświęcenia się Bogu jako żywe ofiary:

 • Rzymian rozdział 12 werset 1: „Zachęcam was zatem, bracia, odwołując się do litości Boga, abyście oddali swoje ciała (Panu do użytku) jako ofiarę żywą, świętą i przyjemną dla Boga — na służbę wypływającą z głębi waszej duchowości”;
 • Przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 26: „Synu mój! daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj strzegą dróg moich”.

To, że nie zdobywali nagrody, nie było wynikiem faktu, że Pan niedostatecznie ich miłował i nie pomagał, ponieważ On miłuje i szczególnie pomaga wszystkim tym, którzy szczerze oddają siebie, a najbardziej tym, którzy trwają w wierności Jemu:

 • Ewangelia Jana rozdział 14 wersety od 21 do 23: „(21) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mię miłuje; a kto mię miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój; i ja go miłować będę, i objawię mu siebie samego. (22) Powiedział mu Judasz, nie on Iszkaryjot: Panie! cóż jest, że się nam objawić masz, a nie światu? (23) Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeśli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy”.

Powodem było to, że zapomnieli o swojej „pierwszej miłości”, w której przez pewien czas zachowywali Słowo Boże:

 • Ewangelia Jana rozdział 14 werset 15: „Jeśli Mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań”;
 • Objawienie rozdział 2 werset 4: „Lecz mam coś przeciwko tobie: Porzuciłeś swoją pierwszą miłość”.

Gdy bowiem początkowo spełnili warunki usprawiedliwienia i poświęcenia, otrzymali Pańskiego ducha synostwa:

 • Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 15 i 16: „(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki”;
 • Rzymian rozdział 5 wersety 1 i 2: „(1) Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. (2) Przez Niego uzyskaliśmy dostęp, za sprawą wiary, do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga”;
 • Rzymian rozdział 6 werset 3: „Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?”;
 • Rzymian rozdział 8 werset 10: „Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości”;
 • 1 Koryntian rozdział 12 wersety 12 i 13: „(12) Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. (13) Otóż w jednym Duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało — Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem”;
 • Galacjan rozdział 3 wersety 26 i 27: „(26) Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami Bożymi. (27) Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, przyodzialiście się w Chrystusa”;
 • 2 Koryntian rozdział 5 werset 17: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, przeminęło, a nastało nowe”.

Poprzednia stronaNastępna strona