Czy Pismo Święte uczy o powrocie i Królestwie Chrystusa?

Czy Pismo Święte uczy o powrocie i Królestwie Chrystusa?Powrót naszego Pana to ważny biblijny temat – gdyż wszelkie rozważania na temat Tysiąclecia oraz „przyszłego świata” byłyby niekompletne bez uwzględnienia drugiego adwentu Jezusa, gdyż to radosne wydarzenie ściśle wiąże się z Tysiącleciem. Temat ten można rozważać z różnych punktów widzenia, w tym szczególnie – z punktu widzenia jego celu, jego sposobu i jego czasu, oraz na różnym poziomie szczegółowości. W niniejszej serii skupimy się na ogólnym celu Jego powrotu, kwestię sposobu i czasu pozostawiając na przyszłość. Za tekst przewodni naszych rozważań proponujemy Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 19-21: „(19) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, (20) aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, (21) którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia (restytucji) wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.”

Uważamy, że wszyscy chrześcijanie zgodzą się, iż Biblia uczy o drugim adwencie Mesjasza. Brat Dwight L. Moody powiedział kiedyś, że na siedem wersetów Nowego Testamentu jeden dotyczy drugiego pobytu naszego Pana na ziemi – czy jest ich aż tyle, czy też nie, jest ich bardzo dużo, a jeszcze więcej takich tekstów znajdujemy w Starym Testamencie. To właśnie z powodu tak dużej liczby tego rodzaju wersetów w tej części Pisma Świętego, Żydzi, podczas Jego pierwszego przyjścia, nie dostrzegając stosunkowo nielicznych proroctw dotyczących Jego pierwszego adwentu, spodziewali się, iż przyjdzie On tylko raz i to po to, by rządzić. Dlatego odrzucili Go, nie przygotowani na przyjęcie cichego i pokornego Jezusa jako wypełnienia obietnicy tryumfującego i panującego Mesjasza z ich oczekiwań. Z tego powodu ich stół [proroctwa], zgodnie z zapowiedzią, stał się dla nich sidłem (Psalm 69 wersety 23 i 24: „(23) Niech stół ich będzie dla nich sidłem, a uczty ofiarne – pułapką. (24) Niech oczy ich się zaćmią, aż oślepną, spraw, by ich biodra zawsze się chwiały.”; Rzymian rozdział 11 wersety 9 i 10: „(9) Dawid zaś mówi: Niech stół ich stanie się dla nich zasadzką i sidłem, powodem upadku i odpłatą. (10) Niechaj zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a kark ich zegnij na zawsze”).

Na początku omawiania tego tematu chcielibyśmy przedstawić listę naszym zdaniem najlepszych odniesień biblijnych do drugiego pobytu naszego Pana na ziemi, zaznaczając przy tym, iż w żadnym wypadku nie jest ona zbyt szeroka. Ponieważ rozpisywanie pełnej treści tych wersetów zajęłoby zbyt wiele miejsca, proponujemy, by usiąść z Biblią w ręku, sprawdzić i osobiście je wszystkie dokładnie przeanalizować. Choć moglibyśmy podać też wiele innych odpowiednich wersetów, uważamy, że poniższe powinny obecnie wystarczyć, z pewnością bowiem dowodzą one, że Pismo Święte uczy o powrocie i Królestwie Chrystusa:

1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 15; rozdział 22 werset 18; rozdział 49 werset 10; 4 Mojżeszowa rozdział 24 wersety 17-19; 5 Mojżeszowa rozdział 18 wersety 15, 18 i 19; 1 Samuelowa rozdział 2 werset 10; Ijoba rozdział 19 werset 25; Psalm 22 wersety 28-30; Psalm 98 (cały); Psalm 110 (cały); Izajasza rozdział 2 wersety 1-4; rozdział 11 wersety 1-11; rozdział 25 wersety 6-9; rozdział 35 (cały); rozdział 42 wersety 1-4; rozdział 49 wersety 1-12; rozdział 52 (cały); rozdział 59 wersety 16-20; rozdział 60 (cały); rozdział 61 wersety 4-11; całe rozdziały: 62, 63, 65 i 66; Jeremiasza rozdział 23 wersety 5 i 6; rozdział 33 wersety 15-18; Ezechiela całe rozdziały 36, 37, 38 i 39; Daniela rozdział 2 wersety 34, 35, 44 i 45; rozdział 7 wersety 13, 14, 18, 22, 26 i 27; rozdział 12 wersety 1-3; Ozeasza rozdział 2 wersety 14-23; rozdział 14 (cały); Joela rozdział 2 wersety 21-28; rozdział 3 wersety 9-21; Amosa rozdział 9 wersety 11-15; Abdyjasza wersety 17-21; Micheasza rodział 4 (cały); Nahuma rozdział 1 werset 15; Abakuka rozdział 3 (cały); Sofoniasza rozdział 3 wersety 8-20; Aggeusza rozdział 2 wersety 6-9; Zachariasza rozdział 9 werset 10; rozdział 8 wersety 20-23; całe rozdziały 13 i 14; Malachiasza rozdział 3 wersety 1-5; rozdział 4 (cały); Mateusza rozdział 16 werset 27; rozdział 23 werset 39; całe rozdziały 24 i 25; rozdział 26 werset 64; Marka rozdział 13 wersety 27, 32, 35 i 36; Łukasza rozdział 9 werset 26; rozdział 12 wersety 37-46; rozdział 17 wersety 20-37; rozdział 18 werset 8; rozdział 19 wersety 12-27; rozdział 21 wersety 25-36; Jana rozdział 14 werset 3; rozdział 16 wersety 16-22; Dzieje Apostolskie rozdział 1 wersety 6, 7 i 11; rozdział 3 wersety 19-21; rozdział 15 wersety 14-18; Rzymian rozdział 8 wersety 17-23; 1 Koryntian rozdział 1 wersety 7 i 8; rozdział 4 werset 5; rozdział 11 werset 26; rozdział 15 wersety 21-28; Filipian rozdział 3 wersety 20 i 21; Kolosan rozdział 3 werset 4; 1 Tesaloniczan rozdział 1 werset 10; rozdział 2 werset 19; rozdział 3 werset 13; rozdział 4 wersety 15-17; rozdział 5 wersety 1-5 i 23; 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7-10; rozdział 2 wersety 1-12; 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 14 i 15; 2 Tymoteusza rozdział 4 wersety 1 i 8; Tytusa rozdział 2 werset 13; Hebrajczyków rozdział 9 werset 28; Jakuba rozdział 5 wersety 1-9; 1 Piotra rozdział 1 wersety 4-9 i 13; rozdział 4 werset 13; rozdział 5 werset 4; 2 Piotra rozdział 1 wersety 16-19; rozdział 3 wersety 3-14; 1 Jana rozdział 2 werset 28; rozdział 3 wersety 2 i 3; Judy wersety 14, 15 i 24; Apokalipsa rozdział 1 werset 7; rozdział 3 werset 11; rozdział 5 wersety 9 i 10; rozdział 16 werset 15; rozdział 19 wersety 11-21; całe rozdziały 20 i 21; rozdział 22 wersety 1-7, 17 i 20.
Następna strona