Dlaczego świat dotąd jeszcze nie został nawrócony?

Dlaczego świat dotąd jeszcze nie został nawrócony?Apostoł informuje nas, iż Jezus znajdując się w niebie, był nieobecny na ziemi w ciągu całego okresu między Jego wniebowstąpieniem a początkiem czasów restytucji, czyli Wieku Tysiąclecia – “Którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 21). Pismo Święte naucza, że celem wtórej obecności naszego Pana jest odnowienie wszystkich rzeczy (restytucja) i że w czasie Jego objawienia narody będą tak dalekie od nawrócenia się, że znajdować się będą w stanie gniewu (Objawienie rozdział 11 werset 18: „Rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym, prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię”) i opozycji.

Ponieważ takie są nauki Pisma, to należałoby przyjąć, że – albo Kościół nie wypełni swojej misji i że odpowiednio do tego plan Boga zostanie zaburzony, albo – jak twierdzimy i wyjaśniamy – Kościół w obecnym Wieku nie miał nawrócić świata, jego misją natomiast jest głoszenie Ewangelii na całym świecie na świadectwo oraz przygotowanie się pod Boskim kierunkiem do swego wielkiego przyszłego dzieła. Bóg bynajmniej nie wyczerpał swej mocy przeznaczonej na nawrócenie świata. Co więcej, On NAWET JESZCZE NIE PRÓBOWAŁ nawracać świata.

Powyższe zdanie może wydać się niektórym osobom dziwne, ale niech się nad tym zastanowią: gdyby Bóg usiłował dokonać takiego dzieła, doznane tu niepowodzenie byłoby oczywiste, bowiem wciąż jedynie niewielu spośród miliardów ludzi żyjących na ziemi słyszało o jedynym imieniu, przez które musi uzyskać zbawienie, rozumiejąc to, co słyszy.

Tylko z konieczności przywołujemy poglądy i nauki niektórych wiodących wyznań – Baptystów, Prezbiterian i innych – mianowicie, iż Bóg wybiera ze świata “Maluczkie Stadko”, Kościół. Oni wierzą, że Bóg nie uczyni nic poza wybraniem owego Kościoła, a tymczasem w Piśmie Świętym znajdujemy nauki o następnym etapie w Boskim planie: RESTYTUCJI dla świata, która ma być dokonana przez wybrany Kościół, gdy zostanie on skompletowany i dostąpi chwały. “Maluczkie Stadko”, zwycięzcy tego Wieku Ewangelii, są tylko Ciałem owego “Nasienia”, w którym, lub przez które, będą błogosławione wszystkie narody ziemi.

Ci, którzy utrzymują, że Bóg przez ponad sześć tysięcy lat usiłował nawrócić świat, ale przez cały ten czas doznawał niepowodzeń, nieuchronnie napotkają na trudność w pogodzeniu swego poglądu z zapewnieniem Biblii, że wszelkie zamiary Boga zostaną zrealizowane, a Jego Słowo nie wróci do Niego niespełnione, lecz powiedzie mu się w tych sprawach, w których zostało wysłane (Izajasza rozdział 55 werset 11: „tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”). Fakt, iż świat dotąd nie został nawrócony, a poznanie Pana jeszcze nie napełniło ziemi, jest więc dowodem, że z taką misją Słowo Pańskie jeszcze nie zostało wysłane.
Poprzednia strona
Następna strona