‚Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie’

"Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie"Mimo że Izrael ma znaczenie obrazowe, Bóg wyszczególnia także inne narody i obiecuje przywrócić je do łask. Za przekonującą ilustrację niech posłuży nam przykład sodomitów. Niewątpliwie, jeśli stwierdzimy, że Pismo Święte jasno naucza o restytucji dla mieszkańców Sodomy, to będziemy mogli być pewni prawdziwości tej chwalebnej nauki, mówiącej o przywróceniu do pierwotnego stanu wszystkich ludzi, którą od wieków przepowiadali wszyscy święci prorocy.

Dlaczego sodomici nie mieliby mieć takiej samej sposobności osiągnięcia doskonałości i życia wiecznego jak Izrael czy każdy z nas? Istotnie, nie byli oni sprawiedliwi, ale sprawiedliwym nie był też ani Izrael ani nikt z nas, którzy obecnie usłyszeliśmy Ewangelię. „Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego” (Rzymian rozdział 3 werset 10), bez przypisanej sprawiedliwości Chrystusa, który umarł za wszystkich.

Własne słowa naszego Pana mówią nam, że choć Bóg zesłał deszcz ognia z nieba niszcząc sodomitów z powodu ich niegodziwości (1 Mojżeszowa rozdział 19 werset 24: „Wtedy PAN spuścił z nieba na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia”; Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 29: „A w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wytracił wszystkich”), z Jego punktu widzenia nie byli oni jednak tak wielkimi grzesznikami, jak Żydzi, posiadający więcej wiedzy. Do Żydów w Kapernaum Jezus powiedział: “(…) gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które u ciebie miały miejsce, ocalałaby aż po dziś dzień” (ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 23).

Tym samym Pan uczy, iż sodomici nie mieli pełnej sposobności i zapewnia im taką sposobność, gdy dodaje (w wersecie 24): “Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie”. Charakter Dnia Sądu i jego dzieło przedstawimy w niektórych naszych kolejnych seriach. Obecnie jedynie zwracamy uwagę na fakt, że będzie to znośny czas dla Kapernaum, a jeszcze bardziej znośny dla Sodomy, ponieważ choć mieszkańcy obu owych miast nie mieli pełnej wiedzy ani nie doznali błogosławieństw, jakie mają nastąpić przez obiecane “Nasienie”; to jednak Kapernaum zgrzeszyło przeciwko większemu światłu.

Jeżeli więc bardziej grzeszne Kapernaum i cały Izrael mają być wspomniane i błogosławione w warunkach działania “Nowego Przymierza” zapieczętowanego krwią Jezusa, to dlaczego sodomici nie mieliby też być błogosławieni razem ze “wszystkimi narodami ziemi”? (1 Mojżeszowa rozdział 18 werset 18). Z pewnością będą. Pamiętajmy, że choć Bóg sprawił, iż “spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wytracił wszystkich” wiele stuleci przed narodzeniem Jezusa, to gdy mowa jest o przywróceniu ich do łask, nasuwa się wniosek o ich wzbudzeniu: wyjściu z grobów.
Poprzednia stronaNastępna strona