Zbicie papieskich błędów – cz. 10: Czy katolicka doktryna o usprawiedliwieniu jest prawdziwą doktryną, ponieważ jest udzielana przez nieomylny ‚przewód’?

Zbicie papieskich błędów - cz. 10: Czy katolicka doktryna o usprawiedliwieniu jest prawdziwą doktryną, ponieważ jest udzielana przez nieomylny 'przewód'?Gdy katoliccy teolodzy utrzymywali, że katolicka doktryna o usprawiedliwieniu jest prawdziwą doktryną, ponieważ jest ona udzielana przez nieomylny „przewód” (tj. sposób/środek kontaktu/pośrednika między Bogiem a ludźmi), Luter i jego zwolennicy twierdzili, że ten „przewód” – nie otrzymujący swych wód ze zbiornika Prawdy, Biblii – musi czerpać wody z bagien błędów i dlatego nie może być tym przewodem, którego nauki są czyste i z tej racji nadające się do przyjęcia:

  • Galacjan rozdział 1 wersety 6-9: „(6) Dziwię się, że tak szybko odstępujecie od Tego, który was powołał do uczestnictwa w łasce Chrystusowej i zwracacie się ku innej ewangelii. (7) Nie ma innej! Są jedynie tacy, którzy sieją zamęt wśród was i chcą sfałszować Ewangelię Chrystusa. (8) Ale choćbyśmy sami czy nawet anioł z nieba głosił wam coś innego, niż myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty! (9) Jak poprzednio stwierdziliśmy, tak i teraz powtarzam: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą otrzymaliście, niech będzie przeklęty!”;
  • Izajasza rozdział 8 werset 20: „Do zakonu raczej i do świadectwa; ale jeźli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którem niemasz żadnej zorzy” (w innym przekładzie: „Do objawienia i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym słowem, to nie ma dla nich jutrzenki”);
  • Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 29: „Piotr i apostołowie odpowiedzieli: ‘Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi’”;
  • Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17: „Poświęć je w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą”;
  • 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 15-17: „(15) i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które mogą cię pouczyć o zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. (16) Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego dzieła”.

Z powyższego punktu widzenia, oraz tych, które były omówione w poprzednich odcinkach, a także z każdego innego bezspornego punktu widzenia, Luter i jego zwolennicy zbijali każdy argument skierowany przeciwko doktrynie usprawiedliwienia przez wiarę.
Poprzednia stronaNastępna strona