Luter nie wszystko rozumiał jasno

Luter nie wszystko rozumiał jasnoLuter rozumiał jasno większość zarysów usprawiedliwienia przez wiarę, choć jest kilka takich, które były przez niego zrozumiane inaczej niż rozumiemy je dzisiaj, w czasach większego oświecenia. On myślał i nauczał, że usprawiedliwienie przez wiarę samo w sobie uprawniało lud Boży Wieku Ewangelii do nagrody w niebie, tymczasem w rzeczywistości ono doprowadzało ich przez wiarę do takiego stanu w jakim znajdował się Adam zanim zgrzeszył. Luter nie zdawał sobie sprawy, że usprawiedliwienie przez wiarę było krokiem przygotowawczym, dającym „pokój z Bogiem”, aby wejść w niebieskie powołanie w „pokoju Bożym” panującym w sercu i umyśle jednostki (Filipian rozdział 4 werset 7: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”).

Tak więc „usprawiedliwienie przez wiarę” jest po to, byśmy „uzyskali dostęp, za sprawą wiary, do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy” (Rzymian rozdział 5 wersety 1 i 2: „(1) Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. (2) Przez Niego uzyskaliśmy dostęp, za sprawą wiary, do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga”).

Tą wyższą łaską jest ofiarowanie, poświęcenie, uczniostwo:

  • Rzymian rozdział 12 werset 1: „Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu — jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby”;
  • Przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 26: „Synu mój! daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj strzegą dróg moich”;
  • Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 24: „Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie”,

wysokie powołanie, w którym każdy członek Kościoła musiał dowieść swej wierności, ażeby otrzymać niebieską nagrodę:

  • Objawienie rozdział 2 wersety 10, 25 i 26: „(10) Nie bój się nadchodzących cierpień. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Zostaniecie poddani próbie. Przez dziesięć dni doświadczać będziecie ucisku. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (25) Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. (26) Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami”;
  • Objawienie rozdział 3 werset 21: „Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze Mną na moim tronie, tak jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie”;
  • 1 Piotra rozdział 1 werset 4: „do dziedzictwa niezniszczalnego, i nieskażonego, i nie malejącego, zachowanego w niebie dla was”;
  • 2 Piotra rozdział 1 wersety 5-10: „(5) Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie; (6) Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność; (7) Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. (8) Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. (9) Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. (10) Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie”;
  • Hebrajczyków rozdział 10 werset 34: „Bo też z więźniami dzieliliście cierpienia i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy – i trwały”.

Poprzednia stronaNastępna strona