Zbicie papieskich błędów – cz.3: Czy człowiek może zdobyć życie przez doskonałe zachowanie Prawa (Zakonu)

Zbicie papieskich błędów - cz.3: Czy człowiek może zdobyć życie przez doskonałe zachowanie Prawa (Zakonu)Kiedy papiści zapewniali, że Bóg nie dałby Prawa (Zakonu) jako środka zdobycia życia, gdyby człowiek nie mógł go zachować, Luter i jego zwolennicy odpowiadali, że Bóg Sam powiedział, iż niedoskonały człowiek nie może zachować doskonałego Prawa i przez to zyskać życie:

  • Rzymian rozdział 3 wersety 19 i 20: „(19) A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. (20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu”;
  • Rzymian rozdział 8 wersety 6-8: „(6) Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu Duch —do życia i pokoju. (7) Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie są w stanie. (8) Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą”;
  • Galacjan rozdział 3 wersety 10-12 i 21: „(10) Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju Prawa. (11) To natomiast, że Prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (12) Tymczasem w Prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. (…) (21) Czy więc Prawo przeczy obietnicom Boga? W żadnym razie! Gdyby Prawo miało moc ożywiać, usprawiedliwienie rzeczywiście byłoby skutkiem przestrzegania Prawa”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 39: „Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym”,

a to dlatego, że doskonałe prawo jest zupełną miarą zdolności doskonałego człowieka i dlatego jest poza możliwościami jednostki, która nie jest doskonała i że Bóg dał zakon w innym celu, szczególnie w tym, by człowiek mógł posiąść wiedzę o grzechu i swojej niemożności zbawienia siebie:

  • (cytowany powyżej) Rzymian rozdział 3 werset 20: „(20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu”;
  • Rzymian rozdział 7 wersety 7-13: „(7) Cóż więc powiemy? Że Prawo to grzech? W żadnym razie! Przecież gdyby nie Prawo, nie rozpoznałbym grzechu. Skąd wiedziałbym o pożądaniu, gdyby Prawo nie mówiło: Masz nie pożądać ? (8) Tymczasem grzech, pobudzony przez przykazanie, wywołał we mnie przeróżne żądze; bez Prawa grzech jest jakby martwy. (9) Otóż ja żyłem kiedyś bez Prawa. Gdy jednak wkroczyło przykazanie, grzech ożył, (10) a ja umarłem. Okazało się wówczas, że to przykazanie, które miało wprowadzić mnie w życie, doprowadziło do śmierci. (11) Grzech skorzystał dzięki przykazaniu z okazji, zwiódł mnie i za jego pośrednictwem zabił. (12) Tak więc Prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. (13) Czy zatem to, co dobre, doprowadziło mnie do śmierci? Nie! To właśnie grzech, aby okazać się tym, czym jest, posłużył się rzeczą dobrą i spowodował moją śmierć — przykazanie odsłoniło całą brutalność grzechu”,

odczuwał potrzebę Zbawiciela:

  • Rzymian rozdział 7 wersety 15-24: „(15) Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. (16) Jednak postępując w taki sposób, przyznaję, że Prawo jest dobre. (17) Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. (18) Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre — brak. (19) Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. (20) Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. (21) Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. (22) W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się Prawem Bożym. (23) Lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko Prawu, za którym opowiada się mój rozum, i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, rządzącego w moich członkach. (24) Nędzny ja człowiek! Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci?”

i, by Prawo (Zakon) doprowadziło go do Zbawiciela:

  • Galacjan rozdział 3 werset 24: „Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni”.

Poprzednia stronaNastępna strona