Zbicie papieskich błędów – cz.4: Czy dobre uczynki usprawiedliwiają ponieważ są dobrymi (sprawiedliwymi)?

Zbicie papieskich błędów - cz.4: Czy dobre uczynki usprawiedliwiają ponieważ są dobrymi (sprawiedliwymi)?Gdy papiści dowodzili, że sama natura dobrych uczynków (czyli sprawiedliwych uczynków) jest po to, by usprawiedliwiała, Luter i jego stronnicy odpowiadali:

 1. że religijne uczynki pogan (i to nie „jakieś tam”, ale przypuszczalnie dobre uczynki) wywoływały gniew Boga nie dokonując usprawiedliwienia, lecz ich potępiały:
  • Rzymian rozdział 1 wersety 19-25 i 32: „(19) Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. (20) Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i Boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych — tak, że nie mają wymówki. (21) Poznali zatem Boga. Nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. (22) Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. (23) Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. (24) Dlatego Bóg wydał ich na pastwę żądz ich własnych serc. Dalecy od czystości bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą — (25) ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. (…) (32) Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga. Wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to, nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie”;
 2. że świadczone przez człowieka tak zwane dobre uczynki nominalnego ludu Bożego nie powodowały usprawiedliwienia, lecz naganę Boga:
  • ewangelia Mateusza rozdział 15 werset 9: „Czczą Mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi”;
  • Izajasza rozdział 1 werset 12: „Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede Mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców?”;
 3. że nieusprawiedliwiony żyjąc zgodnie z prawem natury nie jest usprawiedliwionym w oczach Boga, lecz jest niedoskonałym:
  • Rzymian rozdział 2 wersety 14-15: „(14) Bo gdy poganie, nie mający Prawa [Zakonu], z natury czynią to, co Prawo nakazuje, to sami — choć Prawa nie mają — stanowią je dla siebie. (15) Dowodzą też, że czyn zgodny z Prawem pochodzi z tego, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę”;
  • Rzymian rozdział 3 wersety 9 i 19: „Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie! Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków — na wszystkich ciąży grzech”; oraz
 4. że najlepsze wysiłki ze strony tych, którzy podlegali Zakonowi [Prawu] nie usprawiedliwiały ich:
  • ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 20: „Albowiem mówię wam: jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 39: „(38) Niech wam zatem będzie wiadomo, drodzy bracia, że właśnie przez Tego zwiastowane jest wam przebaczenie grzechów — (39) i to wszystkich, nawet tych, za które nie ma usprawiedliwienia w Prawie Mojżesza. W Nim każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia”;
  • Rzymian rozdział 3 wersety 19 i 20: „(19) Wiemy zaś, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają Prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. (20) Stąd, dzięki czynom nakazanym przez Prawo nikt nie dostąpi przed Nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu”;
  • Galacjan rozdział 3 wersety 10-12: „(10) Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju Prawa. (11) To natomiast, że Prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (12) Tymczasem w Prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań”.

Poprzednia stronaNastępna strona