Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.3: Dobrowolna ofiara Chrystusa spełniła wymagania Boskiej sprawiedliwości

Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.3: Dobrowolna ofiara Chrystusa spełniła wymagania Boskiej sprawiedliwościTrzeci zarys jaki zawiera się w doktrynie o usprawiedliwieniu z wiary wskazuje, że Chrystus dobrowolnie dał Samego Siebie na śmierć za życie rasy ludzkiej, aby zadowolić Boską sprawiedliwość i wypełnił Zakon w celu dostarczenia sprawiedliwości za człowieka:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 28: „Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu”;
  • 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5 i 6: „(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”:
  • Rzymian rozdział 5 wersety 15-19: „(15) Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. (16) Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. (17) Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. (18) A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi”;
  • 1 Koryntian rozdział 15 wersety 21 i 22: „(21) Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. (22) Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”;
  • Galacjan rozdział 3 werset 13+kontekst: „(11) To natomiast, że Prawo (Zakonu) nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (12) Tymczasem w Prawie (Zakonu) nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. (13) Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa Prawa (Zakonu) przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami: Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie”.

Poprzednia stronaNastępna strona