Sprawiedliwa postawa wobec zła składnikiem Boskiego charakteru

Duże czerwone serce złożone z puzzli, których kilka elementów jest dopiero układanych. Nad nim jest tytuł: Bóg jest NIE tylko miłością. Na dole jest podtytuł: Sprawiedliwa postawa wobec zła składnikiem Boskiego charakteruPowiedzenie, że „Bóg jest miłością”, choć jest prawdziwe, nie wyczerpuje tematu. To trochę tak, jak powiedzenie „Fryderyk Szopen był kompozytorem” też oczywiście nie wyczerpywałoby wielu informacji odnośnie tego kim był Szopen, co robił, jakie miał upodobania, itp., itd. Skąd możemy czerpać wiedzę o Bogu? Oczywiście z Biblii, która jest Jego natchnionym słowem.

Charakter Boży, tak jak przedstawia go Biblia, składa się z siedmiu ogólnych elementów składowych:

 1. sprawiedliwej postawy wobec zła;
 2. świętych uczuć;
 3. łask;
 4. siły w każdym składniku charakteru;
 5. dominacji odpowiednio połączonych wyższych pierwszorzędnych łask nad niższymi pierwszorzędnymi uczuciami i łaskami oraz łaskami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi;
 6. równowagi charakteru, oraz
 7. krystalizacji charakteru.

W tej części omówimy pierwszy z nich, czyli zachowanie sprawiedliwej postawy wobec zła.

Sprawiedliwa postawa wobec zła oznacza przede wszystkim czucie odrazy do zła i nienawidzenie go jako obrzydliwości. Bóg czyni to, ponieważ jest sprawiedliwy, a zło jest złem – złem samym w sobie i złem w skutkach. Jest złem samym w sobie, ponieważ sprzeciwia się Boskiemu prawu opartemu na Jego sprawiedliwości, z którą owo prawo pozostaje w harmonii i z której wypływa, a także dlatego, że wyrządza szkodę w moralnym porządku rzeczy. Niszczy ono z pewnością relację społeczności między Bogiem a moralnie wolnymi jednostkami które grzeszą, jak również czyni to samo z wzajemnymi relacjami tych jednostek i przynosi im szkodę. Tak więc sprawiedliwa postawa wobec zła u sprawiedliwej istoty musi być postawą odrazy. Zatem Bóg jako sprawiedliwa istota, z natury rzeczy musi czuć odrazę do zła. Biblia daje nam tego liczne dowody, między innymi:

 • „wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe. Jest On Bogiem wiernym, nigdy nie zawodzi, jest sprawiedliwy i prawy” (5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 4).
 • „Pan jest sprawiedliwy, moja Opoka – nie ma w Nim nieprawości” (Psalm 92 werset 16).
 • „Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode Mnie?” (Jeremiasza rozdział 2 werset 5).
 • „Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz” (Abakuka rozdział 1 werset 13).

Oprócz tego między innymi następujące teksty dodatkowo dowodzą, że Bóg czuje odrazę do zła:

 • „gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie” – 5 Mojżeszowa rozdział 25 werset 16;
 • „Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. (6) Nieprawi nie ostoją się przed Tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców, (7) zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan” – Psalm 5 wersety 5-7;
 • „Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi” – Przypowieści Salomonowe rozdział 6 wersety 16-19;
 • „Ofiara bezbożnika jest dla Pana odrazą, zwłaszcza gdy on ją składa mając złe zamiary” – Przypowieści Salomonowe rozdział 21 werset 27;
 • „(4) Mimo że posyłałem do was nieustannie wszystkie moje sługi, proroków, by mówili: Nie czyńcie tych wstrętnych rzeczy, których nienawidzę! (…) (22) Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców – jak to trwa do dziś” – Jeremiasza rozdział 44 wersety 4 i 22;
 • „Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę – wyrocznia Pana” – Zachariasza rozdział 8 werset 17;
 • „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” – ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 13;
 • „(6) Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. (…) (15) Podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki nikolaitów, czego nienawidzę” – Apokalipsa rozdział 2 wersety 6 i 15.

A zatem pierwszą cechą Jego sprawiedliwej postawy wobec zła jest odraza, którą uznajemy za właściwą. Z powodu takiej odrazy Bóg unika zła. Nie praktykuje go, gdyż jest ono przeciwne Jego charakterowi w jego świętości i sprawiedliwości. Ponieważ jest doskonały w charakterze, naturalnie musi czuć do niego odrazę, a w rezultacie nie praktykuje ani nie może praktykować zła. Pismo Święte wyraża się jasno o tym zarysie Jego postawy wobec zła. Przytoczymy kilka stosownych wersetów:

 • „(10) Bóg jest daleki od grzechu, Wszechmocny – od nieprawości. (…) (12) O nie! Bóg zła nie czyni, ani prawa nie łamie Wszechmocny” (Hioba rozdział 34 wersety 10 i 12).
 • „Kto mógłby Mu powiedzieć: ‚Postąpiłeś niegodziwie’?” (Hioba rozdział 36 werset 23).
 • „gdy gnębi się w sądzie człowieka – czyż Pan tego nie dostrzega?” (Treny Jeremiaszowe rozdział 3 werset 36).
 • „Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?” (1 Mojżeszowa rozdział 18 werset 25).
 • „nie ma bowiem u Pana, Boga naszego, niesprawiedliwości, stronniczości ani przekupstwa” (2 Kronik rozdział 19 werset 7).
 • „Czy Bóg dopuścić się może nieprawości? Przenigdy!” (Rzymian rozdział 9 werset 14).
 • „u Niego nie ma względu na osoby” (Efezów rozdział 6 werset 9).
 • „Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości” (Hebrajczyków rozdział 6 werset 10).

Widzimy więc, iż Biblia naucza, że Bóg unika zła w ramach swej sprawiedliwej postawy wobec grzechu, i, z powodu właśnie takiej postawy wobec grzechu, sprzeciwia się mu. On mu się sprzeciwia podając nauki przeciwne grzechowi, ostrzegając przed nim, karząc tych, którzy się nim zajmują, wprowadzając zarządzenia, warunki i ruchy wymierzone w zło. W Biblii znajdziemy wiele nauk i przykładów tego zarysu Jego sprawiedliwych działań wobec zła. Uczenie i ostrzeganie Kaina, faraona, Izraela, Baalama, Saula, Dawida itp. to ilustracje pewnych form Jego opozycji wobec grzechu. Karanie ich i innych stanowi natomiast ilustracje jeszcze innej formy sprzeciwiania się złu przez Niego. Zarządzenia, jakie podał On cielesnemu i duchowemu Izraelowi przeciwko grzechowi w jego różnych formach, stanowią kolejny sposób, w jaki wykazał On swoją opozycję wobec zła. Ponadto, doświadczenia rodzaju ludzkiego pod przekleństwem, Dzień Pomsty oraz wtóra śmierć to kilka kolejnych ilustracji Jego sprzeciwu wobec zła. Potwierdzają to m.in. następujące wersety: 1 Mojżeszowa rozdział 3 wersety 7-24; rozdział 4 wersety 9-14; rozdział 6 wersety 5-7; 1 Królewska rozdział 13 wersety 33 i 34; Psalm 94 werset 23; Izajasza rozdział 50 werset 11; Jeremiasza rozdział 5 werset 25; rozdział 21 werset 14; Ezechiela rozdział 11 werset 21; Rzymian rozdział 5 wersety 12-21 i Galatów rozdział 6 werset 7. Widzimy więc, że Bóg sprzeciwia się złu. A zatem w nienawidzeniu, unikaniu i opozycji wobec zła, Bóg wskazuje, że jednym z elementów składowych Jego charakteru jest sprawiedliwa postawa wobec zła.

Skoro tak, to aż się ciśnie na usta pytanie: dlaczego więc Bóg dozwolił na zło, skoro tak mu się sprzeciwia? Na to pytanie odpowiadaliśmy już w jednym z poprzednich cykli na naszym profilu na Facebooku oraz na naszej innej podstronie, odsyłamy więc tam zainteresowanych, a tu tylko w wielkim skrócie: ponieważ korzyści jakie z tego wypłyną, znacznie przewyższą koszty. Między innymi – relatywnie krótki okres czasu (w stosunku do wieczności), gdy dozwolone jest na działanie zła, pozwoli docenić warunki Królestwa Bożego, w których działanie zła NIE będzie dozwolone, i pozwoli ostatecznie każdemu z pełną świadomością wybrać, które warunki mu bardziej odpowiadają i doświadczyć konsekwencji swojej decyzji.
Następna strona