Cztery główne cechy charakteru Boga – mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc

Duże czerwone serce złożone z puzzli, których kilka elementów jest dopiero układanych. Nad nim jest tytuł: Bóg jest NIE tylko miłością. Na dole jest podtytuł: Cztery główne cechy charakteru Boga - mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc.Pismo Święte w rozmaitych miejscach ukazuje cztery główne, pierwszorzędne cechy charakteru Boga, którymi są: mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Serdecznie zapraszamy do wzięcia Biblii i sprawdzania brzmienia poszczególnych wersetów – z uwagi na oszczędność miejsca zwykle będziemy podawali tylko stosowny odnośnik.

Nie ma co prawda w Biblii ani jednego dosłownego tekstu, który wyraźnie zawiera wzmiankę jednocześnie o wszystkich tych czterech Boskich głównych cechach (czy też, jak mówią niektórzy: przymiotach). Jest jednak kilka symbolicznych/obrazowych/figuralnych/typicznych wersetów, które przedstawiają wszystkie cztery jednocześnie, oraz oczywiście wiele wersetów traktujących przynajmniej o jednej z tych głównych Boskich cech.

I tak np. mądrość jako Boska cecha jest przedstawiona np. u Rzymian w rozdziale 11 wersetach 33 i 34 („O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?”); Efezów rozdziale 1 wersecie 8 czy w 1 Tymoteusza rozdziale 1 wersecie 17 (np. Nowa Biblia Gdańska: „(…) Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu (…)”).

Moc jako Boski przymiot jest przedstawiona np. w 1 Mojżeszowej rozdziale 17 wersecie 1; Psalmie 115 wersecie 3 („Nasz Bóg jest w niebie; uczyni wszystko, co zechce”); ewangelii Mateusza rozdziale 19 wersecie 26; ewangelii Łukasza rozdziale 1 wersecie 37 czy w Objawieniu rozdziale 19 wersecie 6.

Jest to także prawdziwe w odniesieniu do sprawiedliwości jako cechy Boga np. w 2 Mojżeszowej rozdziale 20 wersecie 4; Psalmie 89 wersecie 15 („Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność”) czy w Jeremiasza rozdziale 50 wersecie 7 („(…) Siedzibą sprawiedliwości, nadzieją ich przodków jest PAN”).

Można to również w końcu powiedzieć również o miłości jako cesze Boga np. w ewangelii Jana rozdziale 3 wersecie 16 („Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”); Rzymian rozdziale 5 wersecie 8; Tytusa rozdziale 3 wersecie 4 czy w 1 liście Jana rozdziale 4 wersetach 8-10 i 19.

Poza tymi wersetami, tak jak wspomnieliśmy, są także takie, które mniej lub bardziej wyraźnie zawierają wzmiankę o wszystkich tych czterech cechach jednocześnie.

Na przykład w Ezechiela rozdziale 1 wersetach 5-14 i Objawieniu rozdziale 4 wersetach 6 i 7, są one pokazane pod symbolami orła (mądrość), lwa (moc), wołu (cielca, który był używany w ofierze pojednania – sprawiedliwość) i ludzkiej twarzy (miłość). W księdze Ijoba rozdziale 37 wersecie 23 (lub 22, zależnie od przekładu) też podane są wszystkie cztery, dwa z nich wyraźnie, a dwa pod innymi terminami: „Wielki [Wszechmogący] w mocy, wszakże sądem [zdolnością rozpoznawania, tzn. mądrością] i ostrą sprawiedliwością ludzi [chętnie] nie trapi [miłość]” (albo, całkiem nieźle oddaje to też przekład Biblii Poznańskiej: „Jego Wszechmogącego my nie dosięgniemy, wspaniały w swej potędze i sądzie, niezrównany w sprawiedliwości, nie uciska nikogo”).

Podobnie u Jeremiasza w rozdziale 9 wersecie 23 (lub 24, zależnie od przekładu) są wskazane one wszystkie – wyraźnie lub zasugerowane: „Ja, Pan, czynię [co jest funkcją mocy] miłosierdzie [miłość], prawo [a konkretnie: sąd -> mądrość] i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich [mocy, miłości, mądrości i sprawiedliwości] mam upodobanie – mówi Pan”. Te cztery cechy są również przedstawione w 5 Mojżeszowej rozdziale 32 wersecie 4, częściowo zasugerowane, a częściowo wyrażone: „On jest skałą [wyraz jego mocy], a Jego dzieła są doskonałe, bo wszystkie Jego drogi są słuszne [mądrość]. On jest Bogiem wiernym [prawdziwym – co jest podstawą mądrości i miłości] i nie ma w Nim fałszu, On jest sprawiedliwy i prawy [sprawiedliwość].
Poprzednia strona
Następna strona