Boska miłość – część 3: Bezinteresowna miłość częścią charakteru Boga

Boska miłość - część 3: Bezinteresowna miłość częścią charakteru BogaW poprzednich odcinkach zauważyliśmy, że w języku greckim są dwa słowa dla określenia miłości: „philadelphia” („philia”) dla miłości sprawiedliwości (obowiązkowej) i „agape” dla miłości dobroczynności (bezinteresownej). Wskazaliśmy też, że osoba miłująca bezinteresownie, nie interesuje się sama sobą, lecz niesamolubnie, z umiłowania dobrych zasad interesuje się innymi. Miłość bezinteresowna to niesamolubna miłość kierowana do innych w dobrej woli, bez względu na konsekwencje czy też ofiary tego, który to czyni. W miłości obowiązkowej zawsze występuje element naturalnego, lecz nie grzesznego samolubstwa. Tak więc w miłości obowiązkowej miłujemy Boga za dobro, jakie nam uczynił, a naszego bliźniego tak, jak chcielibyśmy, by on miłował nas. Natomiast w miłości bezinteresownej miłujemy Boga i innych z upodobania w dobrych zasadach, i to bez jakichkolwiek samolubnych względów

Ponieważ zakończyliśmy omawianie Boskiej miłości obowiązkowej – sprawiedliwości, obecnie zajmiemy się wskazaniem, że częścią Boskiego charakteru jest także miłość bezinteresowna. O takiej miłości u Boga – miłości bezinteresownej, agape – mówi wiele wersetów, na przykład i między innymi:

  • ewangelia Jana rozdział 3 werset 16: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował (agapao) świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”;
  • ewangelia Jana rozdział 14 wersety 21 i 23: „(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje (agapao); a kto mnie miłuje (agapao), tego też będzie miłował (agapao) Ojciec i Ja miłować (agapao) go będę, i objawię mu samego siebie. (23) Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje (agapao), słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje (agapao) go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy”
  • ewangelia Jana rozdział 17 wersety 23 i 26: „(23) Ja w nich, a Ty we Mnie – niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś (agapao), jak Mnie umiłowałeś (agapao). (26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość (agape), jaką Mnie umiłowałeś (agapao), i abym Ja był w nich”;
  • Rzymian rozdział 5 werset 8: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości (agape) ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”;
  • 2 Koryntian rozdział 9 werset 7: „Niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem, bo Bóg miłuje (agapao) radosnego dawcę”;
  • Efezjan rozdział 2 werset 4: „Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości (agape), którą nas umiłował (agapao);
  • 1 Jana rozdział 3 werset 1: „Zobaczcie, jak wielką miłością (agape) obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi – i nimi jesteśmy! Świat nie zna nas, ponieważ nie poznał Jego”;
  • 1 Jana rozdział 4 wersety 8-12,16,19: „(8) Kto nie miłuje (agapao), nie zna Boga, bo Bóg jest miłością (agape). (9) Miłość (agape) Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. (10) Na tym polega miłość (agape), że nie my umiłowaliśmy (agapao) Boga, lecz On nas umiłował (agapao) i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (11) Umiłowani (agapetos), jeżeli Bóg nas tak umiłował (agapao), to my również powinniśmy miłować (agapao) się wzajemnie. (12) Boga nikt nigdy nie widział. Gdy jednak miłujemy (agapao) się wzajemnie, Bóg przebywa w nas, a Jego miłość (agapao) jest w nas doskonała. (16) My to poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości (agape), którą Bóg ma względem nas. Bóg jest miłością (agape) i kto trwa w miłości (agape), trwa w Bogu, a Bóg przebywa w nim. (19) My miłujemy (agapao), ponieważ On pierwszy nas umiłował (agapao);
  • list Judy werset 21: „Zachowajcie siebie samych w miłości (agape) Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu”.

Poprzednia stronaNastępna strona