Psalm 145 – O Wielkości i dobroci Boga.

Psalm 145 - O Wielkości i dobroci Boga.O Boże mój, Królu, Ciebie chcę wysławiać,
Tobie swe serdeczne chwały chcę oddawać;
Błogosławić będę Imieniu Twojemu,
Aż na wieki wieków, wielce Chwalebnemu!
Ciebie dnia każdego pragnę błogosławić
I po wszystkie wieki Imię Twoje sławić.
Pan nasz jest potężny i wielce wsławiony,
A w Swojej Wielkości jest On niezgłębiony!
Wiek wiekowi dzieła Twoje oznajmuje,
Wieści o potędze Twojej przekazuje.
One sławią Chwałę Majestatu Twego
I wielką potęgę dzieła cudownego.
O Twych czynach groźnych wciąż będą mówiły
I wiecznie o Twojej Wielkości głosiły.
Pamięć Twej dobroci wciąż będą wskrzeszały,
O prawości Twojej wciąż będą śpiewały.
Pan jest dobrotliwy, że aż podziw budzi,
Oraz miłosierny względem wszystkich ludzi.
Nierychły jest także do gniewu wszelkiego,
Łaskawy jest wielce dla człeka każdego.
Pan Swoją dobrocią wiecznie się kieruje
Względem stworzeń Swoich, bowiem je miłuje.
Wielkie miłosierdzie Stwórcy tak dobrego
Ma w swoim zasięgu wszystkie dzieła Jego.
Niechaj Cię, Panie, wszystkie dzieła sławią,
Oraz święci Twoi niech Cię błogosławią.
Dostojność królestwa niech opowiadają
I potęgę Twoją niechaj opiewają.
Aby rozpoznali ludzie świata tego
Moc Twoją i świetność Królestwa Twojego!
Bo KrólestwoTwoje, Wszechpotężny Panie,
Trwać po wieki wieków będzie nieprzerwanie.
Możne panowanie Twoje, bez wątpienia,
Trwać po wszystkie ziemskie będzie pokolenia.
Tych, co upadają, Pan sam podtrzymuje
I wszystkich ku ziemi zgiętych rad prostuje.
W Tobie oczy wszystkich nadzieję swą mają,
Albowiem od Ciebie pokarmu żądają;
A Ty hojnie dajesz, Panie litościwy,
Każdemu pokarmu o czasie właściwym.
Otwierasz Swą rękę, a z niej, dobry Boże,
Wszystko to, co żyje, nasycić się może.
Pan zawsze na wszystkich drogach Swych jest prawy,
I w Swych wszystkich dziełach wielce jest łaskawy.
Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają –
Wszystkim tym, co szczerze do Niego wołają.
On to bogobojnych wypełnia życzenia;
Na ich prośby chętnie udziela zbawienia.
W opiece ma wszystkich, którzy Go miłują,
Ale tych wygubi, co w złem się lubują…
Niechaj usta moje głoszą Pańską Chwałę,
Za wszystkie rozliczne dobra przewspaniałe,
I niech wszelkie ciało, stworzone przez Niego,
Błogosławi wiecznie Święte Imię Jego!

Autor: br. Tadeusz Wiśniewski