Cztery znaczenia słowa „sąd” – (3) karanie w celu poprawy

Cztery znaczenia słowa „sąd” – (3) karanie w celu poprawyWedług znaczeń, jakie Biblia nadaje słowom opisującym proces sądu, trzecim znaczeniem tego procesu jest karanie, chłostanie w celu poprawy, zreformowania tych, którzy w czasie swych prób nie postępują dobrze, lub tych, którzy postępują w nich źle.

Na dowód zacytujemy po jednym fragmencie ze Starego i Nowego Testamentu:

  • Izajasza rozdział 26 werset 9: „(…) Gdy bowiem twoje sądy [mishpat] odbywają się na ziemi [karząc czyniących zło], mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości”.

Werset ten dotyczy Tysiąclecia, w czasie którego czynienie zła będzie zatrzymywane – w tym, w tej jego części, w której zło przestanie być dozwolone, będzie ono zatrzymywane już na etapie podjęcia wysiłku jego popełnienia, co będzie dokonywane przez karanie wymierzane człowiekowi zamierzającemu czynić zło.

Fragment ten nie tylko nazywa takie karanie czyniących zła „sądami”, lecz stwierdza także, że zrealizuje ono zamierzony cel – reformę czynicieli zła.

Warto także w tym miejscu zauważyć, że mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości w trakcie i w wyniku odbywania się sądów podczas Dnia Sądu. Gdyby „sąd” oznaczał tylko egzamin, ostateczny wyrok, wydawany w ułamku sekundy dla każdego kolejnego mieszkańca świata, to nie byłoby mowy o żadnym uczeniu się – nie byłoby na to ani czasu, ani możliwości wykazania, że się czegoś z tego nauczyło.

Fragmentem Nowego Testamentu, który zacytujemy w tym miejscu, jest:

  • 1 Koryntian rozdział 11 wersety 31 i 32: „Bo gdybyśmy sami siebie sądzili [krytykowali i poprawiali – nie występuje tutaj słowo krinō lecz διακρίνω – diakrinō], nie bylibyśmy sądzeni [krinō – karani przez Pana]. Lecz gdy jesteśmy sądzeni [krinō], przez Pana jesteśmy karceni [παιδεύω – paideuō – oczyszczani/ćwiczeni rózgą/dyscyplinowani/wychowywani – co dowodzi, ze sądzić oznacza także karać, co czyni Pan wobec nas w celu przeprowadzenia w nas reformy i zachowania przed utratą wiecznego życia], abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem”.

Wersety te dowodzą, że „sądzenie” posiada także trzecie znaczenie (albo, inaczej mówiąc – w procesie sądu istnieje trzeci element, trzecia część) – karanie, które jest wymierzane w celu reformy.
Poprzednia stronaNastępna strona