Długość Dnia Sądu – cz.2: Ile może trwać ‚dzień’ w Biblii

Długość Dnia Sądu - cz.2: Ile może trwać 'dzień' w BibliiW drugim odcinku niniejszej serii zajmowaliśmy się już znaczeniem słowa „dzień”, oraz „doba” (w wyrażeniu „Dzień/Doba Sądu”) i zwracaliśmy uwagę, że faktycznym znaczeniem tych słów jest jakiś określony, szczególny okres czasu, wcale niekoniecznie zdefiniowany jako 12 lub 24 literalne godziny (np. „w dniu próby”, „w dobie Internetu”) – po więcej szczegółów i przykładów odsyłamy do tamtego odcinka.

Zwróciliśmy wtedy także uwagę, że Biblia używa terminu „dzień” nie tylko do okresów trwających 12 czy też 24 godziny, ale również do pewnych określonych, szczególnych okresów czasu. Dziś wskażemy więcej takich okresów, których długość to wiele lat, a Biblia nazywa je „dniami”.

 • „dniem” nazywany jest cały okres twórczy (1 Mojżeszowa rozdział 2 werset 4: „Takie są dzieje stworzenia niebios i ziemi w dniu, w którym PAN Bóg uczynił ziemię i niebiosa”). Nawet ci, którzy twierdzą, że twórcze dni stworzenia były długości jednego literalnego dnia każdy, muszą przyznać, że słowo „dzień” w tym wersecie obejmuje je wszystkie naraz. (Nawiasem mówiąc, według naszego zrozumienia każdy z tych „dni” stworzenia trwał znacznie dłużej – po 7000 lat, nie licząc nieokreślonej ilości milionów(?) lat przed rozpoczęciem się owych „dni stworzenia” – ale o tym powiemy w oddzielnej serii kiedyś w przyszłości);
 • „dniem” nazywane jest 40 lat doświadczeń Izraela na pustyni/puszczy
  • Psalm 95 wersety 7-10: „(7) Gdyż On jest naszym prawdziwym Bogiem, a my ludem, któremu pasterzy, trzodą Jego ręki. Od dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie waszego serca jak w Meriba, jak na puszczy w dzień doświadczenia, (9) gdy kusili Mnie wasi ojcowie; doświadczali, chociaż widzieli Moje dzieło. (10) Gardziłem tym pokoleniem przez czterdzieści lat oraz wypowiedziałem: To lud obłąkanego serca, i nie poznali Moich dróg”;
  • Hebrajczyków rozdział 3 wersety 8 i 9: „(8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, (9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat”;
  • Jeremiasza rozdział 31 werset 32: „Będzie się ono różnić od przymierza, które zawarłem z ich przodkami w dniu, gdy ująłem ich za rękę i wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tamci złamali moje przymierze, choć byli moją własnością – wyrocznia PANA”;
 • „dniem” nazywany jest także okres gniewu – czas ucisku, którym kończy się Wiek Ewangelii (Izajasza rozdział 61 werset 2: „abym ogłosił rok dobrej woli PANA i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych”);
 • „dniem” jest nazywany także Wiek Ewangelii, który trwa już prawie 2000 lat
  • 2 Koryntian rozdział 6 werset 2: „Czytamy bowiem: W czasie przychylności wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Właśnie teraz jest ten czas przychylności! Teraz jest dzień zbawienia!”;
  • Hebrajczyków rozdział 3 wersety 13 i 15: „(13) Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa „dzisiaj”, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu; (15) Bo jeśli chodzi o słowa: „Dzisiaj”, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu”;
 • „dniem” Biblia nazywa także Wiek Żydowski, który trwał 1845 lat
  • Izajasza rozdział 65 werset 2: „Przez cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i buntowniczego, który kroczy złą drogą, kierując się własnymi zamysłami”;
  • Rzymian rozdział 10 werset 21: „Do Izraela zaś mówi: Przez cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i buntowniczego”;
 • „dniem” Pismo Święte nazywa także Wiek Tysiąclecia, okres trwający tysiąc lat
  • Izajasza rozdział 11 werset 10: „W tym dniu korzeń Jessego stać będzie jako znak dla ludów! Do niego narody się zwrócą o radę, a miejsce jego odpoczynku będzie pełne chwały”;
  • Izajasza rozdział 25 werset 9: „I wyznają w tym dniu: Oto PAN, nasz Bóg; zaufaliśmy Mu — i wybawił nas! To PAN! Zaufaliśmy Mu! Weselmy się! Radujmy się z Jego zbawienia!”.

Widzimy zatem, że fakt, iż Pismo Święte nazywa okres sądu „Dniem Sądu” w żadnym wypadku nie dowodzi, iż musi to być okres o długości 12 lub 24 literalnych godzin, ponieważ Biblia używa tego terminu w odniesieniu do okresów czasu o rozmaitej długości.

Ponieważ, tak jak wskazaliśmy poprzednio, wydarzenia, które mają nastąpić w Dniu Sądu, nie mogą zaistnieć w okresie 12 czy 24 godzin, zgodnie z biblijnym zastosowaniem słowa „dzień”, powinniśmy szukać dłuższego okresu trwania „Dnia” Sądu.
Poprzednia stronaNastępna strona