Inne Dni Sądu – cz.1: w ogrodzie Eden

Inne Dni Sądu - cz.1: w ogrodzie EdenZauważywszy, że skoro Dzień Sądu i Tysiącletnie Królestwo Chrystusa to ten sam okres czasu, to wynika z tego, że jest on Dniem Zbawienia, dniem na który z utęsknieniem czekamy. A jeszcze lepiej ocenimy charakter Dnia Sądu, jeśli będziemy pamiętać, że były już inne Dni Sądu – i trzy z nich omówimy w krótkości w kolejnych odcinkach.

Na przykład, Dzień Sądu dla rodzaju ludzkiego – w Adamie – był w ogrodzie Eden. Jak sobie przypominamy, w tym dniu sądu na próbie do życia byli nasi pierwsi rodzice. Zauważamy także, że w tym Dniu Sądu Adam i Ewa najpierw zostali pouczeni odnośnie tego, co mogą robić, a czego nie wolno im robić. Zauważamy ponadto, że po otrzymaniu tego pouczenia szatan wystawił na próbę ich posłuszeństwo; a gdy upadli w tej próbie, zostali skazani na śmieć, a nie wieczne męki, z którego to powodu śmierć przechodzi na nas dziedzicznie:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 2 werset 17: „Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz”;
  • 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 19: „W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Bo z prochu jesteś i do prochu wrócisz”;
  • Rzymian rozdział 5 wersety 12 oraz 15-21: „(12) Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. (…) (15) Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. (16) Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. (17) Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. (18) A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. (20) Prawo natomiast wkroczyło, by pomnożyć upadek. Gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski, (21) tak aby jak grzech panował sprowadzając śmierć, łaska panowała niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”;
  • 1 Koryntian rozdział 15 wersety 21 i 22: „(21) Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. (22) Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”.

linia podziału

Na marginesie – niektórzy czasem twierdzą, że to co Bóg powiedział się nie spełniło, ponieważ Adam nie umarł tego samego dnia, w którym zgrzeszył, ale tacy zapominają o tym, że:

  • 2 Piotra rozdział 3 werset 8: „To jedno, kochani, miejcie na uwadze: U Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc lat jak jeden dzień”;
  • 1 Mojżeszowa rozdział 5 werset 5: „Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat — i umarł”.

Poprzednia stronaNastępna strona