Długość Dnia Sądu – cz.1: Inne wydarzenia w tym dniu

Długość Dnia Sądu - cz.1: Inne wydarzenia w tym dniuKolejną rzeczą, która wiąże się z wyznaniowym poglądem na temat Dnia Sądu i która jest przeciwna Pismu Świętemu, rozumowi i faktom – jest nauka mówiąca, że dzień ten trwa 12 lub też 24 godziny. Kiedy weźmiemy pod uwagę, jak wiele rzeczy ma się dokonać w tym dniu, musimy oczywiście dojść do wniosku, iż jest on okresem o wiele dłuższym niż literalne 12 czy 24 godziny.

Zwróćmy uwagę na to co między innymi miało się wydarzyć tego dnia. Część z tych rzeczy jest proroczo skrótowo zapowiedziane w 1 Królewskiej rozdziale 19 wersetach 11 i 12, gdzie Bóg powiedział do Eliasza: „(11) „Idź – powiedział – stań na górze przed PANEM”. PAN właśnie wtedy przechodził: (A) potężny wicher rozłupywał góry i kruszył skały przed PANEM, ale PAN nie był w wichrze; a po wichrze – (B) trzęsienie ziemi, lecz PAN nie był w trzęsieniu ziemi; (12) po trzęsieniu ziemi – (C) ogień, ale Pan nie był w ogniu; a po ogniu – (D) szmer łagodnego powiewu”, tak więc:

(A) na początku tego dnia miała nastąpić ogólnoświatowa wojna (potężny wicher niszczący góry – różne ziemskie królestwa, nie będące królestwem Bożym – Micheasza rozdział 4 werset 1: „Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą”, Daniela rozdział 2 werset 35: „Wtedy rozpadło się na kawałki żelazo i glina, miedź, srebro i złoto, i stało się jak plewa latem na klepisku. Rozniósł to wszystko wiatr i ślad po tym zaginął. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię”, itd.):

 • Apokalipsa rozdział 16 werset 14: „Są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi, by zgromadzić ich na wojnę w wielkim Dniu Boga, Władcy wszechrzeczy”;
 • Izajasza rozdział 13 wersety 4-5: „(4) Słuchaj! Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj! Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan Zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. (5) Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię”;
 • Nahuma rozdział 1 wersety 3, 6 i 7: „(3) Pan jest cierpliwy, ale i wielki potęgą; a z pewnością nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury – pyłem nóg Jego. (6) Któż się ostoi wobec Jego oburzenia i kto wytrzyma Jego zapalczywość? Gniew Jego wylewa się jak ogień i rozpadają się przed Nim skały. (7) Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli, zna tych, którzy Mu ufają”.

(B) później ogólnoświatowa rewolucja (trzęsienie ziemi):

 • Apokalipsa rozdział 16 werset 18: „Wówczas pojawiły się błyskawice, głosy, gromy i wielkie trzęsienie ziemi. Odkąd człowiek istniał na ziemi, nie było tak gwałtownego trzęsienia”;
 • Hebrajczyków rozdział 12 werset 26: „(26) Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. (27) Te zaś słowa „jeszcze raz” wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone”;
 • polecamy też serię „Światy i wieki biblijne” w której wskazywaliśmy, że symboliczna ziemia to zorganizowane społeczeństwo ludzkie.

(C) a następnie ogólnoświatowa anarchia (ogień):

 • Sofoniasza rozdział 3 werset 8: „Przeto czekajcie na mnie – mówi Jahwe – na ów dzień, w którym wystąpię jako oskarżyciel; Postanowiłem bowiem zebrać narody, zgromadzić królestwa, by wylać na nie swoje rozgniewanie, cały żar mego gniewu. Zaprawdę, w ogniu mego gniewu spłonie cała ziemia”;
 • 2 Piotra rozdziału 3 wersetów 7 i 10-12: „(7) Teraz zaś niebo i ziemia są zachowane na pastwę ognia mocą tego samego słowa i strzeżone aż do dnia sądu i zagłady bezbożnych. (10) Dzień Pana przyjdzie nagle jak złodziej. Niebo z hukiem przeminie, ciała niebieskie spalą się doszczętnie, a także ziemia i wszystko, co jest na niej zostanie spalone. (11) Skoro więc to wszystko ma ulec zagładzie, powinniście tym bardziej odznaczać się świętością i pobożnością. (12) Wyczekujecie przecież, a nawet pragniecie przyspieszyć nadejście Dnia Bożego, kiedy to niebo się wypali i ciała niebieskie stopią”.

Wszystkie te trzy fazy ostatecznie całkowicie miały obalić królestwo szatana – i dopiero po nich miał być (D) „szmer łagodnego powiewu”/„głos cichy i wolny” – Królestwo Boże. Polecamy także w tej kwestii serię „Zakończenie ‘obecnego złego świata’”.

Oprócz tego, w tym Dniu miał nastąpić drugi adwent (drugie przyjście/obecność) Chrystusa:

 • Jakuba rozdział 5 werset 8: „Tak i wy bądźcie cierpliwi i nabierzcie odwagi, bo przyjście Pana jest już bliskie”;

a wraz z nim zaplanowane było pierwsze zmartwychwstanie – zmartwychwstanie prawdziwego Kościoła:

 • Objawienie rozdział 20 wersety 4 i 5: „(4) Następnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu Słowa Boga — tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiźnie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) (…) To jest pierwsze zmartwychwstanie”;

później mają być obudzeni pozostali zmarli i zgromadzeni przed wielkim, białym tronem sądu:

 • Objawienie rozdział 20 wersety 11-13: „(11) Następnie zobaczyłem duży, biały tron i Tego, który na nim siedzi. Sprzed Jego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. (12) Ujrzałem też zmarłych: wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi. Otwarto również inną księgę, która jest księgą życia. Zmarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co zostało zapisane w tych księgach na podstawie ich czynów. (13) Wówczas morze oddało zmarłych, którzy w nim byli, a także śmierć i kraina umarłych oddały zmarłych, którzy w nich byli. I każdy został osądzony na podstawie swoich czynów”.

A po zgromadzeniu ich przed tym tronem nastąpi sąd: czyli zgodnie z tym, co wykazywaliśmy w poprzednich odcinkach:

 • Po 1) mają być oni uczeni zrozumienia wszystkiego, co znajduje się w Biblii;
 • Po 2) będą wypróbowywani w celu zakwalifikowania ich do wiecznego życia;
 • Po 3) będą zachęcani do reformy, a jednym ze środków osiągnięcia tego rezultatu mają być kary;
 • Po 4) ostateczna, surowa próba ma ich rozdzielić na dwie grupy; wtedy nastąpi wydanie wyroku, po czym ci „po prawicy” zostaną nagrodzeni wiecznym życiem, a ci „po lewicy” zostaną ukarani wieczną śmiercią.

Jak rzeczy te mogłyby wydarzyć się w okresie 12 czy 24 literalnych godzin? Opisany w Biblii zbiór wydarzeń – plan/program przewidziany do wypełnienia w trakcie Dnia Sądu z pewnością nie może być zrealizowany w okresie 12 czy też 24 godzin. Ci, którzy opowiadają się za Dniem Sądu o 12 czy też 24 godzinach, czynią to bez względu na wydarzenia, jakie wówczas mają nastąpić, wyłącznie dlatego, że jest on nazywany „Dniem” Sądu, co według nich jest okresem o 12 lub 24 godzinach.
Poprzednia stronaNastępna strona