Długość Dnia Sądu – cz.4: Dzień Sądu i Tysiącletnie Królestwo Chrystusa to ten sam okres

Długość Dnia Sądu - cz.4: Dzień Sądu i Tysiącletnie Królestwo Chrystusa to ten sam okresW poprzednim odcinku, z 2 Piotra rozdziału 3 wersetów 7-12, dowiedzieliśmy się, iż Biblia naucza, że Dzień Sądu jest okresem o długości tysiąca lat. To, że Dzień Sądu trwa 1000 lat widoczne jest także z innego biblijnego faktu, tj. że Dzień Sądu i Tysiącletnie Królestwo Chrystusa są tożsame – są tym samym okresem.

2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1 („Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa”) dowodzi tego wykazując, że Jezus będzie sądził umarłych w trakcie Swego Królestwa.

  • Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 29 i 30: „(29) I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój Ojciec; (30) Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela” oraz
  • Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28: „Zapewniam was — odpowiedział Jezus — że wy, którzy poszliście za Mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście plemion Izraela”

także potwierdzają to poprzez fakt, że w trakcie panowania wierni apostołowie, „siedząc na tronach” – co nastąpi w Tysiącleciu – będą sądzić Izrael.

Potwierdza to także proroctwo Abdiasza rozdział 1 werset 21: „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzili górę Ezawa; a tak będzie królestwo samego Pana”, dowodząc, że święci będą sądzić niewybranych dlatego, że Królestwo będzie Pana.

To Mesjasz jako Król, a więc panujący Mesjasz będzie wykonywał sprawiedliwość i sąd na ziemi:

  • Jeremiasza rozdział 23 wersety 5 i 6: „(5) Oto nadchodzą dni, mówi PAN, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą Latorośl i będzie panować Król, i będzie mu się szczęściło; będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. (6) Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest jego imię, którym będą go nazywać: PAN NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ”;
  • Jeremiasza rozdział 33 wersety 14-16: „(14) Oto nadchodzą dni, mówi PAN, kiedy utwierdzę to dobre słowo, które zapowiedziałem domowi Izraela i domowi Judy. (15) W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi Latorośl sprawiedliwa. Będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi. (16) W tych dniach Juda będzie zbawiona, a Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie. A takie jest imię, którym będą ją nazywać: PAN naszą sprawiedliwością”.

To właśnie wtedy, gdy Król (Chrystus) będzie panował w sprawiedliwości, będzie odprawiany sąd (Izajasza rozdział 32 werset 1: „Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą”).

Tysiącletnie panowanie naszego Pana jest także pięknie opisane jako okres sądu (Psalm 72 wersety 1-4: „(1) Dla Salomona. Boże, przekaż Twą władzę królowi, naucz go Twojej sprawiedliwości, (2) aby sądził lud Twój sprawiedliwie i godziwie Twoich ubogich. (3) Niech góry przyniosą Jego ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. (4) On obroni ubogich spośród ludu, ocali synów nędzarzy, a poniży ciemiężyciela”). Odsyłamy do pozostałej części tego psalmu jako dalszego opisu tego faktu.

Skoro według tych wersetów Królestwo Chrystusa oraz Dzień Sądu są tożsame (tym samym okresem) i skoro Królestwo Chrystusa jest okresem trwającym tysiąc lat (Objawienie rozdział 20 wersety 4 i 6: „(4) Zobaczyłem też trony. Tym, którzy na nich zasiadali, dano władzę sądzenia. Ujrzałem również dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i słowa Bożego, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi i nie przyjęli znaku na swoje czoło lub rękę. Ożyli oni i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (6) Szczęśliwy i święty ten, kto weźmie udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa. Będą też z Nim królować przez tysiąc lat”), to także Dzień Sądu jest okresem tysiąca lat.
Poprzednia stronaNastępna strona