Charakter Sędziów w Dniu Sądu

Charakter Sędziów w Dniu SąduCharakter sędziów w Dniu Sądu świata będzie gwarancją, że w procesie sądu dawane będą ludzkości korzystne próby. Głównym Sędzią będzie nasz Pan Jezus:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31: „Wyznaczył dzień sprawiedliwego sądu dla całego świata. Dokona go przez Człowieka, którego powołał i uwierzytelnił wobec wszystkich, gdy Go wskrzesił z martwych”;
  • 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1: „Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa”.

Z jednej strony Jego wierność Bogu oraz zasadom prawdy i sprawiedliwości, dochowana nawet wśród cierpień aż do śmierci, a z drugiej strony Jego niesamolubna miłość do świata, która skłoniła Go do złożenia w ofierze Swego życia za jego wyzwolenie – dostatecznie gwarantują, że będzie On wierny, miłosierny i pomocny dla wszystkich, wspierając posłusznych w wychodzeniu z ich upadłego stanu.

Fakt, że wierni Starożytni i Młodociani Godni jako ziemscy sędziowie oraz wierna Oblubienica Chrystusa i Wielka Kompania jako niebiańscy sędziowie doświadczalnie skosztowali degradacji i utrapień grzechu oraz trudności walki z nim:

  • Hebrajczyków rozdział 11 wersety 32-39: „(32) I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. (33) Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom, (34) zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. (35) Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. (36) Drudzy z kolei doznali zniewag i biczowania, zakuwano ich w kajdany i więziono. (37) Byli kamienowani, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. (38) Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. (39) A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica”;
  • 1 Piotra rozdział 1 wersety 6-7: „(6) Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. (7) Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa”;
  • 1 Piotra rozdział 4 wersety 12-13: „(12) Umiłowani, nie dziwcie się, gdy znajdziecie się w ogniu próby, bo to nic nadzwyczajnego! (13) Ale cieszcie się, uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, abyście mogli mieć tym większą radość, gdy się objawi Jego chwała”;
  • Objawienie rozdział 7 wersety 13-16: „(13) Wtedy odezwał się jeden ze Starszych i zapytał mnie: „Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przyszli?”. (14) Odpowiedziałem mu: „Panie mój, ty wiesz!”. Odrzekł mi: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie. (16) Już nie zaznają głodu ani pragnienia, już nie porazi ich słońce ani żaden upał, (17) bo będzie ich pasł Baranek stojący na środku tronu. On poprowadzi ich do źródeł wody życia, a Bóg otrze z ich oczu każdą łzę”

– jest wystarczającym świadectwem ich kwalifikacji, współczucia i służby w podnoszeniu tych, którzy wtedy znajdować się będą w takim samym upadłym stanie, w jakim wybrani znajdowali się w tym życiu.

Tacy sędziowie z pewnością używać będą tyle miłosierdzia i wierności, ile okaże się niezbędne do zachęcenia do poprawy wszystkich tych, którzy będą współpracować w dziele dźwigania siebie z upadku. A zatem charakter sędziów gwarantuje, że Dzień Sądu zapewni światu wszelką pomoc w dokonywaniu reformy.
Poprzednia stronaNastępna strona