Dziesięć części prawdziwej pokuty – część 2

Dziesięć części prawdziwej pokuty - część 2„Cieszę się: nie z tego, że zasmuciliście się, lecz z tego, że smutek skłonił was do pokuty” – 2 Koryntów rozdział 7 werset 9.

Ku przypomnieniu – pokuta to całkowita zmiana myślenia, to nawrócenie, całkowite odwrócenie się od dotychczasowych wzorców, dążeń i sposobów postępowania, a w ich miejsce przyjęcie woli Bożej i Jego sposobu myślenia za własny. W poprzednim odcinku wskazaliśmy pierwsze trzy z siedmiu części prawdziwej pokuty w odniesieniu do grzechu: (1) Umysłowe przekonanie o grzechu, (2) Smutek serca z powodu grzechu i (3) Nienawiść do grzechu. Dziś zaczynamy od:

(4) ZANIECHANIE/PORZUCENIE GRZECHU

 • Przypowieści Salomonowe rozdział 28 werset 13 „Nie powodzi się temu, kto swe grzechy ukrywa; ten, kto je wyznaje i porzuca, korzysta z miłosierdzia”
 • Mateusza rozdział 3 werset 8: „(6) I byli przez niego (Jana Chrzciciela) chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy. (7) A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? (8) Wydajcie więc owoce godne pokuty”

(5) WYZNANIE GRZECHU

 • 2 Samuelowa rozdział 24 werset 10: „Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem; lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie”
 • Ezdrasza rozdział 10 werset 1: „Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dokoła niego bardzo wielki tłum z Izraela: mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud płakał rzewnymi łzami”
 • Nehemiasza rozdział 9 werset 2: „Ci, którzy byli Izraelitami z pochodzenia, odłączyli się od wszystkich obcokrajowców i stojąc wyznawali grzechy własne oraz nieprawości ojców swoich”
 • Przypowieści Salomonowe rozdział 28 werset 13: „Nie powodzi się temu, kto swe grzechy ukrywa; ten, kto je wyznaje i porzuca, korzysta z miłosierdzia”
 • Dzieje Apostolskie rozdział 19 werset 18: „Wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, aby publicznie wyznać i ujawnić swoje czyny”

(6) ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA GRZECH

 • 3 Mojżeszowa rozdział 6 wersety 4-5: „(4) otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winny zadośćuczynienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, (5) albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę – zwróci mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze piątą część wartości. Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia.”
 • Ezechiela rozdział 33 werset 15: „(14) A kiedy powiem do występnego: Z pewnością umrzesz, on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości: (15) oddając zastaw, zwracając, co ukradł, żyjąc według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. (16) Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu pamiętany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma więc pozostać przy życiu.”
 • Łukasza rozdział 19 werset 8: „Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie”

(7) OPOZYCJA DO GRZECHU/SPRZECIWIANIE SIĘ GRZECHOWI

 • Rzymian rozdział 7 wersety 15, 19 i 23: „(15) [Tego] bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. (19) Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. (23) Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach.”

Oprócz tych 7 części pokuty w odniesieniu do grzechu, są jeszcze trzy jej części w odniesieniu do sprawiedliwości – i o nich następnym razem.

Starszy artykułSpis artykułówNowszy artykuł