Dlaczego modlimy się ‚Przyjdź Królestwo Twoje’? cz. 2 z 3

Dlaczego modlimy się 'Przyjdź Królestwo Twoje'? cz. 2 z 3Modlimy się, „Przyjdź królestwo twoje”:

(4) Ponieważ pragniemy naprawienia królestwa Izraela:

 • Micheasza rozdział 4 werset 8: „Lecz ty, wieżo trzody, wzgórze córki Syjonu, do ciebie [Mesjasza] wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jeruzalemu”.
 • Dzieje Apostolskie rozdział 1 wersety 6 i 7: „(6) Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? (7) Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił”.

(5) Ponieważ pragniemy założenia na ziemi literalnego, wiecznego królestwa Bożego:

 • Daniela rozdział 7 werset 14 „I dano Mu [Mesjaszowi, „Synowi człowieczemu”] panowanie, chwałę i królowanie: będą Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego panowanie będzie wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królowanie – królowaniem, które nie ulegnie zagładzie”.
 • Apokalipsa rozdział 11 werset 15: „I zatrąbił Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków”.
  (więcej na ten temat można znaleźć np. w naszej serii „Zakończenie ‘obecnego złego świata'”)

(6) Ponieważ chcemy, by cała ludzkość ujrzała chwalę Boga:

 • Izajasza rozdział 40 werset 5: „Wtedy objawi się chwała PANA i ujrzy ją każde stworzenie. Tak orzekły usta PANA!”
 • Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 6: „Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga”.

(7) Ponieważ pragniemy, by nasienie Abrahama błogosławiło wszystkie narody ziemi:

 • 1 Mojżeszowa rozdział 22 werset 18: „I błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dla tego, żeś usłuchał głosu mego”.
 • Galatów rozdział 3 werset 8: „A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło [ewangelię] Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody”.

(8) Ponieważ to będzie oznaczać zakończenie wiązania szatana, zdjęcie przekleństwa Adamowego i zasłony kłamstwa oraz błędu, z pomocą której ciemiężył on narody:

 • Izajasza rozdział 25 werset 7: „I zerwie na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i całun, który spowijał wszystkie narody”.
 • Apokalipsa rozdział 20 wersety 2-3: „(2) Chwycił on smoka, dawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) Gdy wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby smok nie zwodził już narodów, aż upłynie tysiąc lat. Potem ma być na krótki czas wypuszczony”.

(9) Ponieważ pragniemy, by znajomość Pańska stała się powszechna na całym świecie:

 • Izajasza rozdział 11 werset 9: „Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze”.
 • 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 3-6: „(3) Jest to dobre i miłe w oczach Boga, naszego Zbawiciela, (4) który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę. (5) Ponieważ tylko jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. (6) On wydał siebie samego na okup za wszystkich – oto świadectwo, jakie dał w swoim czasie”.
Starszy artykułSpis artykułówNowszy artykuł