Potem [Jezus] przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: SŁUCHAJCIE I ROZUMIEJCIE!

Potem [Jezus] przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: SŁUCHAJCIE I ROZUMIEJCIE!Wielu osobom wydaje się, że wiara i rozum są rozbieżne, że branie wiary na logikę i rozum to błąd – co więcej, że „Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko”, jak napisał Adam Mickiewicz. Tymczasem jednak w Biblii są obecne raczej zachęty do stosowania rozumu i dowiadywania się, niż do łatwowierności (przyjmowania czegoś do wierzenia bez sprawdzania), a już tym bardziej do wierzenia w coś na przekór rozumowi.

Można to zauważyć na przykład w następujących fragmentach Pisma Świętego:
Bóg mówi: „Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi PAN (…)” (Izajasza rozdział 1 werset 18).

Jezus gdy głosił, to mówił (Mateusza rozdział 15 werset 10): „Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i rozumiejcie”.

Gdy ewangelista Mateusz relacjonował co przekazywał Jezus, to pisał: „Kiedy więc na miejscu świętym ujrzycie bluźnierczą obrzydliwość, o której mówił prorok Daniel – kto czyta, niech rozumie” (Mateusza rozdział 24 werset 15).

Gdy w dawnych czasach, po powrocie z Babilonu, pod wodzą Nehemiasza przywracano wiarę w Boga, to fragment opisu mówi tak: „Prawo Boże czytano więc wyraźnie, część po części, i zaraz podawano znaczenie, każdy zatem rozumiał to, co się czyta” (Nehemiasza rozdział 8 werset 8).

Gdy w Dziejach Apostolskich rozdziale 17 wersecie 11 jest zapisana relacja odnośnie zgromadzających się w Berei, to zostali oni w następujący sposób pochwaleni: „(Ci) którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni Słowo z całą otwartością i codziennie badali Pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają”

Tak więc to nie Bogu zależy na tym, żeby nie rozumiano tego, co się głosi – i żeby to, co się głosi nie było logiczne i rozumne.

Gdy Jezus odnosił się do tej sprawy, to mówił między innymi następująco:
Mateusza rozdział 13 wersety 13-23: „(13) Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. (14) Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi: Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie; będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. (15) Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch — przytępiony, oczy — pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia — i nie dać się uzdrowić. (16) Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą; wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. (17) Zapewniam was: Wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli; pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. (18) Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. (19) Do każdego, kto słucha słów o Królestwie, LECZ ICH NIE ROZUMIE, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. (20) Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha Słowa i radośnie je przyjmuje, (21) lecz brak mu korzenia, przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu Słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. (22) Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni, to ten, który słucha Słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą Słowo tak, że nie przynosi plonu. (23) Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha Słowa I ROZUMIE JE. Taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny”.

Tak więc w istocie wiara powinna współgrać z rozumem, a nie się jemu sprzeciwiać, lub być do niego równoległa. Rzymian rozdział 10 werset 17 mówi: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” – a posiany „na dobrej ziemi” to ten, który SŁUCHA słowa Bożego i ROZUMIE je.

Co za tym idzie, aby uznać iż jakakolwiek nauka jest prawdziwa, proponujemy uprzednio sprawdzać ją, czy jest ona harmonijnie zgodna:

  • sama ze sobą
  • ze wszystkimi wersetami biblijnymi
  • z nauką o Okupie
  • z charakterem Bożym: z Jego miłością, sprawiedliwością, mocą i mądrością
  • z faktami
  • ze wszystkimi innymi uprzednio sprawdzonymi naukami i doktrynami biblijnymi
  • z celami Boskiego Planu / dążeniem do pobożności
Starszy artykułSpis artykułówNowszy artykuł