Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – wstęp

Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii - wstępTak jak wspominaliśmy w pierwszym odcinku niniejszej serii, litery hebrajskiego i greckiego alfabetu służą nie tylko jako litery, lecz także jako liczby, ponieważ języki te nie mają innych liczb poza literami alfabetu. Na zdjęciu ilustrującym niniejszy post podajemy je wraz z ich wymową i wartością liczbową (można je też znaleźć np. na stronach Wikipedii – Alfabet hebrajski i wartości liczbowe jego 22 poszczególnych liter: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie, alfabet grecki i wartości liczbowe jego poszczególnych liter: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecki_system_liczbowy )

Biblijny język grecki, zawierający 24 litery alfabetu, nie posiada odpowiednika literowego dla liczb 6, 90 ani 900 – zostały one dodane w późniejszym czasie, a niektóre litery hebrajskie są inne i z reguły większe na końcu słowa niż wtedy, gdy są używane w każdym innym miejscu. Grecka mała sigma ma inną postać na końcu słowa. W hebrajskim duże i małe litery mają taki sam kształt, a greka odróżnia małe litery od dużych, jak widać to na ilustracji.

Powyższe informacje podaliśmy w tym celu, by czytelnik mógł zbadać to, co w kolejnych odcinkach przedstawimy na temat liczbowania. Taki test wymaga jednak poprawnego tekstu, to jest możliwie najstarszych i najlepszych manuskryptów. Diaglott, Strong i podobne grecko-angielskie opracowania niekoniecznie są dokładne. Bardziej dokładny jest tekst Westcotta i Horta, choć i na nim nie można zawsze polegać, gdyż niekiedy także nie jest pewny co do różnych wersji. Nie idealną, ale wartą zainteresowania pozycją hebrajsko-polską i grecko-polską jest np. „Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni” Oficyny Wydawniczej „Vocatio”.

Chociaż tak jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, niektóre, te ważniejsze, hebrajskie i greckie słowa występują w systemie siódemek lub ich wielokrotności, nie chcemy powiedzieć, że wartości liczbowe liter każdego hebrajskiego i greckiego słowa dają w sumie liczbę 7 lub jej wielokrotności. Jednak wartość liczbowa słów każdego zdania, akapitu, części i podziału każdej biblijnej księgi rzeczywiście daje w sumie wielokrotność liczby 7. W kolejnych odcinkach zilustrujemy ten fakt kilkoma przykładami, zauważając, że podobne zjawiska cechują każde inne zdanie, część itd. Biblii w językach hebrajskim i greckim.

Tymczasem zaś zainteresowanym polecamy prezentację (dostępną na naszym facebookowym profilu pod adresem https://www.facebook.com/zborbielawa/videos/588021974711084/ lub w 21 odcinku naszej serii ‚Literackie walory Biblii’) jaką przygotowaliśmy w odniesieniu do liczbowania pierwszego zdania Biblii (1 Mojżeszowa rozdział 1 werset 1: „Na początku stworzył Bóg (to) niebo i (tą) ziemię”), w której wykorzystana jest także i ta własność języka greckiego i hebrajskiego, o której mówimy. Między innymi:

(slajd 11) Suma wartości liter jedynego czasownika w tym zdaniu: „stworzył” (2 + 200 + 1) = 203 (7 razy 29).
(slajd 12) Wartość liczbowa wszystkich liter trzech rzeczowników tego zdania („Bóg” (1+30+5+10+40=86), „niebo” (5+300+40+10+40=395), „ziemię” (5+1+200+90=296)) wynosi 777 (7 razy 111).
(slajd 13) Wartość liczbowa sumy liter czasownika (203) oraz trzech rzeczowników (777) tego zdania wynosi 980 (7 razy 7 razy 20).
(slajd 14) Suma wartości liczbowych pierwszej (2), dwóch środkowych (40 i 1) oraz ostatniej litery (90) tego zdania wynosi 133 (7 razy 19).
(slajd 15) Suma wartości liczbowych pierwszych i ostatnich liter słów „niebo” (5 i 40) oraz „ziemię” (5 i 90) wynosi 140 (7 razy 20).
(slajd 16) Jeżeli do wartości liczbowych powyższych wyrazów dodamy wartości pierwszych liter wyrazów „to” (1) oraz „i tą” (6), jako wynik otrzymamy liczbę 147 (7 razy 7 razy 3).
(slajd 17) Suma wartości pierwszych i ostatnich liter wszystkich siedmiu wyrazów tego zdania (2+400+2+1+1+40+1+400+5+40+6+400+5+90) wynosi 1393 (7 razy 199).
(slajd 18) Suma wartości pierwszych i ostatnich liter „zewnętrznych” słów tego zdania („na początku” (2 i 400) oraz „ziemię” (5 i 90)) wynosi 497 (7 razy 71).
(slajd 19) Suma wartości pierwszych i ostatnich liter „wewnętrznych” słów tego zdania („stworzył” (2 i 1), „Bóg” (1 i 40), „to” (1 i 400), „niebo” (5 i 40), „i tą” (6 i 400)) wynosi 896 (7 razy 128).
(slajd 20) Różnica wartości pierwszej i ostatniej litery środkowego wyrazu tego zdania („to” (1 i 400)) wynosi 399 (7 + 7 razy 7 + 7 razy 7 razy 7).

I tak dalej – łącznie w tej prezentacji przedstawiamy 39 slajdów ilustrujących niektóre siódemki obecne w tym zaledwie jednym zdaniu Biblii – a podobne zjawiska można zaobserwować w każdym innym zdaniu, akapicie, części i podziale każdej biblijnej księgi.
Poprzednia stronaNastępna strona