Liczby porządkowe ksiąg Biblii (i wstęp do analizy układu jedenastek)

Liczby porządkowe ksiąg Biblii (i wstęp do analizy układu jedenastek)Przykłady jakie wskazaliśmy w poprzednich odcinkach, kilka z wielu, wyraźnie sugerują, że siódemkowy system odgrywa w Biblii bardzo ważną rolę. Dotyczy to nie tylko ogromnej ilości szczegółów na powierzchni Biblii, lecz także w liczbowaniu biblijnych słów, zdań, akapitów, części, ksiąg oraz całej Biblii jako takiej. Jest to możliwe dlatego, że litery alfabetu hebrajskiego i greckiego są także liczbami. Tak więc każde słowo Biblii jest sumą liczbowej wartości swych liter. Ta liczbowa struktura jest tak różnorodna i szczegółowa, że staje się ona najmocniejszym realnym dowodem natchnienia Biblii.

Poza tym w ogólnych zarysach jej ksiąg, ich kolejności, podziałów oraz ich anonimowych i nieanonimowych pisarzy przewija się układ jedenastek. Zajmiemy się nimi przed omówieniem siódemek. Oto lista ksiąg Biblii, w takiej kolejności, w jakiej można je znaleźć w Biblii hebrajskiej i greckiej, z liczbą porządkową wskazującą na kolejność każdej księgi:

Lista ksiąg Biblii w oryginalnej kolejności, z liczbami porządkowymi wskazującymi na ich kolejność

Suma liczb porządkowych wynosi 2211 (czyli 201 x 11).

Jedna trzecia tych ksiąg jest anonimowa, tzn. Biblia nigdzie nie podaje, kto napisał 1 Mojżeszową, Treny Jeremiasza, Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza, Dzieje Apostolskie, Ewangelię Jana, 1, 2 i 3 List Jana oraz List do Żydów, chociaż istnieją odpowiednie podstawy do przypisania ich w podanej kolejności Mojżeszowi, Jeremiaszowi, Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi, Janowi i Pawłowi.

Psalmy Biblia przypisuje (głównie) Dawidowi, a 2, 3, 4 i 5 Mojżeszową – Mojżeszowi. Następujące księgi zostały napisane przez osoby, których imiona noszą: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, dwunastu Mniejszych Proroków, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, List Jakuba, 1 i 2 List Piotra oraz Judy.

Są odpowiednie podstawy, by sądzić, że Samuel napisał księgi Jozuego, Sędziów, Ruty i część 1 Samuelowej (świadczą o tym Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 24: „Zapowiadali zaś te dni wszyscy prorocy, począwszy od Samuela” i 1 Kronik rozdział 29 werset 29: „Wydarzenia dotyczące króla Dawida od pierwszych do ostatnich są zapisane w Kronikach proroka Samuela, w Kronikach proroka Natana i w Kronikach widzącego Gada”), natomiast pozostała jej część, 2 Samuelowa i 1 Kronik zostały napisane przez Natana i Gada (o czym mówi cytowana powyżej 1 Kronik rozdział 29 werset 29). Ponieważ jednak księgi te nie podają, że zostały napisane przez Samuela, Natana i Gada, możemy nazywać je anonimowymi. Poza wspomnianymi wyżej anonimowymi księgami anonimowe są także: 1 i 2 Królewska, 2 Kronik i Estery.

Pisarze Starego Testamentu, wyraźnie cytowani w Nowym Testamencie, i to z imienia, to: Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz, Joel, Dawid i Daniel. Inni pisarze Starego Testamentu, wspomniani z imienia w Nowym Testamencie, lecz nie jako pisarze części Starego Testamentu, to: Salomon i Jonasz. O Samuelu (w cytowanym powyżej Dziejach Apostolskich rozdziale 3 wersecie 24) mówi się jako pisarzu Starego Testamentu, lecz jako taki nie jest on cytowany w Nowym Testamencie.

Następujące osoby są wyraźnie wymienione jako pisarze większej liczby ksiąg Biblii niż jedna: Mojżesz (4), Samuel (prawdopodobnie autor trzech ksiąg i części czwartej), Salomon (3), Piotr (2) oraz Paweł (13). Każdy z pozostałych wyraźnie wymienionych pisarzy biblijnych napisał tylko jedną.

Szczególną uwagę zwracamy na liczby podane wyżej na liście ksiąg Biblii. Będziemy odtąd nazywać je liczbami porządkowymi tych ksiąg. Tak więc liczba porządkowa 1 Mojżeszowej to 1, ewangelii Mateusza – 40, a Objawienia – 66.

Stary Testament ma trzy uznane przez Boga podziały: Zakon, Proroków i Pisma (o czym mówi ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 44: „Potem rzekł: ‚Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach'”, trzecia część jest tutaj nazwana Psalmami, od nazwy swej pierwszej księgi).

Nowy Testament dzieli się na cztery części: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy i Objawienie. Z 66-ciu ksiąg Biblii 21 to Listy, a 12 z jej pozostałych ksiąg zawiera listy, z którego to powodu razem z 21 Listami mogą być one nazwane księgami epistolarnymi [czyli posiadającymi formę listu]. Należą do nich 2 Samuelowa, 1 i 2 Królewska, Izajasza, Jeremiasza, Estery, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, 2 Kronik, Dzieje Apostolskie i Objawienie.

W kolejnym odcinku rozpoczniemy pokazywanie różnych zarysów jedenastek związanych z księgami Biblii.
Poprzednia strona
Następna strona