Jedenastki związane z księgami i pisarzami Biblii

Jedenastki związane z księgami i pisarzami BibliiOsobami zarówno wymienionymi z imienia, jak i cytowanymi w Nowym Testamencie jako pisarze Starego Testamentu są: Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz, Joel, Dawid i Daniel. Chociaż Samuel wymieniony jest jako pisarz Starego Testamentu, to nie jest w Nowym Testamencie cytowany jako pisarz Starego Testamentu. Podobnie Salomon i Jonasz są wymienieni w Nowym Testamencie, jednak nie są ani wspomniani ani cytowani jako pisarze Starego Testamentu.

 • (33) Oto liczby porządkowe ksiąg Starego Testamentu, których pisarze są zarówno wymienieni, jak i cytowani w Nowym Testamencie: W przypadku Mojżesza: 2,3,4,5; Izajasza: 12; Jeremiasza: 13; Ozeasza: 15; Joela: 16; Dawida: 27; Daniela: 35. Ich suma to 132 (czyli 11 razy 12).
 • (34) Liczby porządkowe ksiąg dwóch pisarzy Starego Testamentu wspomnianych w Nowym Testamencie, lecz nie jako pisarzy i nie cytowanych w nim, to: Jonasza: 19; Salomona: 28,30,33, a ich suma to 110 (czyli 11 razy 10).
 • (35) Ostatnia z nich ma numer 33 (czyli 11 razy 3),
 • (36) a suma pozostałych to 77 (czyli 11 razy 7).
 • (37) Poza 7 pisarzami Starego Testamentu zarówno wymienionymi, jak i cytowanymi w Nowym Testamencie znajdujemy w nim jeszcze 5 pisarzy przytoczonych jako pisarze Nowego Testamentu: Jakuba, Piotra, Judę, Pawła i Jana. Imiona tych 12 pisarzy występują w Biblii 2871 razy (czyli 11 razy 261).
 • (38) Imiona tych 7 pisarzy Starego Testamentu pojawiają się 2310 razy (czyli 11 razy 210),
 • (39) a tych 5 pisarzy Nowego Testamentu – 561 (czyli 11 razy 51).
 • (40, 41) Imię Mojżesza występuje 847 razy (czyli 11 razy 11 razy 7),
 • (42) a pozostałych z tych pisarzy Starego Testamentu – 1463 (czyli 11 razy 133).
 • (43) Imię Mojżesza przewija się w 31 księgach, Izajasza – w 12, Jeremiasza – w 8, Ozeasza – w 7, Joela – w 7, Dawida – w 28, Daniela – w 6, co daje w sumie 99 (czyli 11 razy 9).
 • (44) Imię pierwszego (Mojżesza – 31), środkowego (Ozeasza – 7) i ostatniego (Daniela – 6) z nich występuje 44 (czyli 11 razy 4) razy,
 • (45) a pozostałych – 55 (czyli 11 razy 5) razy.
 • (46) Imię Mojżesza pojawia się w Biblii 847 razy (czyli 11 razy 11 razy 7), a w różnych księgach trafia się z różną częstotliwością, np. w 2 Mojżeszowej – 290 razy, Jozuego – 58 razy, a w Objawieniu – raz. Tak więc w niektórych księgach potrzebuje ono 3, w innych 2, a w jeszcze innych tylko 1 cyfry do określenia swych różnych częstotliwości występowania. W 21 księgach częstotliwość występowania tego imienia można określić jedną cyfrą, i w tych księgach pojawia się ono w sumie 77 razy (czyli 11 razy 7).
 • (47) Natomiast w księgach, które dla określenia częstotliwości występowania tego imienia wymagają 2 lub 3 cyfr, pojawia się ono w sumie 770 razy (czyli 11 razy 7 razy 10).
 • (48) We wspomnianych w poprzednich odcinkach siedmiu podziałach Biblii te 847 przypadków wystąpienia imienia Mojżesza rozkłada się następująco: w księgach nie będących Listami – 825 razy (czyli 11 razy 75),
 • (49) natomiast w Listach – 22 razy (czyli 11 razy 2).
 • (50) W Liście do Żydów występuje ono 11 (czyli 11 razy 1) razy,
 • (51) a w pozostałych Listach – 11 (czyli 11 razy 1) razy.
 • (52) W księgach, w których imię Mojżesza przewija się mniej niż 10 razy, występuje ono łącznie 77 razy (czyli 11 razy 7),
 • (53) a w pozostałych – łącznie 770 razy (czyli 11 razy 70).
 • (54) Liczby porządkowe co jedenastej z 66 ksiąg Biblii to: 11,22,33,44,55,66, co daje w sumie 231 (czyli 11 razy 21).
 • (55) W poprzednim odcinku zauważyliśmy, że liczby porządkowe ksiąg otwierających i zamykających 7 podziałów Biblii dają w sumie 407. Dwa jej podziały składające się tylko z jednej księgi (Dzieje Apostolskie – 44 i Apokalipsa – 66) swymi liczbami porządkowymi dają w sumie 110 (czyli 11 razy 10);
 • (56) suma liczb porządkowych ksiąg pozostałych pięciu podziałów to 2211 minus 110 = 2101 (czyli 11 razy 191).
 • (57) Suma liczb porządkowych ksiąg otwierających i zamykających pozostałe podziały to 297 (czyli 11 razy 27).
 • (58) Adresując swe Listy, tylko w Liście do Galacjan (w rozdziale 1 wersecie 2) Paweł anonimowo wymienia innych obok siebie, natomiast – jak wskażemy w następnym odcinku – w siedmiu innych Listach wymienia ich obok siebie z imienia. Liczba porządkowa Listu do Galacjan to 55 (czyli 11 razy 5).

Dotychczas znaleźliśmy 58 grup jedenastek, które można znaleźć w Biblii. Są jeszcze jednak inne częste przypadki występowania jedenastek, jakie można znaleźć w Biblii, jej podziałach, liczbach porządkowych i pisarzach hebrajskiego i greckiego. Litery języka hebrajskiego i greckiego są bowiem także liczbami, w wyniku czego każde greckie i hebrajskie słowo jest sumą liczbowej wartości swych liter, używanych jako liczby. I tak, przykładowo, hebrajskie słowo oznaczające imię Boga – Jod (10) He (5) Vav (6) He (5) – to liczba 26 (10+5+6+5=26), natomiast greckie słowo oznaczające Jezusa – I (10) E (8) S (200) O (70) U (400) S (200) – to liczba 888 (10+8+200+70+400+200=888). Chociaż występowanie jedenastek w Biblii, jej podziałach, liczbach porządkowych i imionach jej pisarzy w języku hebrajskim i greckim jest naprawdę bardzo częste, co znacznie zwiększyłoby ilość jedenastek związanych z Biblią, nie będziemy podawać takich przykładów, zadowalając się samym stwierdzeniem tego faktu.

W jaki sposób doszło do tego, że mamy przynajmniej 58 kombinacji jedenastek wśród biblijnych pisarzy, ksiąg, liczb porządkowych i podziałów? Czy mogło to się tak po prostu przypadkiem stać? Jest zaledwie jedna szansa na jedenaście, że jedna z nich mogła mieć miejsce przypadkiem. Natomiast szansa, że jednocześnie mogły mieć miejsce dwie z nich jest tylko jedna na 121 (czyli 11 razy 11). Żeby zaistniały one 58 razy, do opisania szansy takiego zdarzenia potrzebowalibyśmy liczby o 61 cyfrach, tj. jedna szansa na wiele decylionów – jedna szansa na (11 do potęgi 58) = 2.52E+60? (czyli, w przybliżeniu, 2516377186292710000000000000000000000000000000000000000000000), co jest tak potężną liczbą, że ludzki umysł praktycznie nie może jej ogarnąć. Możliwość, że tak się po prostu przypadkiem stało, jest tak nieskończenie mała, że zasługuje na pominięcie w naszym toku rozumowania, ponieważ żaden sąd, oceniający prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, nie widziałby w niej najmniejszego znaczenia.
Poprzednia strona
Następna strona