Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety 18-25

Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii - ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety 18-25Ilustrując wewnętrzną siódemkowość struktury Biblii (będącą jednym z dowodów jej natchnienia i tego, że to Bóg jest jej autorem – gdyż takie jej skonstruowanie, przy wszystkich zaletach moralnych, historycznych, etc. jakie są w niej zawarte, byłoby niemożliwe dla nikogo poza Bogiem) przechodzimy do analizy ewangelii Mateusza rozdziału 1 wersetów 18-25.

(60) W tym fragmencie (w języku greckim) mamy 161 (czyli 23 razy 7) słów,
(61) przy ilości różnych słów w liczbie 77 (czyli 11 razy 7),
(62) występujących w 105 (czyli 15 razy 7) formach.
(63) Liczbowa wartość tych 77 różnych słów to 51247 (czyli 7321 razy 7).

(64) W tym fragmencie anioł używa 28 (czyli 4 razy 7) słów,
(65, 65) natomiast nie używa jego pozostałych 49 (czyli 7 razy 7) słów.
(67) Ze 105 zawartych w nim form tych słów anioł używa 35 (czyli 5 razy 7),
(68) a nie używa pozostałych 70 (czyli 10 razy 7) form.

(69) Te 77 różnych słów jest następująco podzielonych na trzy alfabetyczne listy siódemek: słowa na a występują 7 (czyli 1 razy 7) razy,
(70) na litery od b do t – 63 (czyli 9 razy 7) razy,
(71) a te na litery od y do ph – 7 (czyli 1 razy 7) razy.

(72) 160 zastosowań tych 77 różnych słów jest następująco podzielone alfabetycznie: słowa na litery od a do e występują 63 (czyli 9 razy 7) razy,
(73) na litery od e do i – 14 (czyli 2 razy 7) razy,
(74) na literę k – 14 (czyli 2 razy 7) razy,
(75) a na litery od l do ph – 70 (czyli 10 razy 7) razy.

(76) Wśród 28 słów anioła, 7 (czyli 1 razy 7) to czasowniki,
(77) a 21 (czyli 3 razy 7) nie jest czasownikami;
(78) są one w następujący sposób podzielone alfabetycznie: na litery od a-g – 7 (czyli 1 razy 7) słów,
(79) na litery od d do i – 7 (czyli 1 razy 7) słów,
(80) na litery od k do o – 7 (czyli 1 razy 7) słów,
(81) a od p do ph – 7 (czyli 1 razy 7) słów.

(82) Jak wykazaliśmy wyżej, wartość liczbowa tych 77 słów to 51247. Są one ułożone następująco: sześć słów, których nie spotykamy nigdzie indziej u Mateusza, ma wartość liczbową 5005 (czyli 715 razy 7),
(83) z czego jedno słowo, Emanuel, nie występuje w żadnym innym wersecie Nowego Testamentu, a jego wartość liczbowa to 644 (czyli 92 razy 7).
(84) Te sześć słów ma 56 (czyli 8 razy 7) liter,
(85) a wartość liczbowa słów występujących w innych rozdziałach Mateusza to 46242 (6606 razy 7).

(86) Ze 105 form, w jakich występują różne słowa w tym fragmencie, 77 (11 razy 7) występuje tylko jeden raz,
(87) a 28 (czyli 4 razy 7) – więcej niż jeden raz;
(88) 35 (czyli 5 razy 7) z nich to czasowniki,
(89) a 70 (czyli 10 razy 7) nie jest czasownikami.
(90) Z 70 słów niebędących czasownikami 7 (czyli 1 razy 7) to imiona własne,
(91) mające razem 42 (czyli 6 razy 7) litery.
(92) Słowa na litery od d do e występują 14 (czyli 2 razy 7) razy,
(93) a na litery od i do m – 28 (czyli 4 razy 7) razy.
(94) Te 105 form tych różnych słów jest następująco podzielonych alfabetycznie: na literę a występują 14 (czyli 2 razy 7) razy,
(95) na litery od g do r – 70 (czyli 10 razy 7) razy,
(96) a te na litery od s do ph – 21 (czyli 3 razy 7) razy.

(97) Alfabetyczny rozkład tych 161 słów obecnych w języku greckim w tym fragmencie wygląda następująco: na litery a do g jest ich 35 (czyli 5 razy 7),
(98) na litery od d do e – także 35 (czyli 5 razy 7),
(99) na litery od th do o – 63 (czyli 9 razy 7),
(100) na litery od t do ph – 28 (czyli 4 razy 7).
(101) 7 (czyli 1 razy 7) z nich ma dolny znak Iota (literkę i pod niektórymi samogłoskami).

(102) No i wreszcie, liczbowa wartość tych 105 form to 65429 (czyli 9347 razy 7),
(103) która alfabetycznie dzieli się następująco: wartość liczbowa tych słów na litery od a do d wynosi 15626 (czyli 2318 razy 7),
(104) na litery od e do p – 32501 (czyli 4642 razy 7),
(105) a na litery od r do ph – 17402 (czyli 2486 razy 7).

(106) Największa sumaryczna wartość litery, która występuje najczęściej, to 1771 (czyli 253 razy 7),
(107) a najmniejsza to 7, przy czym obydwie dają w sumie 1778 (czyli 254 razy 7).
(108) Proste słownictwo i formy ma w sumie 29 słów. Występują one łącznie 56 (czyli 8 razy 7) razy,
(109) a ich wartość liczbowa to 10255 (czyli 1465 razy 7).
(110) Liczba form niewystępujących nigdzie indziej u Mateusza poza tym fragmentem wynosi 14 (czyli 2 razy 7),
(111) a ich wartość liczbowa to – 8715 (czyli 1245 razy 7).
(112, 113) Wartość liczbowa całego tego fragmentu to 93394 (czyli 1906 razy 7 razy 7).
Poprzednia stronaNastępna strona