Siódemki obecne ‚na powierzchni’ Biblii – cz. 1

Siódemki obecne 'na powierzchni' Biblii - cz. 1Siódemka to druga rzucająca się w oczy liczba występująca Biblii, która może być relatywnie prosto zweryfikowana przez czytelnika. Obecnie naszą uwagę zwrócimy na ten zarys liczbowania biblijnego. Siódemka na wskroś przenika Biblię, a w liczbowaniu biblijnym pojawia się zdecydowanie częściej niż jedenastka. Jest ona obecna nie tylko na powierzchni Biblii, lecz także we wszystkich jej słowach, zdaniach, akapitach, częściach księgach oraz w Biblii jako całości. Odnotujmy najpierw użycie 7 na powierzchni Biblii:

 • (1) Największy podział Starego Testamentu, Prorocy, liczy 21 (czyli 7 razy 3) ksiąg.
 • (2) Podobnie największy podział Nowego Testamentu, Listy – 21 (czyli 7 razy 3) ksiąg.
 • (3) W poprzednim odcinku wskazaliśmy, że dwaj pisarze Starego Testamentu, których imiona pojawiają się w Nowym Testamencie, choć nie jako pisarzy i nie cytowanych w nim (Jonasz i Salomon), mieli następujące liczby porządkowe swych ksiąg: 19,28,30 i 33, czego sumą jest 110, wielokrotność 11. Także ostatnia liczba (33) jest wielokrotnością 11, natomiast suma pozostałych to 77 (czyli 7 razy 11), wielokrotność i 11 i 7.
 • (4) Zauważyliśmy także, że w imieniu Mojżesza (847) dwukrotnie pojawia się 11. Teraz zwracamy uwagę na fakt, że występuje tam także 7 (czyli 11 razy 11 razy 7).
 • (5) Zwracaliśmy także uwagę na fakt, że na tych 847 przypadków występowania imienia Mojżesza w niektórych księgach pojawia się ono wystarczająco często, by być określone trzema cyframi, w innych – dwoma, a w jeszcze innych – jedną. W 21 (czyli 7 razy 3) księgach
 • (6) przypadki występowania tego imienia, określone tylko jedną cyfrą, dają w sumie 77 (czyli 7 razy 11),
 • (7) a w tych, które jego występowanie wyrażają liczbą cyfr większą od jednej, pojawia się ono 770 (czyli 7 razy 11 razy 10) razy.
 • (8) Podkreślaliśmy też, że Biblia ma 7 podziałów.
 • (9) Wcześniej zauważyliśmy, że jej dwa największe podziały, Prorocy i Listy, liczą po 21 ksiąg. Z pośród Listów 14 (czyli 7 razy 2) należy do Pawła,
 • (10) a 7 do innych Apostołów.
 • (11) Wśród nich 7 było adresowanych lub dotyczyło zborów,
 • (12) a pozostałe 14 (czyli 7 razy 2) – innych osób.
 • (13) Liczby porządkowe Listów św. Pawła adresowanych do zborów (od Rzymian do Tesaloniczan, to jest od 52 do 60) dają w sumie 504 (czyli 7 razy 72).
 • (14) W 1 i 2 Liście do Koryntian, Filipian, Kolosan, 1 i 2 Tesaloniczan oraz Filemona (w sumie 7)
 • (15) Paweł obok siebie wymienia w adresie innych z imienia. Suma liczb porządkowych tych Listów (53,54,57,58,59,60,65) to 406 (czyli 7 razy 58).
 • (16) W 1 i 2 Liście do Tesaloniczan Paweł obok siebie wymienia dwóch innych. Tak więc poprzednich 58 siódemek różni się następująco: 1 i 2 Tesaloniczan mają sumę liczb porządkowych wielkości 119 (czyli 7 razy 17)
 • (17), natomiast pozostałych 5 Listów tej grupy ma sumę swych liczb porządkowych wielkości 287 (czyli 7 razy 41).
 • (18) Paweł wymienia obok siebie Sylwana (Sylasa), Sostenesa i Tymoteusza, których imiona pojawiają się w Nowym Testamencie kolejno 16, 2 i 24 (czyli 42 = 7 razy 6) razy.
 • (19) Jak wskazaliśmy poprzednio, z 66 porządkowych liczb ksiąg Biblii co jedenasty numer to 11,22,33,44,55,66. Ich suma wynosi 231 (czyli 7 razy 33),
 • (20) rozkładając tą liczbę na czynniki pierwsze, suma jej czynników (czyli 7,3,11) to 21 (czyli 7 razy 3).
 • (21) Imiona wspomnianych tam pisarzy Starego Testamentu to: Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, 12 Mniejszych Proroków, Dawid, Salomon, Daniel, Ezdrasz i Nehemiasz – w sumie 21 (czyli 7 razy 3).
 • (22) Jest 7 (czyli 7 razy 1) takich pisarzy wymienionych i cytowanych w Nowym Testamencie (Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz, Joel, Dawid i Daniel).
 • (23) Jak wskazaliśmy w poprzednim odcinku, imiona tych pisarzy występują w Biblii 2310 (czyli, rozkładając na czynniki pierwsze, 7 razy 11 razy 2 razy 3 razy 5) razy,
 • (24) a suma tych czynników to 28 (czyli 7 razy 4).
 • (25) Najczęściej występuje imię Dawida – 1134 (czyli 7 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 2),
 • (26) a sumą tych czynników jest 21 (czyli 7 razy 3).
 • (27) Tak jak wspomnieliśmy powyżej imię Mojżesza pojawia się 847 (czyli 7 razy 121 (albo 7 razy 11 razy 11)) razy.
 • (28) Księgi, w których jego imię występuje mniej niż 10 razy, zawierają je 77 (czyli 7 razy 11) razy,
 • (29) natomiast pozostałe – 770 (czyli 7 razy 110) razy.

Poprzednia strona

Następna strona