Siódemkowość powierzchniowej struktury Biblii na przykładzie ewangelii Jana rozdziału 17

Siódemkowość powierzchniowej struktury Biblii na przykładzie ewangelii Jana rozdziału 17W drugim odcinku niniejszej serii wskazaliśmy już częściowo siódemkowość powierzchniowej struktury księgi Objawienia, która jest podzielona na 7 części, a każda z nich na kolejnych 7, przy czym siódemki na wiele sposobów przenikają każdy z tych 49 podziałów. Podobnie relatywnie łatwa do zauważenia analogiczna powierzchniowa struktura występuje w genealogii Jezusa – czy to przez Marię, odnośnie której w ewangelii Łukasza, rozdziale 3 wersetach 23-34 podano 56 (czyli 7 x 8) pokoleń od Abrahama, czy przez Józefa, zapisanej w ewangelii Mateusza rozdziale 1 wersetach 1-17, w której Bóg poprzez ewangelistę wręcz każe nam zwrócić uwagę na taką strukturę – na 3 grupy po 14 pokoleń, razem 42 (czyli 7 x 6) pokolenia – werset 17: „(17) Zatem wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida było czternaście (7 x 2), także od Dawida do zesłania do Babilonu – czternaście (7 x 2) pokoleń i od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa – czternaście (7 x 2) pokoleń”, choć samych pokoleń wymienia 41, Dawida zaliczając do pierwszej i drugiej grupy (i – najwyraźniej rozmyślnie – pomijając pewne osoby zaznaczone w Starym Testamencie jako należące do tej genealogii. Na marginesie – ta kwestia była jedną ze wskazówek, które doprowadziły do odkrycia liczbowania biblijnego).

Więcej na temat genealogii z ewangelii Mateusza będziemy chcieli zauważyć w niedługiej przyszłości, aktualnie dla celu zilustrowania siódemkowości powierzchniowej struktury poszczególnych fragmentów Biblii, przyjrzyjmy się rozdziałowi zawierającemu grecki tekst kapłańskiej modlitwy naszego Pana, to jest ewangelii Jana rozdziałowi 17 – nie tylko samej modlitwie, lecz całemu rozdziałowi. Oto co otrzymujemy:

 • (1 i 2) zawiera on 49 (czyli 7 razy 7) zdań,
 • (3 i 4) 490 (czyli 7 razy 7 razy 10) słów,
 • (5) oraz 2079 (czyli 7 razy 11 razy 3 razy 3 razy 3) liter.
 • (6) Łączna wartość liczbowa tych liter jest wielokrotnością 7.
 • (7) Jedyną liczbą dokładnie dzielącą wszystkie trzy z tych liczb jest 7.
 • (8) Dla naszych potrzeb słowa „zdanie” używamy w znaczeniu najkrótszej pełnej myśli, na którą dozwalają reguły gramatyczne. Podzielony w ten sposób ów rozdział zawiera 7 akapitów,
 • (9) każdy akapit zawiera 7 zdań,
 • (10) liczba słów w każdym akapicie jest wielokrotnością 7,
 • (11) ilość liter w każdym akapicie jest wielokrotnością 7,
 • (12-18) a wartości liczbowe liter w słowach każdego akapitu są wielokrotnościami 7.
 • (19) Ilość czasowników w tym rozdziale jest wielokrotnością 7,
 • (20) ilość rzeczowników i przymiotników w nim jest wielokrotnością 7,
 • (21) ilość zaimków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (22) ilość przyimków i przysłówków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (23) ilość przedimków i przysłówków w nim jest wielokrotnością 7,
 • (24) ilość spójników w nim jest wielokrotnością 7,
 • (25) ilość spółgłosek w nim jest wielokrotnością 7,
 • (26) ilość samogłosek długich i krótkich w nim jest wielokrotnością 7,
 • (27) ilość niepełnych samogłosek w nim jest wielokrotnością 7,
 • (28 i 29) ilość rzeczowników i zaimków odnoszących się do Ojca i Syna razem daje 7×7,
 • (30) ilość zaimków odnoszących się do naśladowców Pana jest wielokrotnością 7.

W rozdziale tym jest jeszcze wiele innych słownych siódemek, których nie ma potrzeby w szczegółach tutaj wymieniać. Te 30, jakie podaliśmy powyżej, wystarczy dla naszego obecnego celu, którym jest zilustrowanie tego, że każda część Biblii zdradza podobne szczegółowe przypadki występowania siódemek.
Poprzednia stronaNastępna strona