Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Mateusza rozdział 2

Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii - ewangelia Mateusza rozdział 2W poprzednich odcinkach wskazaliśmy skomplikowany i złożony plan siódemek, jaki przewija się w trzech podziałach 1 rozdziału ewangelii Mateusza (to jest w wersetach 1-11, 1-17 i 18-25), co za tym idzie, analogiczny występuje także w całym rozdziale jako całości. 2 rozdział tej ewangelii razem z jej 1 rozdziałem tworzy pierwszy z siedmiu podziałów Ewangelii Mateusza. Pozostałe części z tych siedmiu są następujące: (2) od początku rozdziału 3 do rozdziału 7 wersetu 27; (3) od rozdziału 7 wersetu 28 do końca rozdziału 10; (4) od początku rozdziału 11 do rozdziału 13 wersetu 52; (5) od rozdziału 13 wersetu 53 do końca rozdziału 18; (6) od początku rozdziału 19 do końca rozdziału 25; (7) od początku rozdziału 26 do końca rozdziału 28.

Ponieważ 2 rozdział ewangelii Mateusza razem z jej 1 rozdziałem tworzy pierwszy z siedmiu podziałów Mateusza, najpierw omówimy go bardzo krótko oddzielnie, a następnie w połączeniu z 1 rozdziałem:

(114) Jego słownictwo to 161 (czyli 23 razy 7) słów,
(115) z 896 (czyli 128 razy 7) literami
(116) i 238 (czyli 34 razy 7) formami.
(117, 118) Wartość liczbowa zawartych w nim słów wynosi 123529 (czyli 2521 razy 7 razy 7),
(119) a jego form – 166985 (czyli 23855 razy 7).
(120) Ewangelia Mateusza rozdział 2 dzieli się na cztery części (z których każdą można potraktować jako oddzielny podział, w którym działa wewnętrzne liczbowanie), np. wersety 1-6 liczą 56 (czyli 8 razy 7) słów,
(121, 122, 123) i analogicznie jest z pozostałymi trzema częściami, w których są ilości słów podzielne przez 7.

W tym rozdziale zawarte są też przemowy 3 różnych osób/grup osób: mędrców (tych ze Wschodu i tych z Jerozolimy [„wyższych kapłanów” i „nauczycieli ludu”]), Heroda i anioła, które zawierają wiele siódemkowych wartości.

Prawdę mówiąc, w rozdziale tym szczegółowo pojawiają się wszystkie rodzaje liczbowania, na które wskazaliśmy w poprzednich odcinkach przy omawianiu ewangelii Mateusza rozdziału 1 i które nie będą tutaj przytaczane, ponieważ pragniemy przedstawić inne zarysy, a zaczniemy od:

(124-129) Biorąc jako początek podziału każde zdanie rozpoczynające się w 1 i 2 rozdziale ewangelii Mateusza od spójników καί (kai) oraz δέ (de), znajdujemy 6 podziałów, z których każdy zawiera po 7 części (podpodziałów).
(130) Z tego punktu widzenia genealogia stanowi jeden z podziałów, zawierający 42 (czyli 6 razy 7) podpodziały.
Poprzednia stronaNastępna strona