Jego cechy samolubne: pokojowość

Jego cechy samolubne: pokojowośćPokojowość, która działa przez Boski organ uczuciowy zamiłowania do odpoczynku, to trzecia samolubna niższa pierwszorzędna cecha charakteru Boga, jaką rozważymy. Nie znaczy to, iż mamy sądzić, że Bóg kiedykolwiek męczy się w Swym ciele, ponieważ byłoby to u Niego niedoskonałością, a zresztą odpoczynek ciała nie jest cechą charakteru – łaską (łaska to taka cecha charakteru, której motywem/podstawą/pobudką/intencją działania jest miłość bezinteresowna/dobroczynność – posiadanie i okazywanie łask świadczy też o jakości i doskonałości charakteru).

Przez pokojowość Boga rozumiemy pokój i pogodę Jego Ducha. Bóg nie zna niepokoju. Nigdy się nie martwi. Nic nie wytrąca Go ze spokoju umysłu. Nic nigdy Go nie ekscytuje. Żadna sytuacja nie zakłóca Jego pokoju. Żadna opozycja nie psuje Jego pogody ducha. Żadne niekorzystne wydarzenie nie burzy Jego Ducha. Zna On koniec na początku, od dawna zapewnił sposoby, środki i narzędzia realizacji Swych planów. W każdej sytuacji wie co i w jaki sposób uczynić. Posiada moc wykonania Swych zamiarów. Wie, że wszystkie rzeczy współdziałają w realizacji Jego planów i zamierzeń. Dlatego z największym spokojem podąża wytyczoną przez Siebie drogą. Zważywszy na to wszystko, dlaczego miałby nie mieć spokoju w sercu i umyśle?

Gdy zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jednością z Nim w duchu, planie i dziele, z pewnością także i my, podobnie do Niego, stajemy się spokojni, a pokój i pogoda ducha zaczyna panować w naszym sercu i umyśle.

Niektóre z wielu stosownych wersetów w tym temacie:

  • 3 Mojżeszowa rozdział 26 werset 6: „(6) Obdarzę kraj pokojem, tak że bez lęku będziecie szli na spoczynek. Usunę z niego drapieżne zwierzęta i miecz nie będzie pustoszył waszego kraju”;
  • Ijoba rozdział 34 werset 29: „Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? (…)”;
  • Izajasza rozdział 26 wersety 3 i 4: „(3) Twój cel jest wciąż taki sam: Zapewniasz pokój, pokój temu, kto Tobie zaufał. (4) Ufajcie PANU, odtąd i na zawsze! Gdyż PAN, JHWH, jest skałą wieczną!”;
  • Izajasza rozdział 46 wersety 8-13: „(8) Pamiętajcie o tym i nabierzcie odwagi, weźcie to sobie do serca, buntownicy! (9) Wspomnijcie odległą przeszłość! To Ja jestem Bogiem i oprócz Mnie nie ma innego! Nie ma nikogo podobnego do Mnie. (10) Ja od początku zapowiadałem przyszłość i z dawien dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, a plan mój się urzeczywistnia i całkowicie moją wolę wypełniam. (11) Przywołuję ze wschodu drapieżnego ptaka, z daleka wzywam tego, który plan mój spełnia. Jeśli coś powiedziałem, tak się stanie. Jeśli coś postanowiłem, tak będzie uczynione. (12) Słuchajcie Mnie, ludzie zatwardziałego serca, dalecy od sprawiedliwości! (13) Ja sprowadzam moją sprawiedliwość, jest już niedaleko i nie opóźni się moje zbawienie. Syjonowi udzielę zbawienia, Izraelowi mojej chwały!”;
  • Izajasza rozdział 55 wersety 11-12: „(11) Tak samo jest z moim słowem. Wychodzi ono z ust moich, nie po to, by wrócić do Mnie bezowocnie, lecz aby wypełnić moją wolę i spełnić to, z czym je posłałem. (12) Tak! Wyjdziecie z weselem i przyprowadzą was w pokoju. Góry i wzgórza będą przed wami wykrzykiwać z radości, a wszystkie drzewa polne będą was oklaskiwać”;
  • 1 Koryntian rozdział 7 werset 15: „(…) Bóg przecież powołał was do życia w pokoju”;
  • 1 Koryntian rozdział 14 werset 33: „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych”;
  • Kolosensów rozdział 3 werset 15: „A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni”.

Poprzednia stronaNastępna strona