Jego cechy samolubne: skrytość – cz. 2: Dowody używania przez Boga skrytości

Jego cechy samolubne: skrytość - cz. 2: Dowody używania przez Boga skrytościBiblia zawiera liczne dowody używania przez Boga skrytości. Między innymi: nie pozwolił On Lucyferowi zrozumieć szczegółów jego próby, gdy otrzymał zadanie cherubina nakrywającego – chroniącego – w Edenie:

  • Ezechiela rozdział 28 wersety 14 i 16: „(14) Byłeś cherubem wiele mogącym, zdolnym zapewnić ochronę. [w innym przekładzie: „Tyś był Cherubinem pomazanym, nakrywającym”] Postawiłem cię na świętej górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. (…) (16) Przy twym rozległym handlu stałeś się pełen przemocy — zgrzeszyłeś! Wtedy zrzuciłem cię, zhańbionego, z góry Bożej i usunąłem cię, cherubie wiele mogący, spośród ognistych kamieni”.

Także Adam i Ewa nie rozumieli szczegółów swej próby. Gdy w wyroku na szatana Bóg zapowiedział pasmo wrogości i konfliktów między nim a nasieniem niewiasty, przepowiadając prześladowania i niszczenie jej nasienia („ugodzenie w pięty”) oraz zniszczenie szatana przez to nasienie („ugodzenie w głowę”) – w tym niejasnym sformułowaniu pozostawił bez wyjaśnienia wiele rzeczy:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 15: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę”.

Różne zarysy Jego planu są w rzeczywistości nazywane tajemnicami znanymi tylko dzięki specjalnemu oświeceniu od Boga. I tak: To, że obiecany Wyzwoliciel będzie klasą, nie jednostką, oraz to, że klasa ta miała mieć dwa przyjścia – pierwsze w celu cierpienia za grzech, a drugie po to, by panować w celu jego wykorzenienia – było tajemnicą zakrytą przez Boga od wieków i pokoleń przed Wiekiem Ewangelii, w czasie którego ujawnia On ją tylko wybranym klasom:

  • Kolosan rozdział 1 wersety 26 i 27: „(26) tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. (27) Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały”..

Tajemnicą aż do czasów Pawła było to, że Izrael miał pozostawać w zaślepieniu aż do wyszukania pełnej grupy wybrańców z pogan:

  • Rzymian rozdział 11 wersety 25-33: „(25) Chcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. (26) W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, zgodnie ze słowami: Z Syjonu przyjdzie Wybawca i usunie bezbożność Jakuba. (27) Takie zawrę z nimi przymierze, kiedy zmażę ich grzechy. (28) Z punktu widzenia dobrej nowiny, są oni — ze względu na was — nieprzyjaciółmi, jednak co do wybrania — ze względu na ojców — nie utracili Bożej miłości. (29) To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną. (30) Bo, jak niegdyś wy byliście nieposłuszni Bogu, a teraz — z powodu ich nieposłuszeństwa — dostąpiliście miłosierdzia, (31) tak teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, oni są nieposłuszni, po to, aby z kolei oni go dostąpili. (32) Bóg bowiem wydał wszystkich w moc nieposłuszeństwa, aby wszystkim móc okazać miłosierdzie. (33) O, głębio bogactwa, mądrości i myśli Boga! Jakże niepojęte są Jego wyroki i Jego drogi jakże niezbadane!”.

Używanie Izraelitów jako typów zapowiadających zarysy Jego planu z Wieku Ewangelii i Tysiąclecia było przez Niego ukrywane przed Izraelem i przed wszystkimi innymi, a nawet teraz objawia te rzeczy tylko Swym świętym:

  • 1 Koryntian rozdział 10 wersety 6 i 11: „(6) Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład (w oryginale: τύπος – typos, czyli typ) dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. (…) (11) A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych (w oryginale: τύπος – typos, czyli typ), spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów”;
  • Kolosan rozdział 2 wersety 16 i 17: „(16) Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. (17) Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa”.

Bóg wplótł w Swój plan elementy czasowe, lecz umieścił je tam w tak ukryty sposób, że przeciętni czytelnicy Biblii byli i są całkowicie nieświadomi czasów i chwil odwiecznej rady Boga:

  • 1 Piotra rozdział 1 wersety 10-12: „(10) Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. (12) Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną”.

Poprzednia stronaNastępna strona