Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci – cz.4

Siedem działań doskonałego ojca: (5) kształcenie swych dzieci - cz.4Oprócz zawodów, które omówiliśmy w poprzednich odcinkach, Bóg także kształci swe dzieci do osiągnięcia sukcesu w wiecznym życiu jako:

N) Królów i Kapłanów (Królewskich Kapłanów):

  • Objawienie rozdział 20 werset 6: „Szczęśliwy i święty ten, kto weźmie udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa. Będą też z Nim królować przez tysiąc lat”;

O) Pośredników:

  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23: „(22) Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. (23) I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie”;
  • Hebrajczyków rozdział 9 wersety 15-17: „(15) Dlatego jest On pośrednikiem nowego Testamentu. Dzięki Jego śmierci, poniesionej dla odkupienia wykroczeń popełnianych za czasu pierwszego Testamentu, powołani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. (16) Otóż dla ważności testamentu wymagana jest śmierć tego, który go sporządził. (17) Testament bowiem nabiera mocy po śmierci, natomiast nie jest prawomocny za życia tego, kto go sporządził”;

P) Lekarzy:

  • Objawienie rozdział 22 wersety 2 i 3: „(2) A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan. (3) I nie będzie więcej żadnego przeklęstwa, ale stolica Boża i Barankowa w niem będzie, a słudzy jego służyć mu będą”;

R) Historyków:

  • Psalm 22 wersety 31 i 32: „(31) potomstwo moje będzie Mu służyło, przyszłemu pokoleniu opowie o PANU. (32) Będzie głosić Jego sprawiedliwość, opowie ludowi, który się narodzi, że Pan to uczynił”;

S) Sędziów:

  • 1 Koryntian rozdział 6 wersety 2 i 3: „(2) Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi? (3) Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czym zatem są sprawy tego życia?”;

T) oraz Wybawicieli:

  • Abdiasza rozdział 1 werset 21: „I wstąpią wybawiciele na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I królestwo będzie należeć do PANA”.

Tak więc Bóg jako Ojciec udziela Swym dzieciom wspaniałych lekcji.
Poprzednia stronaNastępna strona