Jego cechy społeczne: synostwo i braterskość?

Jego cechy społeczne: synostwo i braterskość?Do tej pory omówiliśmy niższe pierwszorzędne samolubne cechy charakteru Boga oraz niektóre z Jego niższych pierwszorzędnych społecznych cech charakteru – w tym ostatnio zakończyliśmy omawiać Jego ojcostwo.

Przechodzimy obecnie do analizy pozostałych niższych pierwszorzędnych społecznych cech Jego charakteru. Ufamy, że nasza dyskusja na ten temat okaże się pouczająca dla umysłów naszych czytelników i budująca dla ich serc. Cieszy nas perspektywa takich błogosławieństw i ufamy, że podobne przeżycia towarzyszyć będą studiowaniu wszystkich serii w jakich będziemy zajmować się analizą Bożego charakteru, przy czym po zakończeniu omawiania jego cech pierwszorzędnych mamy nadzieję rozważyć kolejno cechy drugorzędne i trzeciorzędne Jego charakteru. Chcielibyśmy, abyśmy wszyscy, w efekcie takiego studium, mogli dojść do odpowiedniego pełnego zrozumienia i oceny dla duchowych cech Boga.

Kolejnymi z niższych społecznych cech charakteru jakie mają ludzie są między innymi:

 • miłość dzieci wobec rodziców (synostwo) – wynikająca z działania zamiłowania do rodziców (stosowny szacunek, opieka, traktowanie, usposobienie wobec nich, itp.), oraz
 • miłość w stosunku do pozostałych członków rodziny (braterskość) – wynikająca z działania zamiłowania do braci, sióstr i krewnych (stosowny szacunek, opieka, traktowanie, usposobienie wobec nich, itp.).

Co prawda niektórzy twierdzą, że Bóg miał matkę, ale jest to w wyraźnej sprzeczności z rozmaitymi stwierdzeniami Biblii, w których mówi ona, że nie miał On początku (ani nie będzie miał końca), m.in.:

 • Psalm 93 werset 2: „Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkimi czasy; tyś jest od wieczności”;
 • Psalm 90 wersety 1 i 2: „(1) (Modlitwa Mojżesza, męża Bożego) Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. (2) Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków (ʻôwlâm) na wieki (ʻôwlâm) ty jesteś Bogiem” (polecamy też artykuł na temat owego słowa ʻôwlâm);
 • 5 Mojżeszowa rozdział 33 werset 27: „Schronieniem jest Bóg przedwieczny, ku ziemi wyciągnął odwieczne ramiona, by wypędzić przed tobą wroga, i rozkaz wydaje: «Zniszczyć!»”;
 • Abakuka rozdział 1 werset 12: „Czyż nie jesteś odwieczny, Jahwe, Boże mój, Święty, który nie umierasz. Na sąd go przeznaczyłeś, o Jahwe, Skało moja, zachowałeś dla wymiaru kary”;
 • Objawienie rozdział 4 wersety 8 i 9: „(8) Każda z czterech istot żywych miała po sześć skrzydeł i mnóstwo oczu na zewnątrz i wewnątrz. Powtarzały one nieustannie w dzień i w nocy: „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Wszechmocny, który był, który jest i który przychodzi”. (9) A gdy istoty żywe oddawały chwałę, cześć i dziękczynienie Siedzącemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków”;
 • i tak dalej.

Nie posiada także innych członków rodziny – poza dziećmi:

 • Izajasza rozdział 44 wersety 6 i 7: „(6) Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga! (7) Któż jest do Mnie podobny? – Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech Nam obwieści!”;
 • 2 Samuelowa rozdział 7 werset 22: „Dlatego wielki jesteś, Wszechmocny PANIE! Owszem, nikt nie jest taki jak Ty! Nie ma Boga oprócz Ciebie. Nie słyszeliśmy o nikim podobnym”;
 • Jeremiasza rozdział 10 werset 6: „Nikt nie jest taki jak Ty, PANIE! Ty jesteś wielki i wielka jest potęga Twego imienia!”;
 • Psalm 89 wersety 6 lub 7 (zależnie od przekładu): „Bowiem na wysokościach kto dorówna WIEKUISTEMU, kto jest podobny do WIEKUISTEGO między synami Boga?”;
 • i tak dalej.

Skoro więc Bóg nie posiada rodziców, ani innych członków rodziny poza dziećmi, to nie posiada także organów uczuciowych przez które mogłyby działać odnośne cechy charakteru.
Poprzednia stronaNastępna strona