Jego cechy samolubne: ostrożność – cz. 3: Jej obecne i przyszłe zadania

Jego cechy samolubne: ostrożność - część 2: Jej obecne i przyszłe zadaniaW nocy ucisku, jaka ciąży obecnie nad światem, Jego czujność będzie dbała o Swój plan tak, by wszystkie niesprzyjające rzeczy mogły wspólnie działać dla dobra tych, którzy miłują Boga:

  • Rzymian rozdział 8 werset 28: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani”),

oraz by pod koniec tej nocy Jego plan i dzieła były bliższe wypełnienia niż poprzednio:

  • Psalm 46 wersety 2-6: „(2) Bóg jest dla nas schronieniem i mocą, niezawodnym wsparciem w udrękach. (3) Dlatego nie będziemy się bać, gdy zadrży ziemia, kiedy pośród morza zachwieją się góry; (4) choćby huczały i kipiały jego wody, chociażby góry się trzęsły podczas przypływu. Sela (5) Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, Najwyższy uświęcił swoje mieszkanie. (6) Bóg w jego wnętrzu, by się nie zachwiało, Bóg je wspomoże o świcie”).

Jego ostrożność dopilnuje, by w Tysiącleciu usunięty został każdy stan niesprzyjający restytucji (odnowieniu) ludzkości do pierwotnej doskonałości, łącznie z szatanem i jego upadłymi aniołami, oraz by wprowadzony i zachowany został każdy stan sprzyjający temu celowi:

  • Psalm 46 wersety 7-12: „(7) Trwożą się ludy, chwieją się królestwa. On wydał swój głos, a ziemia zadrżała. (8) PAN Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba – naszą twierdzą. Sela (9) Przyjdźcie, zobaczcie dzieła PANA, cuda, jakich dokonał na ziemi. (10) On położy kres wojnom aż po krańce ziemi, złamie łuki i włócznie, a tarcze spali w ogniu. (11) Złóżcie broń, uznajcie, że Ja jestem Bogiem, Ja panuję nad narodami, Ja rządzę na ziemi. (12) PAN Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba – naszą twierdzą. Sela”;
  • Objawienie rozdział 21 werset 4: „On otrze z ich oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.

Jego ostrożność dopilnuje, by nawet najsłabsi i najbardziej zdeprawowani otrzymali wszelką pomoc niezbędną do podniesienia się:

  • Izajasza rozdział 35 wersety 8 i 9: „(8) I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. (9) Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni”.

Jego ostrożność będzie uważać na każdą zewnętrzną próbę pogwałcenia zasad królestwa i szkodzenia lub oszukiwania bliźniego:

  • Izajasza rozdział 11 werset 9: „Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze”.

Gdy posłuszni z ludzkości dzięki działaniom Tysiąclecia zostaną przywróceni do doskonałości, Boska ostrożność skupi się na zachowaniu wiernych w ostatecznej próbie, która ma dowieść godności lub niegodności każdej w ten sposób udoskonalonej jednostki do wiecznego życia:

  • Objawienie rozdział 20 wersety 7-9 i 13-15: „(7) A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. (8) I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski. (9) I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. (…) (13) I wydało morze umarłych, którzy w niem byli, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli; i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. (14) A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć. (15) A jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste”.

Jego ostrożność nie pozwoli też szatanowi sprowadzić na ludzi zbyt nagłych i zbyt silnych pokus:

  • 1 Koryntian rozdział 10 werset 13: „Pokusa, która was ogarnęła, nie przekracza ludzkich możliwości. Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad siły, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże wyjście z niej, abyście mogli ją przezwyciężyć”;

Będzie śledziła przebieg kuszenia, tak by utrzymać je w pewnych ryzach, w pewnych ograniczeniach pod względem natężenia:

  • Ijoba rozdział 38 werset 11: „i rzekłem: „Dotąd pójdziesz, a nie dalej! Tu załamie się nawałnica twoich fal””,

i w ten sposób starannie będzie On strzegł wiernych i całkowicie oddzieli ich od niewiernych:

  • Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 17: „On ma w swej ręce wiejadło, więc wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swej stodoły, a plewy spali ogniem nieugaszonym”.

Jego ostrożność będzie strzegła godnych wiecznego życia od wiecznego związania się z niewiernymi oraz od przyszłych pokus szatana przez wieczne zniszczenie wszystkich niewiernych, wraz z szatanem i jego upadłymi aniołami. A przez całe przyszłe wieki ta sama ostrożność Boga każdym dobrem i stanem strzegącym przed złem otaczać będzie tych godnych wiecznego życia – czy to w nowych niebiosach, czy to na nowej ziemi.

Powyższe uwagi z pewnością dowodzą i ilustrują Boską ostrożność i czujność nad Jego ludem, planem i dziełami, i w ten sposób wskazują, że ostrożność jest jedną z samolubnych niższych pierwszorzędnych cech Boga.
Poprzednia stronaNastępna strona