Jego cechy społeczne: ojcostwo – cz.2: Bóg jest ojcem Maluczkiego Stadka

Jego cechy społeczne: ojcostwo – cz.2: Bóg jest ojcem Maluczkiego StadkaChociaż Bóg jest idealnym Ojcem we wszystkich relacjach jakie ma w stosunku do rozmaitych klas ludu Bożego, realizując niedoścignioną ojcowskość, nasze rozważania o Nim jako o Ojcu ograniczymy do Jego ojcowskiej relacji wobec Maluczkiego Stadka – Jezusa i Jego wiernych naśladowców.

Według licznych wersetów biblijnych Bóg jest ich Ojcem, m.in.:

 • ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 17: „Rozległ się też głos z nieba: ‘On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem’”;
 • ewangelia Mateusza rozdział 11 wersety 25-27: „(25) Wtedy Jezus przemówił: „Wysławiam Cię, Ojcze, PANIE nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. (26) Tak, Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało. (27) Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”;
 • ewangelia Mateusza rozdział 18 wersety 10,14 i 19: „(10) Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, gdyż mówię wam, że ich aniołowie w niebie mają stały dostęp do mojego Ojca, który tam przebywa. (14) Tak też nie jest wolą waszego Ojca w niebie, aby zginął jeden z tych małych. (19) Zapewniam też was, że jeśliby dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę”;
 • ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 29: „Dlatego przekazuję wam królestwo, jak i Mnie przekazał je mój Ojciec”;
 • ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 46: „a Jezus donośnie zawołał: Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie”;
 • ewangelia Jana rozdział 1 wersety 14 i 18: „(14) Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca. (18) Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział”;
 • ewangelia Jana rozdział 10 wersety 36-38: „(36) to dlaczego wy Tego, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, oskarżacie o bluźnierstwo z powodu słów: Jestem Synem Bożym? (37) Jeśli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, nie wierzcie Mi. (38) Jeśli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie tym dziełom, abyście poznali i rozumieli, że we Mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu”;
 • Rzymian rozdział 1 wersety 3 i 4: „(3) [Jest to Ewangelia] o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, (4) a ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym”;
 • Galacjan rozdział 4 wersety 6 i 7: „A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, który woła: Abba, Ojcze! (7) Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to — za sprawą Boga — również dziedzicem”;
 • 1 Tesaloniczan rozdział 1 werset 3: „pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, przed obliczem Boga, naszego Ojca”;
 • Hebrajczyków rozdział 12 werset 9: „Ponadto mieliśmy ojców o takim ciele jak nasze, którzy nas karcili, a odnosiliśmy się do nich z respektem: Czyż tym bardziej nie mamy się podporządkować Ojcu naszego życia duchowego i żyć?”;
 • 1 Jana rozdział 3 werset 1: „Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec! Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I jesteśmy nimi! Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał”.

Czyni wobec nich i dla nich wszystko to, co prawdziwy ojciec powinien czynić wobec i dla swych dzieci, z następującą istotną różnicą: podczas gdy u najlepszych ziemskich ojców często pojawiają się błędy w myśleniu oraz niezręczność w wykonaniu, Jahwe jako Ojciec Jezusa i Kościoła nigdy nie popełnia żadnych błędów w myśleniu ani też nigdy nie brakuje Mu zręcznej ręki w Jego relacjach wobec Swych dzieci.
Poprzednia stronaNastępna strona