Jego cechy samolubne: samoocena – cz. 1: Jego ocena Swej istoty, charakteru, słowa, planu i dzieł

Jego cechy samolubne: samoocena - cz. 1: Jego ocena Swej istoty, charakteru, słowa, planu i dziełPo wymienieniu i krótkim opisie niższych samolubnych i społecznych cech charakteru człowieka obecnie przejdziemy do krótkiego omówienia tych cech w Bożym charakterze. Pierwszą z cech nad którymi będziemy się zastanawiali jest samoocena, która to cecha jest wyrazem działania u Niego zamiłowania do posiadania oceny samego siebie. Pismo Święte uczy, że Bóg posiada cechę samooceny, co w sposób oczywisty wynika z wersetów, w których opisuje On Swą osobę, cechy istoty i charakteru, Swe słowo i Swe dzieła.

W odcinkach na temat Jego cech charakteru przytoczyliśmy liczne wersety dowodzące, że Bóg widzi Swój charakter tak, jak je opisaliśmy – używa zatem samooceny. To, co mówi o Swej istocie, Swym słowie i planie oraz Swych dziełach, potwierdza to samo.

Niektóre spośród bardzo wielu stosownych wersetów na potwierdzenie tych myśli to:

 • Izajasza rozdział 44 wersety 6-8 i 24-28: „(6) Tak mówi PAN, król Izraela i jego odkupiciel, PAN Zastępów: ‘Ja jestem pierwszy i Ja ostatni, a poza Mną nie ma bogów! (7) Jeśli ktoś jest jak Ja, niech stanie i powie, niech udowodni i tego dowiedzie! Czy ktoś od prawieków przepowiedział przyszłość? Niech więc opowie o tym, co nastąpi! (8) (…) Czy jest bóg oprócz Mnie jednego? Nie, nie ma innej skały! Nie znam żadnej innej’ (…) (24) Tak mówi PAN, twój odkupiciel, Ten, który ukształtował cię w łonie matki: ‘Ja, PAN, stworzyłem wszystko. Ja sam rozpiąłem niebiosa i własną mocą utwierdziłem ziemię. (25) Unieważniam znaki wróżbitów i wykazuję głupotę czarodziejów. Odprawiam mędrców z niczym i ujawniam zawodność ich wiedzy. (26) Potwierdzam słowo sług moich i urzeczywistniam plan moich posłańców. Mówię o Jerozolimie: Będzie zamieszkana i o miastach Judy: Będą odbudowane, podźwignę je z ruin. (27) Ja, który rozkazuję głębinie: Wysychaj! Osuszam twoje odmęty, (28) o Cyrusie mówię: On jest moim pasterzem. On wypełni wszystkie me zamiary. Powie o Jerozolimie: Ma być odbudowana i o świątyni: Zostanie wzniesiona’”;
 • Izajasza rozdział 45 wersety 18-25: „(18) Bo tak mówi PAN, Stwórca nieba, który jest jedynym Bogiem; który ziemię ukształtował, uczynił i umocnił; nie stworzył jej po to, aby była pustkowiem, lecz przygotował ją do zamieszkania: ‘Ja jestem PANEM i nie ma innego! (19) Nie przemawiałem w ukryciu, w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Nie mówiłem potomstwu Jakuba: ‘Szukajcie Mnie na pustkowiu!’. Ja jestem PANEM, który mówi to, co sprawiedliwe, i ogłasza to, co słuszne. (20) Gromadźcie się i przychodźcie, zbliżcie się razem, ocaleni spośród narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swoje drewniane bożki i modlą się do boga, który nie może zbawić. (21) Ogłoście i przedstawcie dowody, nawet naradźcie się wspólnie: Kto dawno wszystko to przepowiedział i już wcześniej ogłosił? Czyż nie Ja, PAN? Poza Mną nie ma żadnego boga! Bóg sprawiedliwy i Zbawca oprócz Mnie nie istnieje! (22) Zwróćcie się do Mnie, aby się zbawić, wszystkie krańce ziemi, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego! (23) Przysięgam na siebie, moje usta wypowiadają sprawiedliwość i jest to nieodwołalne słowo. Przede Mną zegnie się wszelkie kolano i na Mnie przysięgać będzie wszelki język!’. (24) ‘Jedynie w PANU – mówić będą o Mnie – jest bezmiar sprawiedliwości i mocy’. Do Niego przyjdą wstydem okryci wszyscy, którzy na Niego się złoszczą. (25) W PANU wszyscy potomkowie Izraela zostaną wyzwoleni i będą się chlubić’”;
 • Izajasza rozdział 46 wersety 10-11: „(10) Ja od początku zapowiadałem przyszłość i z dawien dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, a plan mój się urzeczywistnia i całkowicie moją wolę wypełniam. (11) Przywołuję ze wschodu drapieżnego ptaka, z daleka wzywam tego, który plan mój spełnia. Jeśli coś powiedziałem, tak się stanie. Jeśli coś postanowiłem, tak będzie uczynione”;
 • Izajasza rozdział 55 wersety 8-11: „(8) Bo moje myśli nie są waszymi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami- wyrocznia PANA. (9) Bo jak niebo góruje nad ziemią, tak drogi moje górują nad waszymi, a moje myśli nad waszymi myślami! (10) Bo deszcz i śnieg spadają z nieba nie po to, by tam wrócić, lecz aby nawodnić ziemię, użyźnić ją i zapewnić urodzaj, aby mogła dać nasienie siewcy i dostarczyć chleb spożywającemu. (11) Tak samo jest z moim słowem. Wychodzi ono z ust moich, nie po to, by wrócić do Mnie bezowocnie, lecz aby wypełnić moją wolę i spełnić to, z czym je posłałem”;
 • Izajasza rozdział 66 wersety 1-2: „(1) Tak mówi PAN: „Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom możecie Mi zbudować i gdzie jest miejsce, w którym miałbym odpocząć? (2) Przecież to wszystko uczyniła moja ręka i wszystko to jest moje! – wyrocznia PANA. Lecz Ja patrzę na ubogiego i skruszonego, który z czcią przyjmuje moje słowa”;
 • Jeremiasza rozdział 23 wersety 23-24 i 28: „(23) Czy Ja jestem Bogiem tylko z bliska – wyrocznia PANA – a już z daleka Bogiem nie jestem? (24) Czy zdoła się człowiek schować w kryjówce, abym go nie zobaczył? – wyrocznia PANA. Czy Ja nie wypełniam nieba i ziemi? – wyrocznia PANA. (…) (28) Prorok, który ma sen, niech opowiada swój sen. Lecz ten, który ma moje Słowo, niech głosi moje Słowo Prawdy! Co plewie do ziarna? — oświadcza PAN.”
 • Jeremiasza rozdział 32 werset 27: „’To Ja, PAN, jestem Bogiem wszelkiego stworzenia – czy jest dla Mnie coś niemożliwego?’”;
 • Jeremiasza rozdział 44 werset 28: „(…) Wtedy przekona się cała reszta Judy, ci, którzy przybyli do ziemi egipskiej, by się w niej zatrzymać, czyje słowo się spełni: moje czy ich”;
 • Psalm 119 cały, wybrane wersety: „(…) (65) Wyświadczyłeś, PANIE, dobro swemu słudze – Stało się to zgodnie z Twoim Słowem. (66) Naucz mnie trafnego sądu i poznania, Ponieważ zawierzyłem Twoim przykazaniom! (67) Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę Twych obietnic. (68) Jesteś dobry i czynisz to, co dobre – Naucz mnie Twoich ustaw! (…) (75) Wiem, PANIE, że Twe rozstrzygnięcia są sprawiedliwe, I że przez swą wierność mnie upokorzyłeś. (…) (89) PANIE, Twoje Słowo trwa na wieki, Jest ono niewzruszone jak niebiosa. (90) Twoja prawda rozciąga się na pokolenia, Ugruntowałeś ziemię – i nie przemija. (91) Według Twoich rozstrzygnięć istnieje do dziś, Ponieważ wszystko służy Tobie. (…) (104) Dzięki Twym rozporządzeniom nauczyłem się rozsądku, Dlatego nienawidzę wszelkich ścieżek kłamstwa. (105) Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, Jest światłem dla moich ścieżek. (…) (127) Dlatego kocham Twoje przykazania Bardziej niż złoto, bardziej niż złoto najczystsze. (128) Dlatego mam za słuszne wszystkie Twe rozporządzenia, I nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamstwa. (129) Niezwykłe są Twoje postanowienia, Dlatego z całej duszy ich przestrzegam. (130) Wykład Twoich słów oświeca, Uczy prostych ludzi rozsądku. (…) (160) Podstawą Twego Słowa jest prawda, A każde Twe sprawiedliwe rozstrzygnięcie trwa wiecznie. (…)”;
 • Psalm 103 cały, wybrane wersety: „(…) (2) Błogosław, moja duszo, PANA, I nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie! (3) To On przebacza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby. (4) On wykupuje od zguby twoje życie, On cię wieńczy łaską i współczuciem. (5) On nasyca dobrem twą codzienność, Tak że twoja młodość odnawia się – jak u orła. (6) PAN wymierza sprawiedliwość, Zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym, (7) Objawił Mojżeszowi swoje drogi I synom Izraela — swoje dzieła. (8) PAN jest miłosierny i łaskawy, Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. (9) On nie procesuje się bez końca I Jego gniew nie trwa na wieki. (10) Nie postępuje z nami według naszych grzechów Ani nam nie odpłaca według naszych win. (11) Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. (12) Jak daleko wschód leży od zachodu, Tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. (13) I jak ojciec lituje się nad dziećmi, Tak PAN lituje się nad tymi, którzy się Go boją, (14) Bo On zna całą naszą kruchość, Pamięta, że jesteśmy tylko prochem.(…) (17) Ale łaska PANA trwa od wieków na wieki – Nad tymi, którzy się Go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów – (18) Tych, którzy dotrzymują Jego przymierza I pamiętają, by wypełniać Jego przykazania. (19) Oto PAN na niebie utwierdził swój tron, Jego królestwo panuje nad wszystkim! (…)”;
 • Objawienie rozdział 15 wersety 3-4: „(3) Śpiewali oni pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka: „Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmocny. Twoje drogi są sprawiedliwe i niezawodne, Królu narodów! (4) Któż się nie zlęknie, Panie, i nie będzie chwalił Twojego imienia? Tylko Ty Jeden jesteś święty! Przyjdą wszystkie narody i oddadzą Ci pokłon, ponieważ ujawniły się Twoje wyroki”.

Te i wiele innych wersetów dowodzą, iż używa On samooceny w odniesieniu do Swej istoty, charakteru, słowa, planu i dzieł.
Poprzednia stronaNastępna strona