Siedem działań doskonałego ojca: (4) Zabieganie o dobro swych dzieci

Siedem działań doskonałego ojca: (4) Zabieganie o dobro swych dzieciCzwartą rzeczą, jaką dobry ojciec czyni dla swych dzieci, jest zapewnienie im (1) pokarmu, (2) odzienia i (3) schronienia zgodnie z jego możliwościami i pozycją w życiu. Bóg czyni to nie tylko pod względem ziemskim, lecz szczególnie czynił to pod względem niebieskim, z którego to punktu widzenia chcemy podać krótko pewne uwagi ogólne.

Zapewnia On najlepsze duchowe pokarmy – czysty i nieskażony pokarm Słowa, zarówno w jego aspekcie mleka [prawd prostszych], jak i twardego mięsa/stałego pokarmu [prawd głębszych] (Hebrajczyków rozdział 5 wersety 12-14: „(12) Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad, zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. (13) Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości — jest on niemowlęciem. (14) Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem”). Pokarm ten obejmuje prawdy doktrynalne, etyczne, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy, różnie przystosowane w każdej z ich form, dla niemowlęcia, dziecka, młodzieńca, człowieka dojrzałego i starszego.

Odzienie, jakie nam On zapewnia, jest zarówno piękne, jak i pożyteczne. Jakże piękna jest szata sprawiedliwości naszego Pana, którą Bóg nam zapewnił (Izajasza rozdział 61 werset 10: „Dzięki PANU niezmiernie się weselę, raduję się moim Bogiem, bo ubrał mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak pana młodego ozdobionego diademem, jak pannę młodą strojną w swe klejnoty”)! Zakrywa ona każdą naszą brudną plamę i ozdabia nas prawdziwym pięknem. Nasz Ojciec, którego poczucie piękna i estetyki przewyższa poczucie jakiejkolwiek innej istoty, patrzy na nas, tak przyodzianych, z najwyższą satysfakcją i przyjemnością. Chroni nas ona od zbyt dużego zimna i upału, zapewnia nam wygodę i ułatwia nasze ruchy.

Co więcej, zapewnia nam On środki i narzędzia, którymi możemy haftować naszą szatę. Przy pomocy złotych nici [Boskiego Ducha] oraz srebrnych igieł [prawdy] umożliwia nam haftowanie na tej szacie pięknych wzorów chrześcijańskich cech charakteru (zalet i łask), dzięki czemu nasze szaty weselne stają się urzekająco piękne (Psalm 45 wersety 14-15: „(14) Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane są złotem. (15) W odzieniu haftowanem przywiodą ją do króla; także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie”).

Zapewnia też nam najlepsze schronienie, ponieważ On Sam jest naszym mieszkaniem (1 Jana rozdział 4 werset 16: „A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim”). Jest to najpiękniejszy, najbardziej gustowny i praktyczny dom, jaki kiedykolwiek został wzniesiony. Jest dobrze oświetlony i wentylowany. Jest przestronny i wygodny. Ma elegancję pałacu i przytulność domu. Panują tam wieczna radość i pokój. Ojciec, matka i dzieci są tutaj związane najczulszymi więzami, najpiękniejszym duchem i najbardziej radosnymi sercami. Jest on dobrze chroniony przed zarazą błędu, która nie może się do niego zbliżyć (Psalm 91 wersety 9-10: „(9) Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem; (10) Nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu”).

Słońce pokuszenia (ewangelia Łukasza rozdział 8 wersety 6 i 13: „(6) Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. (13) Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują Słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby — rezygnują”; ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 6 i 21: „(6) Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. (21) ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Dlatego gdy przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje”) nie może prażyć w ten dom na tyle, by pobyt w nim uczynić nieznośnym, i aby ci, którzy w nim mieszkają, doznali porażenia.

Także w zimie czasu ucisku (ewangelia Marka rozdział 13 wersety 18-19: „(18) Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie. (19) Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie”) utrzymywana jest w nim odpowiednia temperatura, by jego mieszkańcy nigdy nie doznali zimna, aby nie zbliżyło się do nich żadne zbyt ciężkie doświadczenie.

Chociaż na zewnątrz panuje noc grzechu z jej smutkami, niedolą, niepewnością i strachem, wewnątrz tego domu zawsze jest jasno, ponieważ światło prawdy oświetla każdy jego pokój i korytarz (ewangelia Jana rozdział 11 werset 10: „(10) Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła”; 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety 4-5: „(4) Wy natomiast, bracia, nie żyjecie w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. (5) Wy wszyscy przecież jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, a nie nocy i ciemności”; Psalm 134 werset 1: „Pieśń wstępowań. Wysławiajcie PANA, wszyscy słudzy Jego, którzy nocą przebywacie w domu PANA”). W ten sposób Sam Bóg zapewnia Swym dzieciom doskonałe schronienie.

Udzielanie przez Niego Swym dzieciom pożywienia, odzienia i schronienia, i to najlepszej jakości i w obfitującej ilości, dowodzi, że doskonale wypełnia On czwartą funkcję ojca – zaspokajania potrzeb swoich dzieci – i w ten sposób dowodzi, że posiada On także i ten składnik prawdziwego ojcostwa.
Poprzednia stronaNastępna strona