Jak nastanie pokój? – cz. 1

Jak nastanie pokój? - cz. 1Z uwagi na „Międzynarodowy Dzień Pokoju”, jaki jest obchodzony 21 września, postanowiliśmy opublikować tematyczną mini-serię, w której w olbrzymim skrócie zajmiemy się kwestią – jak (i trochę także kiedy) ten pokój nadejdzie – ponieważ obecnie nie ma pokoju, i być nie może – „Nie ma pokoju dla bezbożnych – mówi mój Bóg” (Izajasza rozdział 57 werset 21) i jest tak pomimo wszelkiego zaklinania rzeczywistości, które – swoją drogą – nie podoba się Bogu, o czym można przeczytać choćby w Ezechiela rozdziale 13 wersetach 3, 6-8 i 10-16, z czego zacytujemy tylko: „(…) (10) Spotka ich to dlatego, że ZWODZĄ MÓJ LUD, MÓWIĄC: «POKÓJ», CHOCIAŻ NIE MA POKOJU. (…)”.
__________________

Pokojowe rządy Chrystusa już wkrótce rozpoczną się na ziemi, a stanie się to tak, jak przed wielu wiekami Bóg przepowiedział za pośrednictwem swoich proroków (Izajasza rozdział 2 wersety 2-4, który poniżej cytujemy z komentarzami w nawiasach; Micheasza rozdział 4 wersety 1-4: „(1) Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą. (2) I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas nauczał dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. (3) Onci sądzić będzie między wieloma narodami, a karać będzie narody mocne na długie czasy; i przekują miecze swe na lemiesze, a oszczepy swe na kosy: nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju (4) Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowem drzewem swojem, a nie będzie nikt, co by ich przestraszył; bo to usta Pana zastępów mówiły”) – Izajasza rozdział 2 werset 2: „I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra [czyli królestwo – Daniela rozdział 2 wersety 34, 35, 44 i 45: „(34) Gdy mu się przyglądałeś, zobaczyłeś, że nagle, lecz bez udziału rąk, oderwał się kamień! Uderzył on w stopy posągu wykonane z żelaza i gliny — i skruszył je. (35) Wtedy rozpadło się na kawałki żelazo i glina, miedź, srebro i złoto, i stało się jak plewa latem na klepisku. Rozniósł to wszystko wiatr i ślad po tym zaginął. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. (44) Za dni tych królów Bóg niebios powoła królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone ani nie przejdzie na inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, ale samo trwać będzie na wieki, (45) jak to widziałeś, że od góry, bez udziału rąk, odłamał się kamień i rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen jest prawdziwy, a jego wykład pewny”] domu Pańskiego [Chrystusa i Jego wiernych naśladowców, Hebrajczyków rozdział 3 werset 6: „Ale Chrystus jako Syn jest nad całym Jego domem! Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy pełną ufność i chlubną nadzieję”] na wierzchu gór [przewyższając lub przejmując władzę nad wszystkimi monarchiami absolutnymi i innymi rządami], i wywyższy się nad pagórkami [ograniczonymi monarchiami, republikami, demokracjami itp.], a zbieżą się do niej wszystkie narody [wszystkie narody będą mu poddane – porównaj Objawienie rozdział 11 werset 15: „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków” i Zachariasza rozdział 14 wersety 16-19: „(16) Ci zaś, co ocaleli ze wszystkich ludów, które wystąpiły przeciw Jerozolimie, będą pielgrzymować corocznie, aby pokłonić się Królowi, PANU Zastępów, i uroczyście obchodzić Święto Namiotów. (17) Dla tych zaś spośród narodów ziemi, które nie pójdą do Jerozolimy, aby pokłonić się Królowi, PANU Zastępów, nie będzie deszczu. (18) A jeżeli naród egipski nie będzie pielgrzymował i nie przybędzie, spadnie na niego plaga, jaką PAN dotknie narody, które nie pójdą, aby uroczyście obchodzić Święto Namiotów. (19) Taka kara spadnie na Egipt i na wszystkie narody, które nie pójdą na uroczysty obchód Święta Namiotów”].

Izajasza rozdział 2 werset 3: „I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, [stańmy się poddanymi Królestwa Bożego, o które Jego lud modlił się od wieków i modli się nadal słowami „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi” – ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10]… a będzie nas uczył dróg swoich [dróg sprawiedliwości i prawdy], i będziemy chodzili ścieżkami jego; albowiem z Syjonu (niebiańskiej, duchowej części Królestwa, którym jest Chrystus i Jego „Maluczkie Stadko”, święci:

  • ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 32: „Nie bój się, o maluczkie stadko! albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam królestwo”;
  • Daniela rozdział 7 wersety 18, 22 i 27: „(18) Lecz święci Najwyższego otrzymają królestwo, obejmą panowanie na wieki — aż na wieki wieczne. (22) aż wkroczył Odwieczny i wymierzył sąd świętym Najwyższego, i nadszedł wyznaczony czas, aby święci objęli panowanie. (27) A królestwo i władza, i potęga królestw pod całym niebem będą dane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszelka władza Jemu oddawać będzie cześć i Jemu okazywać posłuszeństwo”;
  • Abdiasza rozdział 1 werset 21: „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzili górę Ezawa; a tak będzie królestwo samego Pana”;
  • Objawienie rozdział 14 werset 1: „Na górze Syjon zobaczyłem Baranka. Stało z Nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane Jego imię oraz imię Jego Ojca”)

wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu [ziemskiej części Królestwa]”.

Izajasza rozdział 2 werset 4: „I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi (w czasie wielkiego ucisku i całego tysiącletniego dnia sądu – 2 Piotra rozdział 3 wersety 7 i 8: „(7) Za sprawą tego samego Słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. (8) To jedno, kochani, miejcie na uwadze: U Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc lat jak jeden dzień” oraz Izajasza rozdział 26 werset 9: „Moja dusza pragnie cię w nocy; swoim duchem, który jest we mnie, szukam cię nawet rano. Gdy bowiem twoje sądy odbywają się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości”. Polecamy także naszą serię „Dzień sądu”, w której na ten temat piszemy z większą ilością szczegółów]. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy [zaprzestaną produkowania broni i zamiast niej wytwarzać będą narzędzia użyteczne, wykorzystując tym samym w celach pokojowych materiały, które w innym razie zostałyby użyte na niszczącą broń]: nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy [Izajasza rozdział 11 werset 9: „Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze”]”.