Jak nastanie pokój? – cz. 2

Jak nastanie pokój? – cz. 2Wielki i nie mający sobie równego „czas ucisku”:

  • Daniela rozdział 12 wersety 1-4: „(1) W tym czasie powstanie wielki książę, Michał, który jest opiekunem synów twojego ludu, a będzie to czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieje naród, aż do tego właśnie czasu. Wtedy wybawiony będzie twój lud — każdy, którego odnajdą wpisanego do zwoju. (2) I obudzi się wielu ze śpiących w prochu ziemi — jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. (3) Lecz roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy — na wieki wieczne. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca! Wielu będzie zabieganych i wzrośnie poznanie”;
  • ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21: „Nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i już nie będzie”,

w którym świat znajduje się od 1914 roku, jedynie przygotowuje drogę:

  • Sofoniasza rozdział 3 wersety 8 i 9: „(8) Przetoż oczekiwajcie na mię, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu; bo sąd mój jest, abym zebrał narody, i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystkę popędliwość gniewu mego; ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. (9) Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, któremiby wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie”;
  • 2 Piotra rozdział 3 wersety 10-13: „(10) Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. (11) Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? (12) Mówię do was, oczekujących, a nawet pragnących przyśpieszyć nastanie dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. (13) Bo przecież oczekujemy — zgodnie z obietnicą — nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość”,

na wprowadzenie chwalebnych pokojowych rządów Chrystusa. Bóg oświadcza (w Aggeusza rozdziale 2 wersecie 7 [lub 8, zależnie od przekładu]): „(6) Tak bowiem mówi PAN zastępów: Jeszcze raz, po krótkim czasie, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem; (7) Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody. I napełnię ten dom chwałą, mówi PAN zastępów”), że w czasie owego wielkiego ucisku „wstrząśnie wszystkimi narodami”. Natomiast u Hebrajczyków w rozdziale 12 wersecie 27 wyjaśnia do czego odnoszą się słowa „jeszcze raz” z Aggeusza rozdziału 2 wersetu 6 (lub 7, zależnie od przekładu): „Te zaś słowa: ‘jeszcze raz’ wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne [co jest chwiejne, co może ulec zniszczeniu w trakcie wstrząsania] a więc tego, co zostało stworzone [rzeczy, które są zmyślone, fałszywe, nie oparte na zasadach prawdy i sprawiedliwości], aby pozostało to, co jest niewzruszone [to, co się nie chwieje – te rzeczy, które opierają się na właściwych zasadach – szczególnie na zasadach Królestwa Bożego, które uważamy za „niewzruszone królestwo” z wersetu 28: „(28) Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu z czcią i bojaźnią”]”.

Bóg przepowiada zniszczenie broni wojennej oraz ostateczny rezultat czasu ucisku, oświadczając w

  • Ozeasza rozdziale 2 wersecie 20 (lub 18, zależnie od przekładu): „W tym dniu zawrę dla niej przymierze ze zwierzętami pól, z ptakami i z tym, co pełza po ziemi, a połamię łuk i miecz — usunę z ziemi wojnę; dzięki Mnie do snu ułożą się [rodzaj ludzki] bezpieczni”, oraz w
  • Psalmie 46 wersetach 8-10 (lub 9-11, zależnie od przekładu): „(8) Chodźcie, zobaczcie dzieła PANA, jakie spustoszenia uczynił na ziemi. (9) On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, kruszy łuki i łamie włócznie, a rydwany pali ogniem. (10) Uspokójcie się [zaprzestańcie walki] i uznajcie, że ja jestem Bogiem [Najwyższą Istotą]; będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi”.

Po czasie ucisku rodzaj ludzki będzie tak upokorzony przez niepowodzenia w realizacji stworzonych przez człowieka planów dotyczących wprowadzenia rozbrojenia, pokoju i bezpieczeństwa – m. in. takich, jakimi zajmuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych – że będzie gotów usłuchać głosu Bożego (1 Królewska rozdział 19 werset 12: „(11) Wtedy on powiedział: Wyjdź [Eliaszu], stań na górze przed PANEM. A oto PAN przechodził, a potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed PANEM, ale PAN nie był w tym wietrze. Po wietrze było trzęsienie ziemi, ale PAN nie był i w tym trzęsieniu ziemi. (12) Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale PAN nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos”), aby Go poznać i słuchać Jego Syna (ewangelia Mateusza rozdział 17 werset 5: „A gdy jeszcze to mówił, zasłonił ich świetlisty obłok. Z obłoku rozległ się głos: ‚On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie!’”).

Zauważcie też co mówią:

  • Ezechiela rozdział 39 werset 9: „Wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, rozpalą ogień i będą palić zbroje, tarcze, puklerze, łuki, strzały, oszczepy i dzidy. Będą tym palić przez siedem lat”, i
  • Zachariasza rozdział 9 werset 10: „Zniszczy rydwany w Efraimie i rumaki w Jerozolimie, połamie łuk wojenny i OGŁOSI [Mesjasz, Książę Pokoju – Izajasza rozdział 9 werset 6 (lub 5 zależnie od przekładu): „Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”] POKÓJ NARODOM, a jego władza będzie sięgała od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi” [Daniela rozdział 7 wersety 13, 14 i 27: „(13) Przyglądam się dalej i widzę: Na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego — przyprowadzili Go do Niego. (14) Wtedy dano Mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza — władzą wieczną, nieprzemijającą, Jego panowanie — niezniszczalne! (27) A królestwo i władza, i potęga królestw pod całym niebem będą dane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszelka władza Jemu oddawać będzie cześć i Jemu okazywać posłuszeństwo”].