Jak nastanie pokój? – cz. 3

Jak nastanie pokój? – cz. 3Całkowite rozbrojenie, pokój i bezpieczeństwo, których nie mogą zapewnić plany i zamierzenia człowieka, zostaną wprowadzone w życie podczas chwalebnych tysiącletnich rządów Chrystusa. Ludzie nie będą się wówczas uczyć jak walczyć z sobą i jak się nawzajem. niszczyć, co dzieje się obecnie i działo w przeszłości od czasów Kaina, „który był [ducha lub usposobienia] z tego złośnika [szatana], i zabił brata swego” (1 Jana rozdział 3 werset 12). Ludzie wtedy będą żyli w pokoju, a każdy będzie się starał o dobro swego bliźniego. „Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowym drzewem swoim [każdy człowiek będzie miał swój dom, swoją własność i będzie spożywał owoc swojej pracy], a nie będzie nikt, coby ich przestraszył” (Micheasza rozdział 4 werset 4: „Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowem drzewem swojem, a nie będzie nikt, co by ich przestraszył; bo to usta Pana zastępów mówiły”; Izajasza rozdział 65 wersety 21-25: „(21) Zbudują domy i w nich zamieszkają, założą winnice i będą spożywać ich plony. (22) Nie będą budować, żeby ktoś inny zamieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny się żywił. Bo długowieczność mojego ludu będzie jak długowieczność drzewa i moi wybrani długo korzystać będą z tego, czego dokonają ich ręce. (23) Nie będą się trudzić na próżno ani rodzić dzieci, by żyły w strachu, bo są potomstwem błogosławionym przez PANA, a wraz z nimi ich dzieci. (24) Zanim więc zawołają, Ja odpowiem, gdy jeszcze będą mówili, Ja już wysłucham. (25) Wilk i jagnię będą paść się razem, lew jak wół będzie jadał słomę, a proch będzie pokarmem węża. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze” – mówi PAN”); bowiem wtedy „Książę pokoju” obejmie rządy „ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie” (Izajasza rozdział 9 wersety 6 i 7: „(6) Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju; (7) A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość PANA zastępów”).

Bóg za pośrednictwem proroka Aggeusza (rozdziału 2 wersetu 8 [lub 7, zależnie od przekładu]) oświadcza, że wówczas „Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody [w innym przekładzie: „pragnienie wszystkich narodów spełni się” – nadejdzie panowanie pokoju pod rządami Chrystusa i Jego Kościoła – synów Bożych – Rzymian rozdział 8 wersety 22 i 19: „(22) Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. (19) Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych”]. I napełnię ten dom chwałą”, bowiem jak Bóg mówi „Lecz na moje życie – chwała PANA napełni całą ziemię!” (4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 21) oraz „Wtedy objawi się chwała PANA i ujrzy ją każde stworzenie. Tak orzekły usta PANA!” (Izajasza rozdział 40 werset 5).

Prócz tego Bóg oświadcza, że „Gdyż ziemia będzie pełna poznania chwały PANA, jak morze pełne jest wody” (Abakuka rozdział 2 werset 14). Dlatego też, „nikt już nie będzie pouczał swego rodaka ani swego brata: «Poznajcie PANA!», bo wszyscy będą Mnie znali, od najmniejszego do największego- wyrocznia PANA. Wtedy odpuszczę [przez Chrystusa] ich winy, a ich grzechów nie będę już pamiętał [nie będę ich wypominał]. „(…) Moje Prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercach. Będę dla nich Bogiem, a oni będą dla Mnie ludem” (Jeremiasza rozdział 31 wersety 34 i 33). „(26) Dam wam serce nowe, nowego ducha [usposobienie] włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. (28) Zamieszkacie też w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem” (Ezechiela rozdział 36 wersety 26-28).

Wtedy, na „nowej ziemi” (w nowym społeczeństwie, rozwiniętym pod Chrystusowymi rządami sprawiedliwości), „wszyscy ludzie będą przybywali, aby oddać Mi pokłon – mówi PAN” (Izajasza rozdział 68 wersety 22-24). Wówczas ogłoszona będzie taka wiadomość (Objawienie rozdział 21 wersety 3 i 4): „I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: Oto namiot spotkania Boga (miejsce Jego spotykania się, zamieszkania i błogosławienia] oraz ludzi! Będzie z nimi mieszkał [między Bogiem i ludzkością odnowiona zostanie taka duchowa jedność jaka istniała między Adamem i Bogiem przed upadkiem Adama]. Oni będą Mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg — ich Bóg [ludzie będą związani z Bogiem przymierzem, podobnie jak Adam zanim zgrzeszył]. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju; ponieważ pierwsze rzeczy [wszystkie skutki przekleństwa, jakie spadły na ludzkość w wyniku grzechu Adama] — przeminęły [przy końcu tysiącletniego panowania, gdyż Chrystus będzie panował:

  • 1 Koryntian rozdział 15 wersety 25 i 26 „(25) On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. (26) A jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć”;
  • Objawienie rozdział 20 werset 14: „A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć”;
  • Ozeasza rozdział 13 werset 14: „Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. O śmierci, będę twoją śmiercią! O grobie, będę twoim zniszczeniem! Żal się ukryje przed moimi oczami”].

A ponieważ bez wątpienia od pewnego czasu żyjemy w „czasie końca”, który Bóg scharakteryzował (w Daniela rozdziale 12 wersecie 4) jako czas, w którym „Wielu będzie przebiegać, a pomnoży się wiedza”, w miarę jak odczytujemy znaki czasów i zrozumiewamy wypełniające się proroctwa, z radością wysoko podnośmy nasze głowy wobec błogosławionej perspektywy chwalebnej ery pokoju na ziemi, pokoju który już wkrótce ma być zaprowadzony – ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety 28 i 31: „(28) Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. (31) Podobnie będąc świadkami tych wydarzeń wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże”.