Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 4: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – część 2 z 2

Pełna sposobność dla wszystkich - cz. 4: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości - część 2 z 2W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy zauważanie, że prawdziwa jest także trzecia przesłanka świadcząca o tym, że wszystkie rzeczy składające się na możliwość osiągnięcia zbawienia staną się udziałem wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli; tak więc, że ci, którzy nie otrzymali tych błogosławieństw w tym życiu, otrzymają je po wzbudzeniu z martwych – to jest, że Biblia uczy, iż wszyscy znajdą się w warunkach nie sprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – a w takich warunkach zreformowanie się i życie wieczne będzie oczywiście możliwe nawet dla najsłabszych i najbardziej zdegradowanych. Dotychczas wskazaliśmy 11 argumentów potwierdzających prawdziwość tej przesłanki – teraz dodamy do nich 12 kolejnych argumentów.

Podczas królowania Mesjasza:

12) ludzie nie będą więcej prześladowani i krzywdzeni z powodu sprawiedliwości:

 • Izajasza rozdział 25 werset 8: „Pochłonie On śmierć na wieki! PAN BÓG otrze łzę z każdego oblicza. Zdejmie też hańbę ze swego ludu na całej ziemi – tak PAN powiedział”,

13) lecz wielce błogosławieni za sprawiedliwość:

 • Psalm 72 werset 7: „Niech za dni jego kwitnie sprawiedliwość i pełnia pokoju, dopóki księżyc nie zagaśnie”;

14) niepobożni będą natychmiast karani za czynienie zła:

 • Psalm 37 wersety 35 i 36: „(35) Widziałem, jak bezbożny się pysznił i rozpierał jak cedr rozłożysty. (36) Przechodziłem obok, a już go nie było, szukałem, lecz nie znalazłem po nim śladu”;

15) i chłostani w celu naprawy:

 • Izajasza rozdział 26 werset 9: „Moja dusza pragnie cię w nocy; swoim duchem, który jest we mnie, szukam cię nawet rano. Gdy bowiem twoje sądy odbywają się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości”;

16) fałszywe systemy religijne będą zniszczone:

 • Izajasza rozdział 65 werset 15 (warto przeczytać cały kontekst, zacytujemy tylko fragment): „(…) (3) Do ludu, który stale i zuchwale pobudza mnie do gniewu, składając ofiary w ogrodach i paląc kadzidło na cegłach; (4) Który przesiaduje na grobach i nocuje przy swoich bożkach, który je mięso wieprzowe, a obrzydliwa polewka jest w jego naczyniach; (5) I mówi: Odsuń się, nie zbliżaj się do mnie, bo jestem świętszy od ciebie. (…) (11) (…) którzy opuściliście PANA, którzy zapominacie o mojej świętej górze, (…) (12) (…) ponieważ wołałem, a nie odezwaliście się, mówiłem, a nie słyszeliście, ale czyniliście to, co złe w moich oczach, i wybraliście to, co mi się nie podobało. (13) Dlatego (…) (15) I zostawicie swoje imię moim wybranym na przekleństwo, gdyż Pan BÓG zabije was, a swoje sługi nazwie innym imieniem”;
 • Objawienie rozdział 18 wersety 8-24: „(8) Dlatego w jednym dniu dosięgną ją plagi: śmierć, ból i głód. Zostanie spalona ogniem, gdyż potężny jest Pan Bóg, który ją osądził. (9) Wówczas królowie ziemscy, którzy żyli z nią rozpustnie i w przepychu, będą nad nią płakać i lamentować, patrząc na dym jej pożaru. (10) Będą trzymać się od niej z daleka, bojąc się jej udręki, i powiedzą: «Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonio, miasto potężne, bo w jednej godzinie wykonano na tobie wyrok!». (11) Handlarze ziemscy płaczą i ubolewają z jej powodu, gdyż nikt już nie kupuje ich towaru: (12) złota, srebra, drogocennych kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, różnorodnego pachnącego drewna, różnych wyrobów z kości słoniowej, różnych przedmiotów z drogocennego drewna, brązu, żelaza i marmuru, (13) a także cynamonu, amomumu, perfum, mirry, kadzidła, wina, oliwy, znakomitej mąki, zboża, bydła, owiec, koni, powozów, ciał i dusz ludzkich. (14) Owoce – pożądanie twej duszy opuściły ciebie. Wszelkie smakołyki i delicje przepadły dla ciebie. Już nigdy ich nie znajdziesz. (15) Handlujący tymi rzeczami, którzy bogacili się w tym mieście, trzymają się z daleka, bojąc się jego udręki. Płaczą i ubolewają, (16) mówiąc: «Biada, biada tobie, wielkie miasto, okryte bisiorem, purpurą i szkarłatem, wystrojone w złoto, drogocenne kamienie i perły. (17) Otóż w ciągu jednej godziny spustoszono to bogactwo». Każdy sternik i każdy podróżnik, żeglarze i ci, którzy pracują na morzu, zatrzymali się z daleka, (18) widząc dym jego pożaru, i wołali: «Które miasto podobne do tego wielkiego miasta?». (19) Posypali też sobie głowy popiołem i płacząc, ubolewali i wołali: «Biada, biada wielkiemu miastu, w którym wszyscy właściciele statków morskich wzbogacili się jego drożyzną. Otóż w ciągu jednej godziny zostało spustoszone». (20) Raduj się z jego powodu, niebo oraz święci, apostołowie i prorocy, bo za waszą krzywdę Bóg je osądził!”. (21) Następnie jeden potężny anioł podniósł kamień podobny do wielkiego młyńskiego kamienia i wrzucił go do morza, mówiąc: „Tak gwałtownie zostanie zrzucona Babilonia, wielkie miasto, i już go nie będzie. (22) Już nie usłyszy się u ciebie głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów i trębaczy. Już się nie znajdzie u ciebie żaden rzemieślnik jakiegokolwiek zawodu. Już nie usłyszy się u ciebie stukotu młyńskiego kamienia. (23) Już nie rozbłyśnie u ciebie światło lampy. Już nie usłyszy się u ciebie głosu oblubieńca i oblubienicy. Bo twoi handlarze byli panami ziemi, twymi czarami zostały otumanione wszystkie narody. (24) Znaleziono na tobie krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi”,

17) a jedna prawdziwa religia zjednoczy wszystkich:

 • Izajasza rozdział 60 wersety 14 i 15: „(14) Przyjdą do ciebie pokornie synowie twoich ciemięzców. Padną na twarz u twoich stóp wszyscy, którzy tobą gardzili. I nazywać cię będą „miastem PANA”, „Syjonem Świętego Izraela”. (15) Byłaś opuszczona i znienawidzona i omijał cię przechodzień, a teraz uczynię cię chlubą na wieki, radością przez pokolenia!”;

18) uciskające rządy zostaną obalone:

 • Izajasza rozdział 60 werset 12: „Bo naród lub królestwo, które nie zechce ci służyć, zginie, takie narody zostaną doszczętnie wytępione”,

19) a zapanuje opiekuńczy rząd Jezusa i Kościoła:

 • Psalm 72 wersety 12-14: „(12) Bo będzie ratował biednego, który woła o pomoc, I ubogiego, który znajdzie się w potrzebie, (13) Okaże litość słabym i bezradnym I wybawi dusze ludzi pognębionych. (14) Przed przemocą i gwałtem ochroni ich życie, A ich krew będzie cenna w jego oczach”;

20) ludzie nie będą już pozbawiani swych domów ani nie będą musieli wynajmować ich od innych; nie będą wykorzystywani, a to czego dokonają będzie im przynosiło długotrwałe korzyści:

 • Izajasza rozdział 65 werset 22: „Nie będą budować, żeby ktoś inny zamieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny się żywił. Bo długowieczność mojego ludu będzie jak długowieczność drzewa i moi wybrani długo korzystać będą z tego, czego dokonają ich ręce”,

21) każdy w spokoju będzie radował się swą własnością:

 • Micheasza rozdział 4 werset 4: „Ale każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym i nikt nie będzie ich straszył, bo to usta PANA zastępów powiedziały”;

22) nie będą już wykonywać bezużytecznej pracy

 • Izajasza rozdział 65 werset 23: „Nie będą się trudzić na próżno ani rodzić dzieci, by żyły w strachu, bo są potomstwem błogosławionym przez PANA, a wraz z nimi ich dzieci”,

23) ale powodzić im się będzie w ich przedsięwzięciach:

 • Izajasza rozdział 60 werset 17: „Sprowadzę złoto zamiast miedzi, a srebro – w miejsce żelaza, sprowadzę brąz zamiast drewna, a żelazo – w miejsce kamieni. Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem, a sprawiedliwość twą władzą”.

Takie warunki z pewnością nie sprzyjają grzechowi, a sprzyjają sprawiedliwości; będą więc bardzo korzystną szansą dla zbawienia ludzkości. Warunki sprzyjające zbawieniu są trzecim składnikiem sposobności zbawienia, a powyższe cytaty dowodzą, że przeznaczone są one dla niezbawionych zmarłych ze świata.
Poprzednia stronaNastępna strona